สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสุนิสา  ทองดี
 
1. นางนุชจรี  นาเมืองรักษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เรืองติก
 
1. นางนุชจรี  นาเมืองรักษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายชวลิต  จงชานะสิทธิ์โท
 
1. นางนุชจรี  นาเมืองรักษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงปาริชาต  พลสอน
2. เด็กชายมนัสภูมิ  เนื่องชมภู
3. เด็กหญิงรัตติญาภรณ์  หาญตุ่น
 
1. นางสาวกาญจนา  ดีแสง
2. นางอำพร  กลมกระโทก
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 47.22 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายภูตะวัน  ภูลายดอก
2. เด็กชายระพีพัฒน์  ฤกษ์ดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิยม  เถาะสูงเนิน
2. นายตระการ  ประกอบศรี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 53.39 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายภูผา  ปัญญาวงค์
2. เด็กชายเขม  จันทร์ศรีสง่า
 
1. นายวานิช  อินคงงาม
2. นายปรีชา  รุ่งก่อน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 43.35 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วิไลโรจน์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โกทัณ
 
1. นายวานิช  อินคงงาม
2. นายตระการ  ประกอบศรี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายสรยุทธ  วราภรณ์
 
1. นางสาวนันทวรรณ  เกษมมงคล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงธัญชนก  ไทยพรม
 
1. นางสาวจันทิมา  สอนสืบ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีเดช
 
1. นางอำพร  กลมกระโทก