สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุธินันท์  ชาวไพร
 
1. นางสาวลิปิกร  ภูวพัฒนดล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายนครินทร์  แก้วเพ็ชร
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชัยหงษ์
3. เด็กหญิงหทัยชนก  จักรมานนท์
 
1. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ
2. นางสาวผุสดี  ศรีวินัย
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงมณีรมย์  มะหะหมัด
 
1. นางมัลลิกา  รอมาลี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงวาสนา  ยำบ๊ะ
 
1. นางมัลลิกา  รอมาลี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพันธกิจ  ศักดาหาญ
 
1. นางมัลลิกา  รอมาลี
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปราเมธ  ตาลอ่อน
2. เด็กชายพิรชาติ  โยมาวิชยานนท์
 
1. นางสาวกาญจนา  มิมมา
2. นางสาวศศิพร  ดอกไม้เงิน
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนครินทร์  แก้วเพ็ชร
2. เด็กหญิงสุธินันท์  ชาวไพร
 
1. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ
2. นางสาวลิปิกร  ภูวพัฒนดล
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงหทัยชนก  จักรมานนท์
 
1. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ