สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พิสิฐพิทยา
 
1. นายเอนก  พุ่มพวง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กชายอิงครัต  ศรศรีวิชัย
 
1. นายเอนก  พุ่มพวง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยพัทธ์  ดานุรักษ์
 
1. นายมงคลชัย  วงศ์ศรีสังข์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤต  ยิ้มเยื้อน
 
1. นายมงคลชัย  วงศ์ศรีสังข์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 77.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงลีฟ คริสตัล  เลนมาเดียน
 
1. Mrs.Lilibeth  Bentor
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิตาภา  สมอนาค
2. เด็กหญิงปวันลดา  บุญบันดาล
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  วงษ์วีระกุล
 
1. นางสาวทศพร  ยอแซ
2. นางสาวกุหลาบ  สุขเอม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัญจรัตน์  ธราพร
2. เด็กหญิงสโรชา  รุจิโมระ
 
1. นางสาวนนทยา  สุทธิพงศ์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ศิวะ
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 20 1. เด็กชายธนกฤต  ชวินอาภาภัทร
2. เด็กชายอัครชัย  จันทะฝ่าย
 
1. นางสาวภัณฑิลัญช์  ณ บางช้าง