สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โตผา
2. เด็กหญิงฐิตภา  ต้นชมภู่
3. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  พุฒผล
 
1. นางสาวหทัยวรรณ  ล่อดงบัง
2. นางสาวสุกฤตา  หงษ์แก้ว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงศศินา  พลอำนวย
 
1. นายสุทธิลักษณ์  สุทธิธรรม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนาทิพย์  นามวิชา
 
1. นายสุทธิลักษณ์  สุทธิธรรม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธัญญเจริญ
 
1. นายสุทธิลักษณ์  สุทธิธรรม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงชาลิสา  นันตมาศ
2. เด็กชายยุทธนา  ศรีคำดอกแค
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ผลยิ่ง
 
1. นายสุทธิลักษณ์  สุทธิธรรม
2. นางปราณี  ศรีทับทิม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 77.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงอรปรียา  พงชาติ
 
1. นางสาวดวงชีวัน  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73.7 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันจิรา  ทองยิ่ง
2. เด็กชายธรรมนูญ  ตุ่นคำแดง
3. เด็กชายสรยุทธ  นามวาส
4. เด็กหญิงอนงค์นารถ  หมอกทา
5. เด็กหญิงอริศรา  เที้ยวพันธ์
6. เด็กหญิงเบญทิวา  สัตย์ซื่อ
 
1. นายสันติ   กระจ่างธนโชต
2. นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์นาง
3. นายสมชาย  เจริญยิ่ง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เจริญกุล
2. เด็กชายติณน์  เกษมวิลาส
3. เด็กชายพีรพัฒน์  รอดเสียงล้ำ
4. เด็กชายวชิรากรณ์  อินดูไทย
5. เด็กชายสันติภาพ  ฝ่ายพงษา
6. เด็กชายสาริค์  เทพสุภา
 
1. นายเสมา  นุชพันธุ์
2. นางนาฏยา  บรรจงอักษร
3. นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์นาง