สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตั้งพิริยะวิศว์
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ศรีคำผาย
 
1. นางวิภาวดี  เทพกุล
2. นางสาวอติกานต์  การะเกตุ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายปัญญ์  วงศ์วรชาติกาล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พิมพ์แน่น
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงตรีนุช  คนยัง
 
1. นางชลธิชา  ธราพร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 32.5 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายกิตติ  อิทธิวัฒนะ
2. เด็กชายธีรวุฒิ  คนชม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภฤกษ์  ขันทอง ร.น
2. นางสาวสุนิสา  แก่นโพธิ์ศรี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธนธรณ์  วิศรียา
 
1. Mrs.Lilibeth  Bentor
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณิชากร  ทุมมากรณ์
 
1. Mrs.Lilibeth  Bentor