สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิชชลิตา  โสโรมรัมย์
2. เด็กหญิงวิภาวี  อุปรีพร้อม
3. เด็กหญิงสุชาดา  สนามชวด
 
1. นางสาวกัญญาภรณ์  ภูโปงซอน
2. นายสุพจน์  วิเศษโวหาร