สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์รัชช์  ธนจารุสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวริศรา  วังวงษ์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เชี่ยวน่าชม
 
1. นายวุฒิกร  ฉายาปัญจะ
2. นางกวิสรา  กระบวน