สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชาคริต  ปรากฏ
2. เด็กชายณัฐพล  กำเหนิด
 
1. นางสาวเจียมจิตร  วงศ์จอม
2. นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์นาง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงภัทรวดี  กลับจันทร์
 
1. นางสาวเจียมจิตร  วงศ์จอม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ช่วยไชยศรี
2. เด็กหญิงสุรัชดาวรรณ  คำเลิศ
3. เด็กหญิงอัญชสา  กองทอง
 
1. นางสาวหทัยวรรณ  ล่อดงบัง
2. นางสาวสุกฤตา  หงษ์แก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 52.12 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธรรมนุญ  ตุ่นคำแดง
2. เด็กชายพีระพัฒน์  เดชครา
 
1. นางสาวมาลี  ลาภลมูล
2. นางนาฏยา  บรรจงอักษร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสรินทรา  เหล็กลอย
 
1. นางสาวดวงชีวัน  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายปิยณัฐ  ธารสันต์
 
1. นางสาวดวงชีวัน  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนภทีป์  แซ่เฮ้า
2. เด็กชายวัชรพล  พรปกเกล้า
 
1. นางอารีย์  ด่านขุนทด
2. นางนาฏยา  บรรจงอักษร