สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอนัส  หวังอารีย์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญกองชาติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายอิทธิกร  เลิศธนกิจ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญกองชาติ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิตติมาศ  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขโชติ
3. เด็กหญิงสุนิสา  ุคูณทรัพย์
 
1. นางสาวกาญจนา  ถาวรชน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกุสุมา  กระชับกลาง
2. เด็กชายรัฐพล  ภูมรินทร์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญกองชาติ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพีรพงศ์  สวรรณา
 
1. นางสาวกาญจนา  ถาวรชน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายศราวิน  หวังอารีย์
 
1. นางสาวกาญจนา  ถาวรชน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายปัญญาวัฒน์  ผลชู
2. เด็กหญิงมัทจรีย์  พงษ์มะหันต์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  หาญเวช
 
1. นางสาวสาวิณี  กะตะศืลา
2. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71.33 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐชัย  ทะแพงพันธุ์
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  สุวรรณ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บรรเทิงใจ
 
1. นางสาวสาวิณี  กะตะศืลา
2. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญรอด
2. เด็กชายณัฐภัทร  เพ็ชรสุนทร
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  เกตุผึ้ง
 
1. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
2. นางสาวสาวิณี  กะตะศิลา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สีสูงเนิน
2. เด็กหญิงจีรณา  รมย์หิรัญย์
3. เด็กหญิงสุวัจนี  ธาราพัฒน์
 
1. นายอนุสรณ์  คงสว่าง
2. นางสาวชลิดา  ชันชาติ
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภา  นาคดี
2. เด็กหญิงอนัญญา  พรมแสน
 
1. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
2. นางสาวสาวิณี  กะตะศิลา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 62.5 ทองแดง 9 1. เด็กชายภูวเดช  ภูริชกุลนันท์
2. เด็กชายรัตนากร  บุญรอด
 
1. นายกิตินันท์  นาเสถียร
2. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59.91 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกมล  ใหญ่พุดทรา
2. เด็กชายวีรภัทร  ทองใบ
 
1. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
2. นายกิตินันท์  นาเสถียร
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายเนติพล  ปัตตา
2. เด็กชายเอกรัตน์  ปานสวน
 
1. นายกิตินันท์  นาเสถียร
2. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศิริมงคล  สมใจ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  พันธ์ุเตี้ย
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ชาญชัยศรี
 
1. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
2. นางกาญจนา  นวมบานพับ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เกตุผึ้ง
 
1. นางสาวดรุณี  คำจันทร์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 12 1. เด็กชายอดิสร  สินเมฆา
2. เด็กหญิงเขมนิกา  แซ๋ตั๊น
 
1. นางศจีรัตน์  ศิริพันธุ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กชายวรชิดา  พลิคามิน
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พร้าวหอม
 
1. นางศจีรัตน์  ศิริพันธุ์
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายทีปกรณ์  จั่นอาจ
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  สุขสะอาด
 
1. นายวิริยะ  ชะนะมา
2. นายลิขิต  แก้วนิวงค์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนกชนม์  สุธีธรรมรัตน์
 
1. นางสาวอรวรรณ   เอกศิริ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายธีรภัทร  ฟักศิริ
 
1. นางสาวอรวรรณ  เอกศิริ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐพร  จิตรกลาง
2. เด็กหญิงสุพรียา  ต้นทอง
 
1. นางสาวอรวรรณ  เอกศิริ
2. นางชวนพิศ  ครุฑมณี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายทศพล  ภคพงศ์พันธุ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  ิเอกศิริ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายรัชชานนท์  จิตอาจหาญ
 
1. นางสาวอรวรรณ  เอกศิริ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73.33 เงิน 13 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพ็งวงษ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  เอกศิริ
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 75.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญรอด
2. เด็กหญิงจตุพร  คันที
3. เด็กหญิงชนิดาภา  ติณะคัด
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  หุยจัน
5. เด็กหญิงทักษญา  รัตนสุติน
6. เด็กหญิงศิรินยา  นาคดี
 
1. นางสาวอรวรรณ  เอกศิริ
2. นางชวนพิศ  ครุฑมณี
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงมินท์ธิตา  กุลพัฒน์จิรกุุล
 
1. นางจันทร์จิรา  งามฤทธิ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธัญชนก  พรมจำปา
 
1. นางสุวิมล  สถาวร
 
29 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตตุราช
2. เด็กชายอดิศักดิ์  พงษ์มะหันต์
 
1. นางสาวสุจิตรา  แสงมณี
2. นางสาวตติยา  เดชนรสิงห์
 
30 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงบุษริน  คำหริ่ม
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ขันติโชติ
 
1. นางสาวตติยา  เดชนรสิงห์
2. นางสาวสุจิตรา  แสงมณี
 
31 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศธร  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงภูวรีย์  ไชยณรงค์
3. เด็กชายเอกรัตน์  ปานสวน
 
1. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
2. นางเสาวลักษณ์  ฦๅชา
 
32 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 69 ทองแดง 14 1. เด็กชายวรเดช  บุญสิงห์
 
1. นางสาวฟ้าใส  แก้วดิเรก
 
33 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 8 1. เด็กชายนรากร  สืบสา
2. เด็กชายพิริยะ  จันทร์อุ่น
3. เด็กชายพิริยะ  จันทร์อุ่น
4. เด็กชายภูวเดช  หงษ์แก้ว
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ก้อนคำ
2. นางสาวประทุมวรรณ  หมีดง
 
34 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  นวลจันทร์
2. เด็กหญิงกัลยากร  โกดแก้ว
3. เด็กหญิงภรัณยาพร  ใจถาวร
 
1. นางสาวปรัชญาภรณ์  แย้มเกษร
2. นางสุพัชญา  แสนสุริวงค์
 
35 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชายาลักษณ์  จงสะพรั่ง
 
1. นางสาวฟ้าใส  แก้วดิเรก