สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แก้วกับเพ็ชร
 
1. นางนพคุณ  ปานมาก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.33 เงิน 18 1. เด็กชายนิธิพัฒน์  วายลม
2. เด็กหญิงอภิรยา  นิธิพงษ์วนิช
 
1. นางสาวจารุวรรณ  โตนาค
2. นางชนิษฎา  แก้วป่อง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรัญญา  มั่นนุช
 
1. นายณฤทธิ์  ทองดี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายคีรเทพ  ภูสะอาด
 
1. นายณฤทธิ์  ทองดี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อินทร์จอหอ
2. เด็กหญิงสุพิชฌา  หลำเนียม
 
1. นายณฤทธื์  ทองดี
2. นายสิทธิกร  รารักษ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงยุคลมาศ  รัตนานก
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใหม่ร้อยทอง
 
1. นายมนัส  ทับจันทร์
2. นายสิทธิกร  รารักษ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์  พิมพ์วิชาธร
2. เด็กหญิงมนตา  พรบัญชาตระกูล
3. เด็กชายวิทยา  นิ่มขำ
 
1. นายสิทธิกร  รารักษ์
2. นายณฤทธิ์  ทองดี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีสมเปลือย
 
1. นางสาวเมตตา  บุตรสาร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรินธร  บัณฑุกุล
 
1. นางรักษิณา  เรืองดี
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สุพร
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พูนพิพัฒน์
3. เด็กหญิงพันดาว  อยู่เจริญ
4. เด็กหญิงพิริสา  วีระพันธุ์
5. เด็กหญิงศิรประภา  พลกะสินธุ์
6. เด็กหญิงสิตานันท์  ทองคำ
 
1. นายภีมพัศ  สตารัตน์
2. นางคุณิตา  สตารัตน์
3. นายกิตตินันท์  หริ่งเรไร
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายธัชกร  ยอดอินทร์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  นาคเอี่ยม
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ศรีบรม
2. นางสาววิภารัตน์  เดชสะท้าน
 
12 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีสนาม
2. เด็กหญิงอรณิภา  ครุฑน้อย
 
1. นางสาววิภารัตน์  เดชสะท้าน
2. นางสาวทิพวรรณ  ศรีบรม
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงนิชาภา  ทรัพย์เล็กจิตต์
2. เด็กหญิงสิริกร  ทองยา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ศิริพัลลภ
 
1. นางสาวจุฑามาส  นุชประมูล
2. นางสาวทิพย์วรรณ  คุณสุทธิ์
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงนริศรา  ม่วงประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุจิตตา  หมีทอง
3. เด็กหญิงสุชาดา  นวมกระจ่าง
 
1. นางสาวกิตญดา  ศรีภาดามวงกี้
2. นางปุญญาภา  สิงห์บำรุง