สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิพภากร  สุขเจริญ
 
1. นางกวิสรา  กระบวน
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงธนพร  เทียมแสน
2. เด็กหญิงอรปรียา  โนนสว่าง
3. เด็กหญิงเพชรลัดดา  เพ็งนาม
 
1. นายวุฒิกร  ฉายาปัญจะ
2. นางกวิสรา  กระบวน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายสืบสกุล  พรสว่าง
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  วิเศษหมื่น
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงปนัดดา  คำประชม
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  อัคสุนย์
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  วิเศษหมื่น
2. นางสาวนันทญา  สาทประเสริฐ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายธนัชชา  สมเทศ
2. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีอุบล
3. เด็กชายสรวิชญ์  ทองเลิศ
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  วิเศษหมื่น
2. นางสาวนันทญา  สาทประเสริฐ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กชายชินวัตร  บุญเลิศ
2. เด็กชายอัมรินทร์  ประมาณ
3. เด็กชายเจษฎา  กิตติกูลกิจ
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  วิเศษหมื่น
2. นางสาวนันทญา  สาทประเสริฐ
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงบุษราพร  สารเล็ก
 
1. นางพรพรรณ  ฉายาปัญจะ
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บัวคำ
2. เด็กหญิงณัฐฐาพัทธ์  บุญทา
3. เด็กหญิงแพรวา  สิริตั้งมงคลชัย
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  วิเศษหมื่น
2. นางสาวนันทญา  สาทประเสริฐ
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 73 เงิน 8 1. เด็กชายกฤตภาส  การวิบูลย์
 
1. นางสาวลลิตา  สังข์พันธ์