สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงญานิศา  ศรีเมืองบุญ
2. เด็กหญิงตุลยดา  การเพียร
3. เด็กหญิงวรดา  ลอยวิบูลย์
4. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  รานไพร
5. เด็กหญิงศิรินันท์  สว่างเนตร
 
1. นางสาวนิรมล  นาคสุข
2. นางสาวเบญจวรรณ  เสวีวัลลภ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 21 1. เด็กหญิงนลิตา  แถมพร
2. เด็กชายพันธกานต์  จุ้ยพลับ
 
1. นางสาวสุดใจ  อัมพวา
2. นายสมนึก  ศรยินดี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 70.6 เงิน 4 1. เด็กชายเขตุตวัตถ์  ศรีผดุง
 
1. นายบุษปภัทร  อณวัชวณิช
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78.33 เงิน 7 1. เด็กชายธีธวัช  อินมะดัน
 
1. นายบุษปภัทร  อณวัชวณิช
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงชัญญานุช  สีลา
2. เด็กหญิงพัชรี  ศรีภักดี
 
1. นายกิตติพันธ์  จันทร์อันคะ
2. นายเอกพงษ์  หอมสมบัติ
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายพัชรพล  อุทธิยา
2. เด็กชายอรรถพันธ์  ปิ่นแก้ว
 
1. นายกิตติพันธ์  จันทร์อันคะ
2. นายเอกพงษ์  หอมสมบัติ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 79.75 เงิน 7 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ค่ายชัยภูมิ
2. เด็กหญิงพรายมณี  เชิดกร
3. เด็กหญิงอริชา  รุ่งก่อน
 
1. นางสาวขวัญใจ  ไสวงาม
2. นางสาวศุภลักษณ์  ใบบัว
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรียงยศ
2. เด็กชายธนัชย์  ภู่ทอง
3. เด็กหญิงอรษา  ดอนสมจิตร
 
1. นางสาวทัศณี  ศรีนา
2. นางสาวดวงพร  สงวนไทร
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 6 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เตี้ยงาม
2. เด็กชายสิทธิปติ  นุริตมนต์
3. เด็กหญิงสุภาพร  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางอารมณ์  คำสวัสดิ์
2. นางสาวทัศณี  ศรีนา
 
10 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีภักดี
 
1. นางสาวทัศณี  ศรีนา