สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาพล  วิเชียรน้อย
2. เด็กชายวายุ  นามแสงโครต
 
1. นางสาววาสนา  เที่ยงธรรม
2. นางสาวพัชราภรณ์  จันทรมณี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาษีณ  พร้อมหน้า
2. เด็กชายบูรพา  ชูจิตร
3. เด็กหญิงพรทิภา  บัวสรวง
4. เด็กชายรัชภูมิ  พลีน้อย
5. เด็กชายสันติ  รอดเจริญ
 
1. นายธรรมนูญ  ศรีนวล
2. นางเพ็ญพร  พ่วงบริสุทธิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิขรินทร์  หาสุนหะ
2. เด็กชายอนุภาพ  นิมิตร
 
1. นางสาววาสนา  เที่ยงธรรม
2. นางสุพัตรา  ยุยไธสง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.66 ทอง 11 1. เด็กชายศุภกิตติ์  สุถาลา
2. เด็กหญิงเมธิญา  จรรยา
 
1. นางสุพัตรา  ยุยไธสง
2. นางสาววาสนา  เที่ยงธรรม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายอภิชาติ  เนียมพรมลี
 
1. นายธรรมนูญ  ศรีนวล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนัญญา  เล็กศรี
2. เด็กชายธาดา  ทั่งมั่งมี
3. เด็กชายยุทธการ  บุญเฉย
 
1. นางสาวสำราญ  อิ่มพลี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  นาคแก้ว
 
1. นางสาวสำราญ  อิ่มพลี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุภาพร  เกิดเทศ
 
1. นายธรรมนูญ  ศรีนวล