สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายรัฐภูมิ  คมสัน
 
1. นางสาวภวันตี  จันสามารถ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายประทิน  เพชรมอญ
 
1. นางสาวภวันตี  จันสามารถ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงฉัตรนภา  ศรีสุริยามินทร์
2. เด็กหญิงสาธิมา  พิศโสระ
3. เด็กหญิงฮายัร  หวังสละ
 
1. นางอุษา  ประสพทรัพย์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โภชนา
2. เด็กหญิงอาทิติญา  โคตรมณี
 
1. นางสาวสุปราณี  รุ่งเริงสุข
2. นางเอื้อมเดือน  กิจบำรุงรัตน์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายซัยนุดดีน  วานิมาตุลลอฮ์
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  พลเทพ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวสมคิด  คิดเห็น
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงโยษิตา  แก้วแช่ม
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  พลเทพ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายศิวกร  สิงห์ศรี
 
1. นางสาวนารีรัตน์  เศษวงค์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอาลีฟีน  สมสัย
 
1. นางเอื้อมเดือน  กิจบำรุงรัตน์
 
10 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงสาวิตรี  หวังสระ
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  อุปชัย
 
1. นางสาวสวพร  แพทย์ประพาฬ
2. นางสาวธนัญชนก  สนับแน่น
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายกฤษฏิ์  มะหะหมัด
2. เด็กชายกวินท์  มะหะหมัด
3. เด็กชายกุลธร  รอดสาหร่าย
 
1. นางสาวศิรัญญา  พุ่มคำ
2. นางเอมอร  จ่างมณี
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 61 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  อ้อมชมภู
 
1. นางสาวศิรัญญา  พุ่มคำ