สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญรอด
2. เด็กชายณัฐภัทร  เพ็ชรสุนทร
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  เกตุผึ้ง
 
1. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
2. นางสาวสาวิณี  กะตะศิลา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภา  นาคดี
2. เด็กหญิงอนัญญา  พรมแสน
 
1. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
2. นางสาวสาวิณี  กะตะศิลา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เกตุผึ้ง
 
1. นางสาวดรุณี  คำจันทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 12 1. เด็กชายอดิสร  สินเมฆา
2. เด็กหญิงเขมนิกา  แซ๋ตั๊น
 
1. นางศจีรัตน์  ศิริพันธุ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กชายวรชิดา  พลิคามิน
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พร้าวหอม
 
1. นางศจีรัตน์  ศิริพันธุ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตตุราช
2. เด็กชายอดิศักดิ์  พงษ์มะหันต์
 
1. นางสาวสุจิตรา  แสงมณี
2. นางสาวตติยา  เดชนรสิงห์
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศธร  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงภูวรีย์  ไชยณรงค์
3. เด็กชายเอกรัตน์  ปานสวน
 
1. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
2. นางเสาวลักษณ์  ฦๅชา
 
8 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชายาลักษณ์  จงสะพรั่ง
 
1. นางสาวฟ้าใส  แก้วดิเรก