สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตั้งพิริยะวิศว์
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ศรีคำผาย
 
1. นางวิภาวดี  เทพกุล
2. นางสาวอติกานต์  การะเกตุ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายภพธรรม  ไม่ซาผล
 
1. นางสาวนงชนก  อัศวโชคปัญญา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวงศธร  อำพลพิทยานันท์
 
1. นางสาวนงชนก  อัศวโชคปัญญา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายปัญญ์  วงศ์วรชาติกาล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พิมพ์แน่น
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงตรีนุช  คนยัง
 
1. นางชลธิชา  ธราพร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีอุดม
2. เด็กชายณัชพล  ลิมโกมลวิลาศ
3. เด็กชายธเนศพล  พูลพันธ์
 
1. นางสาวนงชนก  อัศวโชคปัญญา
2. นางสาวจุฑารัตน์  เกษมจิตร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 32.5 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายกิตติ  อิทธิวัฒนะ
2. เด็กชายธีรวุฒิ  คนชม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภฤกษ์  ขันทอง ร.น
2. นางสาวสุนิสา  แก่นโพธิ์ศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กชายณภัทร์  ฐาปนาสุขกุล
 
1. นางสาวณัฐฤดา  คณฑา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงดนัยพร  สุขตารมย์
 
1. นางวิภาวดี  เทพกุล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พิสิฐพิทยา
 
1. นายเอนก  พุ่มพวง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กชายอิงครัต  ศรศรีวิชัย
 
1. นายเอนก  พุ่มพวง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายวรรธนันท์  เจนนานาโชค
2. เด็กหญิงไปรยา  เทวอาชาไนย
 
1. นายเอนก  พุ่มพวง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยพัทธ์  ดานุรักษ์
 
1. นายมงคลชัย  วงศ์ศรีสังข์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤต  ยิ้มเยื้อน
 
1. นายมงคลชัย  วงศ์ศรีสังข์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรัณยู  ไวยธรรม
 
1. นายมงคลชัย  วงศ์ศรีสังข์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูมิรพี  ณ สงขลา
 
1. นายมงคลชัย  วงศ์ศรีสังข์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธรรมสุดา  จงรัมย์
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนนท์นที  จิตรรังสรรค์
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฤทธิ์ตะวัน  เชยจันทร์ผลิ
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชญ์  วงศ์ลาภพานิช
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฤทธิ์ตะวัน  เชยจันทร์ผลิ
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดลพร  พุ่มพวง
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 77.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงลีฟ คริสตัล  เลนมาเดียน
 
1. Mrs.Lilibeth  Bentor
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธนธรณ์  วิศรียา
 
1. Mrs.Lilibeth  Bentor
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณิชากร  ทุมมากรณ์
 
1. Mrs.Lilibeth  Bentor
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงดลพร  พุ่มพวง
 
1. Mrs.Lilibeth  Bentor
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนบูรณ์  วิศรียา
 
1. Mrs.Lilibeth  Bentor
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิตวันต์  คำนวนชอบ
2. เด็กหญิงอภิสรา  อินนุรักษ์
 
1. Mrs.Lilibeth  Bentor
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิตาภา  สมอนาค
2. เด็กหญิงปวันลดา  บุญบันดาล
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  วงษ์วีระกุล
 
1. นางสาวทศพร  ยอแซ
2. นางสาวกุหลาบ  สุขเอม
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัญจรัตน์  ธราพร
2. เด็กหญิงสโรชา  รุจิโมระ
 
1. นางสาวนนทยา  สุทธิพงศ์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ศิวะ
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุพัทนันท์  รื่นเริง
 
1. นางสาวนนทยา  สุทธิพงศ์
 
32 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 20 1. เด็กชายธนกฤต  ชวินอาภาภัทร
2. เด็กชายอัครชัย  จันทะฝ่าย
 
1. นางสาวภัณฑิลัญช์  ณ บางช้าง
 
33 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  วิสารทกุล
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พิทักษ์สินธ์ุ
 
1. นางสาวภัณฑิลัญช์  ณ บางช้าง
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิตติมา  ประยูรวงศ์
2. เด็กชายบูรพา  ช้ำกล่ำ
3. เด็กหญิงมนต์ธิรา  เข็มทอง
 
1. นางสาวแก้วใจ  ปิ่นรัตน์
2. นางสาววิไลลักษณ์  คีรินทร์นนท์