สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนดล  หมัดแสง
2. เด็กชายปวรวิทย์  ย่อมไธสง
 
1. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธันวา  มุดพบสินธุ์
2. เด็กชายรัตชัย  เอี่ยมประดิษฐ์
 
1. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายธนยศ  ทองน้อย
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  บุญส่ง
 
1. นางสาวอัสมา  นาคสุข
2. นางสาวกาญจนา  มิมมา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  มินบุรี
2. เด็กชายศุภกิจ  จิตรรัตนพฤกษ์
 
1. นายเสกสรรค์  ปัดทุม
2. นางสาววรพร  ธรรมาธิกุล
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายพิรชาติ  โยมาวิชยานนท์
2. เด็กชายศุภโชค  รักษ์ยั่งยืนกุล
 
1. นางสาวพีรดา  ภูสีน้ำ
2. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายปราเมธ  ตาลอ่อน
2. เด็กชายปวริศ  พัฒนกนก
 
1. นางสาวพีรดา  ภูสีน้ำ
2. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตเมธ  พ่อสียา
2. เด็กหญิงราตรีพร  ปุยละเทิม
3. เด็กหญิงศิริกานต์  ศรบุญทอง
 
1. นางสาวดวงกมล  แก้วกูล
 
8 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนาธาร  จงใจ
2. เด็กชายไพกูล  ชาญเมธาไชย
 
1. นางสาวลิปิกร  ภูวพัฒนดล