สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายพีระพล  วีรพันธ์
2. เด็กหญิงรุจิภา  หลำเนียม
 
1. นายเผชิญ  นาคมอญ
2. นายอดิสรณ์  เอี่ยมเจริญสุข
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายพิศณุ  บริหาร
 
1. นางสาวไอริณ  พิพัฒน์รังสรรค์
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 68.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัฐดา  นิลทอง
2. เด็กหญิงชนิกานต์  สองศรี
3. เด็กหญิงภัคจิรา  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงภิญญดา  ช้างจันทร์
5. เด็กชายภูริทรรต  นพเก้า
6. เด็กหญิงศศิประภาพร  บุดดีเหมือน
7. เด็กหญิงศิริทิพย์  ทรงมีสิงหสกุล
8. เด็กหญิงแพรพลอย  ไชโยรักษ์
 
1. นางสาวลักขณา  เครือวัลย์
2. นางสาวศิริ  ปิติอุ่นจำเริญ