สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73.65 เงิน 9 1. เด็กชายกิติพงศ์  บรฮีม
2. เด็กหญิงอิศรา  สุระดี
 
1. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลดา  จุลสันเที๊ยะ
 
1. นางสาวอัสมา  นาคสุข
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ใกล้กลาง
2. เด็กหญิงพิมพิไล  ไชยนอก
 
1. นางสาวกาญจนา  มิมมา
2. นางสาวพีรดา  ภูสีน้ำ
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายธนทัต  เปรมจิตร์
2. เด็กชายสกล  เขียวขาว
 
1. นางสาวพีรดา  ภูสีน้ำ
2. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  ศรีทรัพย์
2. เด็กหญิงอภัสรา  หมัดแสง
3. เด็กหญิงไอยรีน  ปะทะม่วง
 
1. นางสาวกาญจนา  มิมมา
2. นางสาวสุกัญญา  แสนเฮือง