สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69.26 ทองแดง 11 1. เด็กชายวสันต์  นฤภัย
2. เด็กชายวิทวัส  สุนทรา
 
1. นางสาววาสนา  เที่ยงธรรม
2. นายธรรมนูญ  ศรีนวล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงฐิติยา  พงษ์ไชย
2. เด็กหญิงณัฐนรินทร์  บุญธรรม
 
1. นายวรนนท์  เรืองรอง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงเวณิกา  ไทยอ่อน
 
1. นายธรรมนูญ  ศรีนวล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 67.66 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงเนตรกมล  ศาสตร์ประเสริฐ
 
1. นางสาวสำราญ  อิ่มพลี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 69.33 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนัฐฐาภร   แพรริ้วทอง
 
1. นางสาวปวีณา  อยู่เล็ก
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชุตินันท์  หาหลัก
2. เด็กหญิงตมิสา  ธรรมวงษ์การณ์
 
1. นางสาวอัมพิกา  สุดสงวน
2. นางสาววาสนา  เที่ยงธรรม
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงรัตติกาล  เที่ยงบุญถึง
2. เด็กหญิงวารุณี  เทศสบาย
 
1. นายวรนนท์  เรืองรอง
2. นายธรรมนูญ  ศรีนวล
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีกรมราช
2. เด็กหญิงนภัทรสร  โกสิทธิ์
3. เด็กหญิงวันวิสา  เหหาสุข
 
1. นางสุพัตรา  ยุยไธสง
2. นางสาววรรณิสา  ทรัพย์สิน