สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แก้วกับเพ็ชร
 
1. นางนพคุณ  ปานมาก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงรมิตา  ตั้งวศินกุล
 
1. นางนพคุณ  ปานมาก
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิชาพันธ์  แตงกวา
2. เด็กหญิงนรินทร์  ฤทธิ์เดช
3. เด็กหญิงอรอุษา  ซินโซ
 
1. นางกรรณิการ์  เจริญช้าง
2. นางสาวพัชรี  แข็งแรง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพรชัย  วิถีธนพาณิชย์
2. เด็กชายภวัต  บัวงาม
 
1. นางสาวพัชรี  แข็งแรง
2. นางกรรณิการ์  เจริญช้าง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายเมธัส  เจี้ยงรักษา
 
1. นางสำราญ  วัชรธนาคม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  จิรนนท์เสถียร
 
1. นางสำราญ  วัชรธนาคม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โฉมทอง
2. เด็กชายฐานพงศ์  จิรนนท์เสถียร
3. เด็กหญิงวิรชา  พุทธาสมศรี
 
1. นางเฉลา  งามขำ
2. นางสุพัตรา  แพงคำฮัก
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณฐิตา  ศรีพฤทธิยานนท์
2. เด็กหญิงพิชชาภา  หาดแก้ว
3. เด็กหญิงพิชญาภัค  ภู่ซ้อน
 
1. นางกุหลาบ  พุทธ
2. นางสมใจ  ชัยพิบูล
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤติน  ปรีชาศิริโชค
2. เด็กชายธนาธิป  บุญวรรณโณ
3. เด็กชายวิศรุต  วะนานาม
 
1. นายสุปรีชา  สอนสาระ
2. นางเฉลา  งามขำ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  ภูชมศรี
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  เดชาชัยวัฒนานนท์
3. เด็กหญิงอารยา  สิมาชัย
 
1. นางสาวทิพย์วัล  เพ็งรักษ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตพงศ์  มูสิเกิด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยชาย
 
1. นายดาวเรือง  พินิจผล
2. นางเฉลา  งามขำ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายพุฒิเมธ  จุลรัสเถียร
2. เด็กชายเมธาวุฒิ  พรรธนะแพทย์
 
1. นายสุปรีชา  สอนสาระ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56.47 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายชลเทพ  โตอุตชนน์
2. เด็กชายวีระเดช  ขันประกอบ
 
1. นายดาวเรือง  พินิจผล
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรายุทธ  ขอนแก้ว
2. เด็กชายโมไนย  เชี่ยวชูกุล
 
1. นายดาวเรือง  พินิจผล
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  พรมโค
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แดงศรี
3. เด็กหญิงพัชราภา  ประนัมโต
4. เด็กหญิงศิรประภา  ปานคะเชนทร์
5. เด็กหญิงเพชรลัดดา  แดงศรี
 
1. นางศศิกานต์  สิรินพมณี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปินตา
2. เด็กหญิงทิพย์มณี  อ้นอินทร์
3. เด็กหญิงวริศรา  เสาลึก
4. เด็กหญิงสิริยากร  พุ่มไพร
5. เด็กหญิงอรพิชญ์  แก้วจินดา
 
1. นางศศิกานต์  สิรินพมณี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐิติพร  แวนเนตร
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อัศวภูมิ
3. เด็กหญิงพัชริดา  สิบราช
4. เด็กหญิงพิศริศรา  เรืองขำ
5. เด็กหญิงอรปรียา  แพงคำฮัก
 
1. นางสาวอัญชนะ  คีรีศรี
2. นางสาวสายรุ้ง  ทองอ่วม
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกอร  อินทร์จอหอ
2. เด็กหญิงจิตรลดา  อันสีแก้ว
3. เด็กหญิงชนัญญา  พลิคามิน
4. เด็กหญิงธนัชชา  แก้วรักษา
5. เด็กหญิงนันท์นลิน  บุศย์อำคา
 
1. นางชวาลา  ปาริยพันธ์
2. นางสาวจารุวรรณ  โตนาค
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงณภัทร  ยศปัญญา
 
1. นางสาวอัญชนะ  คีรีศรี
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุชาดา  กลิ่นหอม
 
1. นางชวาลา  ปาริยพันธ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 12 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงปณิตา  อนันตวรสกุล
 
1. นางชนิษฎา  แก้วป่อง
2. นางสาวจารุวรรณ  โตนาค
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.33 เงิน 18 1. เด็กชายนิธิพัฒน์  วายลม
2. เด็กหญิงอภิรยา  นิธิพงษ์วนิช
 
1. นางสาวจารุวรรณ  โตนาค
2. นางชนิษฎา  แก้วป่อง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  โพนขัน
2. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  แดงมณฑา
3. เด็กหญิงณัฐชยาพร  ไชยคำ
4. เด็กหญิงทิพกฤตา  ยอดจันทร์
5. เด็กหญิงผกามาศ  จตุรภุช
6. เด็กหญิงภัททิรา  ภูโต
7. เด็กหญิงวัชรี  สิมัยนาม
8. เด็กหญิงศศิพรรณ  น้อยสง่างาม
9. เด็กหญิงสิรินดา  สังข์เผือก
10. เด็กหญิงอินธิรา  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาววรรณา  กิ่งพุดซา
2. นางสาวสายรุ้ง  ทองอ่วม
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายพีระพล  วีรพันธ์
2. เด็กหญิงรุจิภา  หลำเนียม
 
1. นายเผชิญ  นาคมอญ
2. นายอดิสรณ์  เอี่ยมเจริญสุข
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรัญญา  มั่นนุช
 
1. นายณฤทธิ์  ทองดี
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงระพีพร  ถนอมวงษ์
 
1. นายณฤทธิ์  ทองดี
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายคีรเทพ  ภูสะอาด
 
1. นายณฤทธิ์  ทองดี
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงระพีภัทร  ถนอมวงษ์
 
1. นายณฤทธิ์  ทองดี
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อินทร์จอหอ
2. เด็กหญิงสุพิชฌา  หลำเนียม
 
1. นายณฤทธื์  ทองดี
2. นายสิทธิกร  รารักษ์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงยุคลมาศ  รัตนานก
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใหม่ร้อยทอง
 
1. นายมนัส  ทับจันทร์
2. นายสิทธิกร  รารักษ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์  พิมพ์วิชาธร
2. เด็กหญิงมนตา  พรบัญชาตระกูล
3. เด็กชายวิทยา  นิ่มขำ
 
1. นายสิทธิกร  รารักษ์
2. นายณฤทธิ์  ทองดี
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  ไปพบ
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ใหม่ร้อยทอง
3. เด็กชายอันดามัน  หอมคง
 
1. นายมนัส  ทับจันทร์
2. นายสิทธิกร  ทับจันทร์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ยาน้อย
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาลิตา  เมตตาวรคุณ
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศิวกร  พรสว่าง
 
1. นางสาวไอริณ  พิพัฒน์รังสรรค์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายพิศณุ  บริหาร
 
1. นางสาวไอริณ  พิพัฒน์รังสรรค์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาลิดา  เพ็งมณี
2. เด็กชายพงศพัศ  สุวรรณรงค์
3. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
4. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
5. เด็กหญิงอนันตญา  คงเมฆา
6. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
7. เด็กชายอสนพงษ์  ชุมวงศ์
8. เด็กหญิงอารียา  แววดี
 
1. นางสาวลักขณา  เครือวัลย์
2. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ใจรัตนหลวง
2. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ยิ้มย่อง
3. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
4. เด็กชายบดินทร์เดชา  แถมเกษม
5. เด็กชายบูรณ์พิภพ  กิจสถาพรชัย
6. เด็กหญิงปณรส  หมั่นเพียร
7. เด็กหญิงปาลิตา  เมตตาวรคุณ
8. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
9. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
10. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
11. เด็กหญิงรมิดา  ทับจันทร์
12. เด็กหญิงสุกฤตา  อินทรแสง
13. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เชนเทศ
14. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
15. เด็กชายอสนพงษ์  ชุมวงศ์
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางสาวลักขณา  เครือวัลย์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ยิ้มย่อง
2. เด็กชายบดินทร์เดชา  แถมเกษม
3. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
4. เด็กชายพรคชรัตน์  รักษาจิตต์
5. เด็กชายพุทธชาติ  จู้ฉิ้ม
6. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
7. เด็กหญิงศศิภา  อุดมพัฒท์
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เชนเทศ
9. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
10. เด็กชายอสนพงษ์  ชุมวงศ์
 
1. นางสาวลักขณา  เครือวัลย์
2. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ตาลป๊อก
2. เด็กหญิงคีตา  โยตะสิงห์
3. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ยิ้มย่อง
4. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
5. เด็กหญิงปฐมวดี  มหาอุป
6. เด็กหญิงปาลิดา  เพ็งมณี
7. เด็กหญิงปาลิตา  เมตตาวรคุณ
8. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
9. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
10. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
11. เด็กหญิงภัทรวดี  ยาน้อย
12. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
13. เด็กหญิงศศิภา  อุดมพัฒท์
14. เด็กหญิงสุกฤตา  อินทรแสง
15. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เชนเทศ
16. เด็กหญิงอนันตญา  คงเมฆา
17. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
18. เด็กชายอสนพงษ์  ชุมวงศ์
19. เด็กหญิงอารียา  แววดี
20. เด็กหญิงเบญญาภา  ใจมะเริง
 
1. นางสาวลักขณา  เครือวัลย์
2. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ผลรักษ์
2. เด็กชายชนินทร์  ปู่ย่า
3. เด็กชายธีรพัฒน์  ภาระก้านตง
4. เด็กหญิงพรทิพย์  อินทร
5. เด็กชายภัทรศิลป์  บุตรจันทร์
6. เด็กชายภูริทรรต  นพเก้า
7. เด็กหญิงรัตติกาล  คำหงษา
8. เด็กชายฤกษ์ดี  มูลมาลย์
9. เด็กหญิงวิรัญชฌา  เสาลึก
10. เด็กหญิงอิสยาภรณ์  โรจน์พิชยะ
 
1. นางสาวลักขณา  เครือวัลย์
2. นางสาวศิริ  ปิติอุ่นจำเริญ
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 68.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัฐดา  นิลทอง
2. เด็กหญิงชนิกานต์  สองศรี
3. เด็กหญิงภัคจิรา  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงภิญญดา  ช้างจันทร์
5. เด็กชายภูริทรรต  นพเก้า
6. เด็กหญิงศศิประภาพร  บุดดีเหมือน
7. เด็กหญิงศิริทิพย์  ทรงมีสิงหสกุล
8. เด็กหญิงแพรพลอย  ไชโยรักษ์
 
1. นางสาวลักขณา  เครือวัลย์
2. นางสาวศิริ  ปิติอุ่นจำเริญ
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นาคปานเสือ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ถินประสาท
3. เด็กหญิงธันยพร  วรรณทอง
4. เด็กหญิงพรรณชนก  ศรีจันทร์
5. เด็กหญิงภณิดา  นพเก้า
6. เด็กหญิงภัฏธนรัชต์  เกตุแก้ว
7. เด็กหญิงอนงค์พร  ปั่นแก้ว
 
1. นางสาวลักขณา  เครือวัลย์
2. นางสาวศิริ  ปิติอุ่นจำเริญ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีสมเปลือย
 
1. นางสาวเมตตา  บุตรสาร
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรินธร  บัณฑุกุล
 
1. นางรักษิณา  เรืองดี
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองคำ
 
1. นางวิภาดา  พวงเรืองศรี
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรวิศ  พาณิชยะกิจกุล
 
1. นางนันทพร  รารักษ์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤศกร  แก้วศรีหาบุตร
 
1. นายเสรี  แก้วก่อง
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทองคำ
 
1. นางรัญภา  พรบัญชาตระกูล
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุจิษยา  นาควรสุข
2. เด็กหญิงเกศินี  รักสวนะ
 
1. นางรักษิณา  เรืองดี
2. นางศรีลมัย  ทองหนา
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สุพร
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พูนพิพัฒน์
3. เด็กหญิงพันดาว  อยู่เจริญ
4. เด็กหญิงพิริสา  วีระพันธุ์
5. เด็กหญิงศิรประภา  พลกะสินธุ์
6. เด็กหญิงสิตานันท์  ทองคำ
 
1. นายภีมพัศ  สตารัตน์
2. นางคุณิตา  สตารัตน์
3. นายกิตตินันท์  หริ่งเรไร
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  คำผง
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  เรืองสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อิงคนินันท์
4. เด็กหญิงภัคจิรา  นาคเกิด
5. เด็กหญิงภันทิลา  ยั่งยืน
6. เด็กหญิงเมธิณีย์  นภากาศ
 
1. นายภีมพัศ  สตารัตน์
2. นางคุณิตา  สตารัตน์
3. นายวีระชัย  ผิวรักษา
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  โสดาตา
2. เด็กหญิงธนิษฐา  โสดาตา
3. เด็กหญิงพิมญาดา  น้อยเพ็ง
 
1. นางสาวละอองทิพย์  ผ่องสวน
2. นายณฤทธิ์  ทองดี
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงรุจิษยา  วาจาน้อย
2. เด็กหญิงสิริประภา  ชัยสรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประสาท  เอี่ยมบุญ
2. นางสาวปุณยนุช  สืบชาติ
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชลธาร  หอมกองมณี
2. เด็กชายอภิศักดิ์  คำสิงห์
 
1. นางกรรณิการ์  เจริญช้าง
2. นางคุณิตา  สตารัตน์
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปานภัทร  ศิริพันธ์
2. เด็กหญิงฟ้าสุณีฉาย  แก้วสาร
 
1. นางสาววิชชุตา  ถาวรกัลปชัย
2. นางสาวภัทรวดี  วงษ์สาย
 
59 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสรินทร์ภรณ์  ภูวันนา
2. เด็กหญิงอริสรา  ราชมนตรี
 
1. นางสาววิภารัตน์  เดชสะท้าน
2. นางสาวทิพวรรณ  เดชสะท้าน
 
60 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายธัชกร  ยอดอินทร์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  นาคเอี่ยม
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ศรีบรม
2. นางสาววิภารัตน์  เดชสะท้าน
 
61 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีสนาม
2. เด็กหญิงอรณิภา  ครุฑน้อย
 
1. นางสาววิภารัตน์  เดชสะท้าน
2. นางสาวทิพวรรณ  ศรีบรม
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภานุเดช  ชัยสมุทร
2. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  นิ่มขำ
3. เด็กหญิงสุพรรณชา  ประเสริฐชนะชัย
 
1. นางประวิน  เติมนาค
2. นางสาวไอริณ  พิพัฒน์รังสรรค์
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชูสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงพิมชนก  ชัยจิตร
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สืบพันธ์โพธิ์
 
1. นางสาวละอองทิพย์  ผ่องสวน
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิตรภา  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงจีรวดี  หรินทรัตน์
3. เด็กหญิงสุภนิดา  อุ่นจิตร์
 
1. นางประวิน  เติมนาค
2. นางสาวไอริณ  พิพัฒน์รังสรรค์
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์ต่าย
2. เด็กหญิงธัญวรินทร์  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงวรัญญา  นวลปลอด
 
1. นางสาวพิชชานันท์  บุญตาแสง
2. นางกัญญกานต์  ภาพพันธ์
 
66 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงม่านไหม  รักปลอด
 
1. นางสาวยุพเรศ  จันวิทยี
 
67 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงนิชาภา  ทรัพย์เล็กจิตต์
2. เด็กหญิงสิริกร  ทองยา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ศิริพัลลภ
 
1. นางสาวจุฑามาส  นุชประมูล
2. นางสาวทิพย์วรรณ  คุณสุทธิ์
 
68 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงนริศรา  ม่วงประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุจิตตา  หมีทอง
3. เด็กหญิงสุชาดา  นวมกระจ่าง
 
1. นางสาวกิตญดา  ศรีภาดามวงกี้
2. นางปุญญาภา  สิงห์บำรุง
 
69 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชพร  ศรีวาจา
 
1. นางสาวละอองทิพย์  ผ่องสวน