สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวงศธร  อำพลพิทยานันท์
 
1. นางสาวนงชนก  อัศวโชคปัญญา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงดนัยพร  สุขตารมย์
 
1. นางวิภาวดี  เทพกุล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรัณยู  ไวยธรรม
 
1. นายมงคลชัย  วงศ์ศรีสังข์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูมิรพี  ณ สงขลา
 
1. นายมงคลชัย  วงศ์ศรีสังข์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธรรมสุดา  จงรัมย์
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนนท์นที  จิตรรังสรรค์
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฤทธิ์ตะวัน  เชยจันทร์ผลิ
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชญ์  วงศ์ลาภพานิช
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฤทธิ์ตะวัน  เชยจันทร์ผลิ
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดลพร  พุ่มพวง
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงดลพร  พุ่มพวง
 
1. Mrs.Lilibeth  Bentor
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนบูรณ์  วิศรียา
 
1. Mrs.Lilibeth  Bentor
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิตวันต์  คำนวนชอบ
2. เด็กหญิงอภิสรา  อินนุรักษ์
 
1. Mrs.Lilibeth  Bentor
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุพัทนันท์  รื่นเริง
 
1. นางสาวนนทยา  สุทธิพงศ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  วิสารทกุล
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พิทักษ์สินธ์ุ
 
1. นางสาวภัณฑิลัญช์  ณ บางช้าง
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิตติมา  ประยูรวงศ์
2. เด็กชายบูรพา  ช้ำกล่ำ
3. เด็กหญิงมนต์ธิรา  เข็มทอง
 
1. นางสาวแก้วใจ  ปิ่นรัตน์
2. นางสาววิไลลักษณ์  คีรินทร์นนท์