สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายราเชน  มูฮำหมัดอารี
 
1. นางสาวลิปิกร  ภูวพัฒนดล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุธินันท์  ชาวไพร
 
1. นางสาวลิปิกร  ภูวพัฒนดล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายนครินทร์  แก้วเพ็ชร
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชัยหงษ์
3. เด็กหญิงหทัยชนก  จักรมานนท์
 
1. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ
2. นางสาวผุสดี  ศรีวินัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนดล  หมัดแสง
2. เด็กชายปวรวิทย์  ย่อมไธสง
 
1. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73.65 เงิน 9 1. เด็กชายกิติพงศ์  บรฮีม
2. เด็กหญิงอิศรา  สุระดี
 
1. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธันวา  มุดพบสินธุ์
2. เด็กชายรัตชัย  เอี่ยมประดิษฐ์
 
1. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลดา  จุลสันเที๊ยะ
 
1. นางสาวอัสมา  นาคสุข
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายธนยศ  ทองน้อย
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  บุญส่ง
 
1. นางสาวอัสมา  นาคสุข
2. นางสาวกาญจนา  มิมมา
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  มินบุรี
2. เด็กชายศุภกิจ  จิตรรัตนพฤกษ์
 
1. นายเสกสรรค์  ปัดทุม
2. นางสาววรพร  ธรรมาธิกุล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงมณีรมย์  มะหะหมัด
 
1. นางมัลลิกา  รอมาลี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงวาสนา  ยำบ๊ะ
 
1. นางมัลลิกา  รอมาลี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงบุษราคัม  ทองทิพย์
 
1. นางมัลลิกา  รอมาลี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพันธกิจ  ศักดาหาญ
 
1. นางมัลลิกา  รอมาลี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ใกล้กลาง
2. เด็กหญิงพิมพิไล  ไชยนอก
 
1. นางสาวกาญจนา  มิมมา
2. นางสาวพีรดา  ภูสีน้ำ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปราเมธ  ตาลอ่อน
2. เด็กชายพิรชาติ  โยมาวิชยานนท์
 
1. นางสาวกาญจนา  มิมมา
2. นางสาวศศิพร  ดอกไม้เงิน
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนครินทร์  แก้วเพ็ชร
2. เด็กหญิงสุธินันท์  ชาวไพร
 
1. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ
2. นางสาวลิปิกร  ภูวพัฒนดล
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงหทัยชนก  จักรมานนท์
 
1. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ
 
18 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายพิรชาติ  โยมาวิชยานนท์
2. เด็กชายศุภโชค  รักษ์ยั่งยืนกุล
 
1. นางสาวพีรดา  ภูสีน้ำ
2. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายปราเมธ  ตาลอ่อน
2. เด็กชายปวริศ  พัฒนกนก
 
1. นางสาวพีรดา  ภูสีน้ำ
2. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ
 
20 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายธนทัต  เปรมจิตร์
2. เด็กชายสกล  เขียวขาว
 
1. นางสาวพีรดา  ภูสีน้ำ
2. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  ศรีทรัพย์
2. เด็กหญิงอภัสรา  หมัดแสง
3. เด็กหญิงไอยรีน  ปะทะม่วง
 
1. นางสาวกาญจนา  มิมมา
2. นางสาวสุกัญญา  แสนเฮือง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตเมธ  พ่อสียา
2. เด็กหญิงราตรีพร  ปุยละเทิม
3. เด็กหญิงศิริกานต์  ศรบุญทอง
 
1. นางสาวดวงกมล  แก้วกูล
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 18 1. เด็กชายประทีป  โรจน์วิทยา
2. เด็กชายพิรุฬห์กร  ยิ่งเจริญ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วันสูงเนิน
 
1. นางสาวพรพรรณ  แซ่เล้า
2. นางสาวกิติยา  หัสดินทร ณ อยุธยา
 
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ทองใบ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ชัยชิด
3. เด็กหญิงบุญยาพร  ศรบุญทอง
 
1. นางกาญจนา  บรฮีม
2. นางสาวกิติยา  หัสดินทร ณ อยุธยา
 
25 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 68 ทองแดง 19 1. เด็กชายสุทธิกานต์  โซโต๊ะ
 
1. นางกาญจนา  บรฮีม
 
26 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนาธาร  จงใจ
2. เด็กชายไพกูล  ชาญเมธาไชย
 
1. นางสาวลิปิกร  ภูวพัฒนดล