สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงธนพร  สีสอาด
 
1. นางไพรินทร์  จันทสาร
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุดซาดี
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ภูนุช
 
1. นางไพรินทร์  จันทสาร
2. นายพิชัย  จันทสาร