สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงรมิตา  ตั้งวศินกุล
 
1. นางนพคุณ  ปานมาก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพรชัย  วิถีธนพาณิชย์
2. เด็กชายภวัต  บัวงาม
 
1. นางสาวพัชรี  แข็งแรง
2. นางกรรณิการ์  เจริญช้าง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายเมธัส  เจี้ยงรักษา
 
1. นางสำราญ  วัชรธนาคม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  จิรนนท์เสถียร
 
1. นางสำราญ  วัชรธนาคม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56.47 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายชลเทพ  โตอุตชนน์
2. เด็กชายวีระเดช  ขันประกอบ
 
1. นายดาวเรือง  พินิจผล
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงรุจิษยา  วาจาน้อย
2. เด็กหญิงสิริประภา  ชัยสรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประสาท  เอี่ยมบุญ
2. นางสาวปุณยนุช  สืบชาติ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชลธาร  หอมกองมณี
2. เด็กชายอภิศักดิ์  คำสิงห์
 
1. นางกรรณิการ์  เจริญช้าง
2. นางคุณิตา  สตารัตน์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปานภัทร  ศิริพันธ์
2. เด็กหญิงฟ้าสุณีฉาย  แก้วสาร
 
1. นางสาววิชชุตา  ถาวรกัลปชัย
2. นางสาวภัทรวดี  วงษ์สาย