สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิพภากร  สุขเจริญ
 
1. นางกวิสรา  กระบวน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงสุพัตรา  หล้าพูน
 
1. นางกวิสรา  กระบวน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงธนพร  เทียมแสน
2. เด็กหญิงอรปรียา  โนนสว่าง
3. เด็กหญิงเพชรลัดดา  เพ็งนาม
 
1. นายวุฒิกร  ฉายาปัญจะ
2. นางกวิสรา  กระบวน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์รัชช์  ธนจารุสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวริศรา  วังวงษ์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เชี่ยวน่าชม
 
1. นายวุฒิกร  ฉายาปัญจะ
2. นางกวิสรา  กระบวน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายสืบสกุล  พรสว่าง
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  วิเศษหมื่น
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ขำเนตร
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  วิเศษหมื่น
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพรรณรตี  กาขาว
2. เด็กหญิงอชาริณี  บุญเขียว
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  วิเศษหมื่น
2. นางสาวนันทญา  สาทประเสริฐ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงปนัดดา  คำประชม
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  อัคสุนย์
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  วิเศษหมื่น
2. นางสาวนันทญา  สาทประเสริฐ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายธนัชชา  สมเทศ
2. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีอุบล
3. เด็กชายสรวิชญ์  ทองเลิศ
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  วิเศษหมื่น
2. นางสาวนันทญา  สาทประเสริฐ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กชายชินวัตร  บุญเลิศ
2. เด็กชายอัมรินทร์  ประมาณ
3. เด็กชายเจษฎา  กิตติกูลกิจ
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  วิเศษหมื่น
2. นางสาวนันทญา  สาทประเสริฐ
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงบุษราพร  สารเล็ก
 
1. นางพรพรรณ  ฉายาปัญจะ
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บัวคำ
2. เด็กหญิงณัฐฐาพัทธ์  บุญทา
3. เด็กหญิงแพรวา  สิริตั้งมงคลชัย
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  วิเศษหมื่น
2. นางสาวนันทญา  สาทประเสริฐ
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงพิณภา  ลีศรีใส
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  จันทร์โสภา
3. เด็กชายอภินันท์  หอมหวล
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  วิเศษหมื่น
2. นางสาวนันทญา  สาทประเสริฐ
 
14 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 73 เงิน 8 1. เด็กชายกฤตภาส  การวิบูลย์
 
1. นางสาวลลิตา  สังข์พันธ์