สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาพล  วิเชียรน้อย
2. เด็กชายวายุ  นามแสงโครต
 
1. นางสาววาสนา  เที่ยงธรรม
2. นางสาวพัชราภรณ์  จันทรมณี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69.26 ทองแดง 11 1. เด็กชายวสันต์  นฤภัย
2. เด็กชายวิทวัส  สุนทรา
 
1. นางสาววาสนา  เที่ยงธรรม
2. นายธรรมนูญ  ศรีนวล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ทั่งมั่งมี
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ใบทอง
 
1. นางสาววาสนา  เที่ยงธรรม
2. นายวรนนท์  เรืองรอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาษีณ  พร้อมหน้า
2. เด็กชายบูรพา  ชูจิตร
3. เด็กหญิงพรทิภา  บัวสรวง
4. เด็กชายรัชภูมิ  พลีน้อย
5. เด็กชายสันติ  รอดเจริญ
 
1. นายธรรมนูญ  ศรีนวล
2. นางเพ็ญพร  พ่วงบริสุทธิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงเมธาพร  ทัพเมือง
 
1. นางสาวสำราญ  อิ่มพลี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิขรินทร์  หาสุนหะ
2. เด็กชายอนุภาพ  นิมิตร
 
1. นางสาววาสนา  เที่ยงธรรม
2. นางสุพัตรา  ยุยไธสง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.66 ทอง 11 1. เด็กชายศุภกิตติ์  สุถาลา
2. เด็กหญิงเมธิญา  จรรยา
 
1. นางสุพัตรา  ยุยไธสง
2. นางสาววาสนา  เที่ยงธรรม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ขาเหล็ก
2. เด็กหญิงฐิติพร  พลับเจริญสุข
3. เด็กหญิงทิพย์ธารา  ไทยอ่อน
4. เด็กหญิงพนิตพร  แซ่ซ่ง
5. เด็กหญิงพรวลีย์  ปานพรม
6. เด็กหญิงมินตรา  อ้นเจริญ
7. เด็กหญิงรัตติกาล  เที่ยงบุญถึง
8. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วดอนโมง
9. เด็กหญิงสุชาดา  แย้มเกษร
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  การะเกต
 
1. นางองุ่น  ช่วงนิสัย
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงฐิติยา  พงษ์ไชย
2. เด็กหญิงณัฐนรินทร์  บุญธรรม
 
1. นายวรนนท์  เรืองรอง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิรประภา  สังข์ตะคุ
 
1. นางสาวสำราญ  อิ่มพลี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายอภิชาติ  เนียมพรมลี
 
1. นายธรรมนูญ  ศรีนวล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรัทยา  ทรัพย์สิน
 
1. นางสาวสำราญ  อิ่มพลี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงเวณิกา  ไทยอ่อน
 
1. นายธรรมนูญ  ศรีนวล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐนิสา  เชิดชู
2. เด็กหญิงเก็จมณี  เดชา
 
1. นางสาวสำราญ  อิ่มพลี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรหมพร  พ่วงบริสุทธิ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  แพรริ้วทอง
3. เด็กหญิงวาริน  แฉ่งใหญ่
 
1. นางสาวสำราญ  ิอิ่มพลี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนัญญา  เล็กศรี
2. เด็กชายธาดา  ทั่งมั่งมี
3. เด็กชายยุทธการ  บุญเฉย
 
1. นางสาวสำราญ  อิ่มพลี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 67.66 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงเนตรกมล  ศาสตร์ประเสริฐ
 
1. นางสาวสำราญ  อิ่มพลี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  นาคแก้ว
 
1. นางสาวสำราญ  อิ่มพลี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอนุชิต  หล่อหลอม
 
1. นายธรรมนูญ  ศรีนวล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุภาพร  เกิดเทศ
 
1. นายธรรมนูญ  ศรีนวล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 69.33 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนัฐฐาภร   แพรริ้วทอง
 
1. นางสาวปวีณา  อยู่เล็ก
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ถาวิกุล
 
1. นางสาวอัมพิกา  สุดสงวน
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  พ่อค้า
 
1. นางสาวอัมพิกา  สุดสงวน
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชุตินันท์  หาหลัก
2. เด็กหญิงตมิสา  ธรรมวงษ์การณ์
 
1. นางสาวอัมพิกา  สุดสงวน
2. นางสาววาสนา  เที่ยงธรรม
 
25 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายพงษ์พันธ์  พงษ์ทรัพย์
2. เด็กชายอรรถพล  คลิมทอง
 
1. นายธรรมนูญ  ศรีนวล
2. นายวาสนา  เที่ยงธรรม
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายทวัฒชัย  ดีพรม
2. เด็กชายธนวัฒน์  สุขใส
 
1. นายวรนนท์  เรืองรอง
2. นายธรรมนูญ  ศรีนวล
 
27 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายบุญญพัฒน์  บุญหนุน
2. เด็กชายศุภณัฐ  ศิริวัฒนกุล
 
1. นายธรรมนูญ  ศรีนวล
2. นายวรนนท์  เรืองรอง
 
28 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงรัตติกาล  เที่ยงบุญถึง
2. เด็กหญิงวารุณี  เทศสบาย
 
1. นายวรนนท์  เรืองรอง
2. นายธรรมนูญ  ศรีนวล
 
29 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 71 เงิน 10 1. เด็กชายภูรีภัทร  พุ่มทอง
 
1. นางสุพัตรา  ยุยไธสง
 
30 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัชชาอร  เกิดบุญมาก
2. เด็กชายธนัช  สืบสำราญ
3. เด็กชายรังสรรค์  คงโฉลง
 
1. นางสุพัตรา  ยุยไธสง
 
31 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีกรมราช
2. เด็กหญิงนภัทรสร  โกสิทธิ์
3. เด็กหญิงวันวิสา  เหหาสุข
 
1. นางสุพัตรา  ยุยไธสง
2. นางสาววรรณิสา  ทรัพย์สิน
 
32 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ศรีสุข
 
1. นางสาวสำราญ  อิ่มพลี