สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิตติมาศ  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขโชติ
3. เด็กหญิงสุนิสา  ุคูณทรัพย์
 
1. นางสาวกาญจนา  ถาวรชน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกุสุมา  กระชับกลาง
2. เด็กชายรัฐพล  ภูมรินทร์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญกองชาติ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 62.5 ทองแดง 9 1. เด็กชายภูวเดช  ภูริชกุลนันท์
2. เด็กชายรัตนากร  บุญรอด
 
1. นายกิตินันท์  นาเสถียร
2. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายธีรภัทร  ฟักศิริ
 
1. นางสาวอรวรรณ  เอกศิริ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายทศพล  ภคพงศ์พันธุ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  ิเอกศิริ
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 69 ทองแดง 14 1. เด็กชายวรเดช  บุญสิงห์
 
1. นางสาวฟ้าใส  แก้วดิเรก