สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงบุษราคัม  ทองทิพย์
 
1. นางมัลลิกา  รอมาลี
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 18 1. เด็กชายประทีป  โรจน์วิทยา
2. เด็กชายพิรุฬห์กร  ยิ่งเจริญ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วันสูงเนิน
 
1. นางสาวพรพรรณ  แซ่เล้า
2. นางสาวกิติยา  หัสดินทร ณ อยุธยา
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ทองใบ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ชัยชิด
3. เด็กหญิงบุญยาพร  ศรบุญทอง
 
1. นางกาญจนา  บรฮีม
2. นางสาวกิติยา  หัสดินทร ณ อยุธยา
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 68 ทองแดง 19 1. เด็กชายสุทธิกานต์  โซโต๊ะ
 
1. นางกาญจนา  บรฮีม