สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนราวรรณ  อุทกโยธะ
2. นางสาววันวิสาข์  เอี่ยมยิ้ม
 
1. นางจิรัญญา  ครองบุญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงกรองทอง  สุกกลิ่น
 
1. นางพัฒนา  ปานทน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทิพนภา  คุณช่างทอง
 
1. นางสาวอรอุมา  ปาริชาตวุฒิกุล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติมา  สร้างการนอก
2. เด็กหญิงสุธิมา  ยืนยง
 
1. นางสาวอรอุมา  ปาริชาตวุฒิกุล
2. นางสาววรธนัท  ปาริชาตวุฒิกุล
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสายฟ้า  ชะนำพร
 
1. นางสุภาพร  ชัยดิลกลาภ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายชนายุทธ  ภู่ระย้า
2. เด็กหญิงศศิธร  เกิดเทศ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  อินทรพรหม
 
1. นางสาววรธนัท  ปาริชาตวุฒิกุล
2. นางสาวอรอุมา  ปาริชาตวุฒิกุล