สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71.33 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐชัย  ทะแพงพันธุ์
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  สุวรรณ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บรรเทิงใจ
 
1. นางสาวสาวิณี  กะตะศืลา
2. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สีสูงเนิน
2. เด็กหญิงจีรณา  รมย์หิรัญย์
3. เด็กหญิงสุวัจนี  ธาราพัฒน์
 
1. นายอนุสรณ์  คงสว่าง
2. นางสาวชลิดา  ชันชาติ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนกชนม์  สุธีธรรมรัตน์
 
1. นางสาวอรวรรณ   เอกศิริ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐพร  จิตรกลาง
2. เด็กหญิงสุพรียา  ต้นทอง
 
1. นางสาวอรวรรณ  เอกศิริ
2. นางชวนพิศ  ครุฑมณี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73.33 เงิน 13 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพ็งวงษ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  เอกศิริ
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 75.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญรอด
2. เด็กหญิงจตุพร  คันที
3. เด็กหญิงชนิดาภา  ติณะคัด
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  หุยจัน
5. เด็กหญิงทักษญา  รัตนสุติน
6. เด็กหญิงศิรินยา  นาคดี
 
1. นางสาวอรวรรณ  เอกศิริ
2. นางชวนพิศ  ครุฑมณี
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงบุษริน  คำหริ่ม
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ขันติโชติ
 
1. นางสาวตติยา  เดชนรสิงห์
2. นางสาวสุจิตรา  แสงมณี
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 8 1. เด็กชายนรากร  สืบสา
2. เด็กชายพิริยะ  จันทร์อุ่น
3. เด็กชายพิริยะ  จันทร์อุ่น
4. เด็กชายภูวเดช  หงษ์แก้ว
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ก้อนคำ
2. นางสาวประทุมวรรณ  หมีดง
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  นวลจันทร์
2. เด็กหญิงกัลยากร  โกดแก้ว
3. เด็กหญิงภรัณยาพร  ใจถาวร
 
1. นางสาวปรัชญาภรณ์  แย้มเกษร
2. นางสุพัชญา  แสนสุริวงค์