สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจณิสตา  กุลเทียนประดิษฐ
2. เด็กหญิงชนัญญู  บุญแจ่ม
 
1. นางอุไร  รุ่งก่อน
2. นางสาวนิรมล  นาคสุข
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสุนิสา  ทองดี
 
1. นางนุชจรี  นาเมืองรักษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายสมบัติ  ทองดี
 
1. นางอำพร  กลมกระโทก
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  นามวิชัย
2. เด็กหญิงยุพิน  รวมรส
3. เด็กหญิงเพชรี  ผลสง่า
 
1. นางอำพร  กลมกระโทก
2. นางสาวกาญจนา  ดีแสง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เรืองติก
 
1. นางนุชจรี  นาเมืองรักษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายชวลิต  จงชานะสิทธิ์โท
 
1. นางนุชจรี  นาเมืองรักษ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงปาริชาต  พลสอน
2. เด็กชายมนัสภูมิ  เนื่องชมภู
3. เด็กหญิงรัตติญาภรณ์  หาญตุ่น
 
1. นางสาวกาญจนา  ดีแสง
2. นางอำพร  กลมกระโทก
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิตา  ผาณิบุศย์
2. เด็กหญิงพชรนันท์  คล้ายบัณดิษฐ์
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญศรี
 
1. นางสาวจินตนา  ดวงประโคน
2. ว่าที่ร้อยตรีนิยม  เถาะสูงเนิน
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐานิดา  จารัตน์
2. เด็กชายธรรมรัตน์  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงภัทรวดี  อินทรมาพลอย
 
1. นางสาวนาถยา  สงวนศักดิ์
2. นางสาววรัญญา  คำภีร์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  วรรณคง
2. เด็กหญิงปริตา  ทับวิเศษ
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุนทร
 
1. นางรัศมีแข  ถือพุดซา
2. นางสาวศุภลักษณ์  ใบบัว
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรจันโป๊ะ
2. เด็กชายเข็มทิศ  ยังรุ่งนนท์
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  คำสา
2. นางสาวศุภลักษณ์  ใบบัว
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 47.22 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายภูตะวัน  ภูลายดอก
2. เด็กชายระพีพัฒน์  ฤกษ์ดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิยม  เถาะสูงเนิน
2. นายตระการ  ประกอบศรี
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 53.39 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายภูผา  ปัญญาวงค์
2. เด็กชายเขม  จันทร์ศรีสง่า
 
1. นายวานิช  อินคงงาม
2. นายปรีชา  รุ่งก่อน
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 43.35 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วิไลโรจน์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โกทัณ
 
1. นายวานิช  อินคงงาม
2. นายตระการ  ประกอบศรี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงญานิศา  ศรีเมืองบุญ
2. เด็กหญิงตุลยดา  การเพียร
3. เด็กหญิงวรดา  ลอยวิบูลย์
4. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  รานไพร
5. เด็กหญิงศิรินันท์  สว่างเนตร
 
1. นางสาวนิรมล  นาคสุข
2. นางสาวเบญจวรรณ  เสวีวัลลภ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมชาญ  แก้วไพฑูรย์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เสวีวัลลภ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพชรภรณ์  วรรณคง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เสวีวัลลภ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ณรงค์เตชะกุล
2. เด็กชายพรพิทักษ์  ชาญเจริญ
 
1. นางสาวสุดใจ  อัมพวา
2. นางสาวศิริมล  มีมุข
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 21 1. เด็กหญิงนลิตา  แถมพร
2. เด็กชายพันธกานต์  จุ้ยพลับ
 
1. นางสาวสุดใจ  อัมพวา
2. นายสมนึก  ศรยินดี
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทมาศ
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  เสริฐศรี
 
1. นางสาวพินิจ  สุราช
2. นายวานิช  อินคงงาม
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชาลิสา  เค้ายา
 
1. นางสาวนันทวรรณ  เกษมมงคล
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายสรยุทธ  วราภรณ์
 
1. นางสาวนันทวรรณ  เกษมมงคล
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ชุมจันทร์
 
1. นางจิราภรณ์  กองนึก
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายสรวิทย์  สีลาธร
 
1. นางจิราภรณ์  กองนึก
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงหยาดเพชร  ศรีจันทร์อินทร์
 
1. นางจิราภรณ์  กองนึก
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  สมแพง
 
1. นางสาวแวว  สุนทรวารี
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 70.6 เงิน 4 1. เด็กชายเขตุตวัตถ์  ศรีผดุง
 
1. นายบุษปภัทร  อณวัชวณิช
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงธัญชนก  ไทยพรม
 
1. นางสาวจันทิมา  สอนสืบ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  แขนสันเทียะ
 
1. นางสาวแวว  สุนทรวารี
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78.33 เงิน 7 1. เด็กชายธีธวัช  อินมะดัน
 
1. นายบุษปภัทร  อณวัชวณิช
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐานิดา  จารัตน์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  แดงน้อย
 
1. นางสาวแวว  สุนทรวารี
2. นางสาวจันทิมา  สอนสืบ
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกวิน  ภูหวดน้อย
2. เด็กชายสมบัติ  ทองดี
 
1. นางอำพร  กลมกระโทก
2. นางอุไร  รุ่งก่อน
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียานันท์  บรรยง
2. เด็กหญิงรัตนพร  กลมกระโทก
 
1. นางอุไร  รุ่งก่อน
2. นางอำพร  กลมกระโทก
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีเดช
 
1. นางอำพร  กลมกระโทก
 
35 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงชัญญานุช  สีลา
2. เด็กหญิงพัชรี  ศรีภักดี
 
1. นายกิตติพันธ์  จันทร์อันคะ
2. นายเอกพงษ์  หอมสมบัติ
 
36 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิริวัฒน์  บุญโรง
2. เด็กชายอาทิตย์  แพทย์นาดี
 
1. นางสาวสุดใจ  อัมพวา
2. นายกิตติพันธ์  จันทร์อันคะ
 
37 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายพัชรพล  อุทธิยา
2. เด็กชายอรรถพันธ์  ปิ่นแก้ว
 
1. นายกิตติพันธ์  จันทร์อันคะ
2. นายเอกพงษ์  หอมสมบัติ
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิดาภา  โนนทิง
2. เด็กหญิงธัญญานินท์  วรณรงค์สิทธิ์
3. เด็กหญิงพร  นาสิงขัน
 
1. นางสาวขวัญใจ  ไสวงาม
2. นางสาวศุภลักษณ์  ใบบัว
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 79.75 เงิน 7 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ค่ายชัยภูมิ
2. เด็กหญิงพรายมณี  เชิดกร
3. เด็กหญิงอริชา  รุ่งก่อน
 
1. นางสาวขวัญใจ  ไสวงาม
2. นางสาวศุภลักษณ์  ใบบัว
 
40 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญาดา  อินทร์มณี
 
1. นางจิตราวดี   พรเจริญ
 
41 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรียงยศ
2. เด็กชายธนัชย์  ภู่ทอง
3. เด็กหญิงอรษา  ดอนสมจิตร
 
1. นางสาวทัศณี  ศรีนา
2. นางสาวดวงพร  สงวนไทร
 
42 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 6 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เตี้ยงาม
2. เด็กชายสิทธิปติ  นุริตมนต์
3. เด็กหญิงสุภาพร  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางอารมณ์  คำสวัสดิ์
2. นางสาวทัศณี  ศรีนา
 
43 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีภักดี
 
1. นางสาวทัศณี  ศรีนา