สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 12 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คงรัตนลาภ
2. เด็กชายพันฤทธิ์  โกแสนตอ
 
1. นางรุ่งฤดี   จิระเสวี
2. นางผกามาศ  เลิศชูเกียรติ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.3 ทอง 9 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทพุฒ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ไชยสีดา
 
1. นางรุ่งฤดี   จิระเสวี
2. นางผกามาศ  เลิศชูเกียรติ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเมธาวุฒิ  รานอก
 
1. นายสุทธิลักษณ์  สุทธิธรรม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ศรีอนันท์
2. เด็กหญิงวรรณษา  โมกล้า
 
1. นายสุทธิลักษณ์  สุทธิธรรม
2. นางปราณี  ศรีทับทิม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภา  จันทร์บุปผา
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์บุปผา
 
1. นายสุทธิลักษณ์  สุทธิธรรม
2. นางปราณี  ศรีทับทิม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิะนินท์  แย้มโสม
2. เด็กหญิงพุทธรักษา  ผดุงศิลป์
3. เด็กหญิงมินตรา  ชัยรัตน์
 
1. นายสุทธิลักษณ์  สุทธิธรรม
2. นางปราณี  ศรีทับทิม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิกา  เหลืองศิลป
 
1. นางอารีย์  ด่านขุนทด
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวีร์สุดา  บูรณสุจริต
2. เด็กหญิงศิวีรัตน์  สุขสอาด
 
1. นางอารีย์  ด่านขุนทด
2. นางสาวจิรัชญา  พลับนิล
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ฉิมประคุณ
2. เด็กหญิงหิรัญญา  มากัง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ม่วงน้อย
 
1. นายสุทธิลักษณ์  สุทธิธรรม
2. นางปราณี  ศรีทับทิม
 
10 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  กองทอง
2. เด็กชายพงศธร  ถิ่นนาเวียง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธกานต์  ธนสัมบันน์
2. นายอรรถพล  พรหมเมศ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐานิดา  จันทร์ทา
2. เด็กชายพลวัต  ยืนยงพงษ์ศิริ
3. เด็กหญิงศิริพร  น้อยคำ
 
1. นายสุทธิลักษณ์  สุทธิธรรม
2. นางนาฏยา  บรรจงอักษร
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายแทนไท  เรือทมิฬ
 
1. นางปราณี  ศรีทับทิม
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยชนก  ขำเจริญ
2. เด็กหญิงศิรินาถ  ชัยลิ้นฟ้า
3. เด็กชายอนาวิล  วิสัย
 
1. นายสุทธิลักษณ์  สุทธิธรรม
2. นางปราณี  ศรีทับทิม
 
14 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัศนนันท์  จันสม
2. เด็กชายภูพิพัฒน์  มั่นกลัด
 
1. นางรุ่งฤดี   จิระเสวี
2. นางผกามาศ  เลิศชูเกียรติ
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญนา
2. เด็กชายชาติศิริ  กฤษณโสภา
3. เด็กชายธนกฤต  ลาสิทธิ์
 
1. นางปริศนา  พรหมเมศ
2. นางศิริลักษณ์  ศรีเจริญ