สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายภพธรรม  ไม่ซาผล
 
1. นางสาวนงชนก  อัศวโชคปัญญา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีอุดม
2. เด็กชายณัชพล  ลิมโกมลวิลาศ
3. เด็กชายธเนศพล  พูลพันธ์
 
1. นางสาวนงชนก  อัศวโชคปัญญา
2. นางสาวจุฑารัตน์  เกษมจิตร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กชายณภัทร์  ฐาปนาสุขกุล
 
1. นางสาวณัฐฤดา  คณฑา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายวรรธนันท์  เจนนานาโชค
2. เด็กหญิงไปรยา  เทวอาชาไนย
 
1. นายเอนก  พุ่มพวง