สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจณิสตา  กุลเทียนประดิษฐ
2. เด็กหญิงชนัญญู  บุญแจ่ม
 
1. นางอุไร  รุ่งก่อน
2. นางสาวนิรมล  นาคสุข
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  นามวิชัย
2. เด็กหญิงยุพิน  รวมรส
3. เด็กหญิงเพชรี  ผลสง่า
 
1. นางอำพร  กลมกระโทก
2. นางสาวกาญจนา  ดีแสง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิตา  ผาณิบุศย์
2. เด็กหญิงพชรนันท์  คล้ายบัณดิษฐ์
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญศรี
 
1. นางสาวจินตนา  ดวงประโคน
2. ว่าที่ร้อยตรีนิยม  เถาะสูงเนิน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐานิดา  จารัตน์
2. เด็กชายธรรมรัตน์  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงภัทรวดี  อินทรมาพลอย
 
1. นางสาวนาถยา  สงวนศักดิ์
2. นางสาววรัญญา  คำภีร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  วรรณคง
2. เด็กหญิงปริตา  ทับวิเศษ
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุนทร
 
1. นางรัศมีแข  ถือพุดซา
2. นางสาวศุภลักษณ์  ใบบัว
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรจันโป๊ะ
2. เด็กชายเข็มทิศ  ยังรุ่งนนท์
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  คำสา
2. นางสาวศุภลักษณ์  ใบบัว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมชาญ  แก้วไพฑูรย์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เสวีวัลลภ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพชรภรณ์  วรรณคง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เสวีวัลลภ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ณรงค์เตชะกุล
2. เด็กชายพรพิทักษ์  ชาญเจริญ
 
1. นางสาวสุดใจ  อัมพวา
2. นางสาวศิริมล  มีมุข
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ชุมจันทร์
 
1. นางจิราภรณ์  กองนึก
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายสรวิทย์  สีลาธร
 
1. นางจิราภรณ์  กองนึก
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  สมแพง
 
1. นางสาวแวว  สุนทรวารี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  แขนสันเทียะ
 
1. นางสาวแวว  สุนทรวารี
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐานิดา  จารัตน์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  แดงน้อย
 
1. นางสาวแวว  สุนทรวารี
2. นางสาวจันทิมา  สอนสืบ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกวิน  ภูหวดน้อย
2. เด็กชายสมบัติ  ทองดี
 
1. นางอำพร  กลมกระโทก
2. นางอุไร  รุ่งก่อน
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียานันท์  บรรยง
2. เด็กหญิงรัตนพร  กลมกระโทก
 
1. นางอุไร  รุ่งก่อน
2. นางอำพร  กลมกระโทก
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิริวัฒน์  บุญโรง
2. เด็กชายอาทิตย์  แพทย์นาดี
 
1. นางสาวสุดใจ  อัมพวา
2. นายกิตติพันธ์  จันทร์อันคะ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิดาภา  โนนทิง
2. เด็กหญิงธัญญานินท์  วรณรงค์สิทธิ์
3. เด็กหญิงพร  นาสิงขัน
 
1. นางสาวขวัญใจ  ไสวงาม
2. นางสาวศุภลักษณ์  ใบบัว
 
19 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญาดา  อินทร์มณี
 
1. นางจิตราวดี   พรเจริญ