สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิชชลิตา  โสโรมรัมย์
2. เด็กหญิงวิภาวี  อุปรีพร้อม
3. เด็กหญิงสุชาดา  สนามชวด
 
1. นางสาวกัญญาภรณ์  ภูโปงซอน
2. นายสุพจน์  วิเศษโวหาร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายกมลภพ  เขียวจู
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ดาบจันทร์
3. เด็กชายนนนที  เหมือนสาด
 
1. นางสาวกัญญาภรณ์  ภูโปงซอน
2. นายรังรักษ์  ดำทองสุก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จำปาพันธ์
 
1. นายพิชัย  จันทสาร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรัญญา  จอมประเสริฐ
 
1. นายพิชัย  จันทสาร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุรัมภา  เนตรจันทร์
 
1. นางสาวพรรณพัชร  ศรีเพ็ชร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนากานต์  ถินทอง
 
1. นางไพรินทร์  จันทสาร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนิตย์  น่วมทอง
 
1. นางไพรินทร์  จันทสาร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงธนพร  สีสอาด
 
1. นางไพรินทร์  จันทสาร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุดซาดี
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ภูนุช
 
1. นางไพรินทร์  จันทสาร
2. นายพิชัย  จันทสาร
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วพะเนียง
2. เด็กชายวรพล  พุกมงคล
3. เด็กหญิงสุนิสา  สำเนียงเพราะ
 
1. นางอรพินท์  อ่อนพุ่ม
2. นายพรชัย  อ่อนพุ่ม