สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เหลืองศิลป
 
1. นางสาวเจียมจิตร  วงศ์จอม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชาคริต  ปรากฏ
2. เด็กชายณัฐพล  กำเหนิด
 
1. นางสาวเจียมจิตร  วงศ์จอม
2. นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์นาง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงภัทรวดี  กลับจันทร์
 
1. นางสาวเจียมจิตร  วงศ์จอม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ช่วยไชยศรี
2. เด็กหญิงสุรัชดาวรรณ  คำเลิศ
3. เด็กหญิงอัญชสา  กองทอง
 
1. นางสาวหทัยวรรณ  ล่อดงบัง
2. นางสาวสุกฤตา  หงษ์แก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โตผา
2. เด็กหญิงฐิตภา  ต้นชมภู่
3. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  พุฒผล
 
1. นางสาวหทัยวรรณ  ล่อดงบัง
2. นางสาวสุกฤตา  หงษ์แก้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 52.12 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธรรมนุญ  ตุ่นคำแดง
2. เด็กชายพีระพัฒน์  เดชครา
 
1. นางสาวมาลี  ลาภลมูล
2. นางนาฏยา  บรรจงอักษร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69.52 ทองแดง 10 1. เด็กชายขวัญชัย  ชัยสิทธิ์
2. เด็กชายธันวา  เผือกโฉลง
 
1. นางสาวหทัยวรรณ  ล่อดงบัง
2. นางสาวสุกฤตา  หงษ์แก้ว
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายขวัญชัย  ชัยสิทธิ์
2. เด็กชายธันวา  เผือกโฉลง
 
1. นางสาวหทัยวรรณ  ล่อดงบัง
2. นางสาวสุกฤตา  หงษ์แก้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 12 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คงรัตนลาภ
2. เด็กชายพันฤทธิ์  โกแสนตอ
 
1. นางรุ่งฤดี   จิระเสวี
2. นางผกามาศ  เลิศชูเกียรติ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.3 ทอง 9 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทพุฒ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ไชยสีดา
 
1. นางรุ่งฤดี   จิระเสวี
2. นางผกามาศ  เลิศชูเกียรติ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเมธาวุฒิ  รานอก
 
1. นายสุทธิลักษณ์  สุทธิธรรม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงศศินา  พลอำนวย
 
1. นายสุทธิลักษณ์  สุทธิธรรม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนาทิพย์  นามวิชา
 
1. นายสุทธิลักษณ์  สุทธิธรรม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธัญญเจริญ
 
1. นายสุทธิลักษณ์  สุทธิธรรม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ศรีอนันท์
2. เด็กหญิงวรรณษา  โมกล้า
 
1. นายสุทธิลักษณ์  สุทธิธรรม
2. นางปราณี  ศรีทับทิม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภา  จันทร์บุปผา
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์บุปผา
 
1. นายสุทธิลักษณ์  สุทธิธรรม
2. นางปราณี  ศรีทับทิม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิะนินท์  แย้มโสม
2. เด็กหญิงพุทธรักษา  ผดุงศิลป์
3. เด็กหญิงมินตรา  ชัยรัตน์
 
1. นายสุทธิลักษณ์  สุทธิธรรม
2. นางปราณี  ศรีทับทิม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงชาลิสา  นันตมาศ
2. เด็กชายยุทธนา  ศรีคำดอกแค
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ผลยิ่ง
 
1. นายสุทธิลักษณ์  สุทธิธรรม
2. นางปราณี  ศรีทับทิม
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 77.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงอรปรียา  พงชาติ
 
1. นางสาวดวงชีวัน  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสรินทรา  เหล็กลอย
 
1. นางสาวดวงชีวัน  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายปิยณัฐ  ธารสันต์
 
1. นางสาวดวงชีวัน  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิกา  เหลืองศิลป
 
1. นางอารีย์  ด่านขุนทด
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวีร์สุดา  บูรณสุจริต
2. เด็กหญิงศิวีรัตน์  สุขสอาด
 
1. นางอารีย์  ด่านขุนทด
2. นางสาวจิรัชญา  พลับนิล
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73.7 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันจิรา  ทองยิ่ง
2. เด็กชายธรรมนูญ  ตุ่นคำแดง
3. เด็กชายสรยุทธ  นามวาส
4. เด็กหญิงอนงค์นารถ  หมอกทา
5. เด็กหญิงอริศรา  เที้ยวพันธ์
6. เด็กหญิงเบญทิวา  สัตย์ซื่อ
 
1. นายสันติ   กระจ่างธนโชต
2. นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์นาง
3. นายสมชาย  เจริญยิ่ง
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เจริญกุล
2. เด็กชายติณน์  เกษมวิลาส
3. เด็กชายพีรพัฒน์  รอดเสียงล้ำ
4. เด็กชายวชิรากรณ์  อินดูไทย
5. เด็กชายสันติภาพ  ฝ่ายพงษา
6. เด็กชายสาริค์  เทพสุภา
 
1. นายเสมา  นุชพันธุ์
2. นางนาฏยา  บรรจงอักษร
3. นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์นาง
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ฉิมประคุณ
2. เด็กหญิงหิรัญญา  มากัง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ม่วงน้อย
 
1. นายสุทธิลักษณ์  สุทธิธรรม
2. นางปราณี  ศรีทับทิม
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนภทีป์  แซ่เฮ้า
2. เด็กชายวัชรพล  พรปกเกล้า
 
1. นางอารีย์  ด่านขุนทด
2. นางนาฏยา  บรรจงอักษร
 
28 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  กองทอง
2. เด็กชายพงศธร  ถิ่นนาเวียง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธกานต์  ธนสัมบันน์
2. นายอรรถพล  พรหมเมศ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐานิดา  จันทร์ทา
2. เด็กชายพลวัต  ยืนยงพงษ์ศิริ
3. เด็กหญิงศิริพร  น้อยคำ
 
1. นายสุทธิลักษณ์  สุทธิธรรม
2. นางนาฏยา  บรรจงอักษร
 
30 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายแทนไท  เรือทมิฬ
 
1. นางปราณี  ศรีทับทิม
 
31 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยชนก  ขำเจริญ
2. เด็กหญิงศิรินาถ  ชัยลิ้นฟ้า
3. เด็กชายอนาวิล  วิสัย
 
1. นายสุทธิลักษณ์  สุทธิธรรม
2. นางปราณี  ศรีทับทิม
 
32 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัศนนันท์  จันสม
2. เด็กชายภูพิพัฒน์  มั่นกลัด
 
1. นางรุ่งฤดี   จิระเสวี
2. นางผกามาศ  เลิศชูเกียรติ
 
33 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญนา
2. เด็กชายชาติศิริ  กฤษณโสภา
3. เด็กชายธนกฤต  ลาสิทธิ์
 
1. นางปริศนา  พรหมเมศ
2. นางศิริลักษณ์  ศรีเจริญ