สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายซัยนุดดีน  วานิมาตุลลอฮ์
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  พลเทพ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวสมคิด  คิดเห็น
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงโยษิตา  แก้วแช่ม
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  พลเทพ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายศิวกร  สิงห์ศรี
 
1. นางสาวนารีรัตน์  เศษวงค์
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงสาวิตรี  หวังสระ
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  อุปชัย
 
1. นางสาวสวพร  แพทย์ประพาฬ
2. นางสาวธนัญชนก  สนับแน่น