สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอนัส  หวังอารีย์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญกองชาติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายอิทธิกร  เลิศธนกิจ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญกองชาติ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพีรพงศ์  สวรรณา
 
1. นางสาวกาญจนา  ถาวรชน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายศราวิน  หวังอารีย์
 
1. นางสาวกาญจนา  ถาวรชน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายปัญญาวัฒน์  ผลชู
2. เด็กหญิงมัทจรีย์  พงษ์มะหันต์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  หาญเวช
 
1. นางสาวสาวิณี  กะตะศืลา
2. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59.91 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกมล  ใหญ่พุดทรา
2. เด็กชายวีรภัทร  ทองใบ
 
1. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
2. นายกิตินันท์  นาเสถียร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธัญชนก  พรมจำปา
 
1. นางสุวิมล  สถาวร