รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  วงษ์ใหญ่่
 
1. นางเพียงใจ  ดำทองสุก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  เย็นสวัสดิ์
 
1. นายอนุชา  เพ็งนวม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กหญิงอรัญญา  สุวรรณแสง
 
1. นางนิรมล  บุญสีลา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  ศรีจ้อยวงษ์
 
1. นางเยาวภา  แก้วสมบูรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณโณ
 
1. นางอุษา  กลขุนทด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงภัทรกร  นันทะพรม
 
1. นางเยาวภา  ชมดวงจันทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงธัญญาพร  วิจิตรกุล
 
1. นางระวีวรรณ  บุญจำรัส
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงนันทิดา  ป่าตาล
 
1. นางระวีวรรณ  บุญจำรัส
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายวิทวัช  พูลเกษ
 
1. นางเยาวภา  ชมดวงจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 1. เด็กหญิงฐิตืมา  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงมาลี  ข่าย
3. เด็กหญิงสุประภาพร  คงจันทร์
 
1. นางปานเพ็ชร  ยาภักดี
2. นายกรกฎ  เนตรทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงจณิสตา  กุลเทียนประดิษฐ
2. เด็กหญิงชนัญญู  บุญแจ่ม
 
1. นางอุไร  รุ่งก่อน
2. นางสาวนิรมล  นาคสุข
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายทยาวัฒน์  ทรงเจริญสุข
2. เด็กหญิงนริศรา  น้อยพันธ์
 
1. นางวันอุทัย  คำมูล
2. นางสุริสา  เรืองบุตร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายอิทธิเชษฐ์  รัตนาพันธ์
 
1. นางสาวศิรินภา  โสปัญโญ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กชายกิจชานนท์  แสงฤทธิ์
 
1. นางวิรัญชนาพร  ธีระพัชรรังษี
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขำเถื่อน
2. เด็กหญิงจินตนา  ปู่นุช
3. เด็กหญิงพรรษมน  ปิ่นพระวงศ์
 
1. นายฌัญชกร   ปีมะแม
2. นางสาวแสว  อาทิตย์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำชนะ
2. เด็กชายธนพล  ผึ่งผาย
3. เด็กหญิงศิรามล  ช่างสอน
 
1. นางสาวกุมาริกา  มากแวง
2. นายอำพล  เผือดผุด
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงธิชาพันธ์  แตงกวา
2. เด็กหญิงนรินทร์  ฤทธิ์เดช
3. เด็กหญิงอรอุษา  ซินโซ
 
1. นางกรรณิการ์  เจริญช้าง
2. นางสาวพัชรี  แข็งแรง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงนวรัตน์  จั้นพลแสน
2. เด็กชายวรานนท์  หิรัญทัศน์
 
1. นายธีรพงศ์  สมโพธิ์
2. นายอาทิต  วัฒนานนท์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กชายอธิวัฒน์  เลพิมาย
2. เด็กชายอัคเดช  สุดอุดม
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปรมบำรุง
2. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงพรหมมาศ  หมื่นไธสง
 
1. นางรวีวรรณ  พุทธารักษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงนวมล  วงษ์ไพศาล
 
1. นางสาวสุปราณี   อุปรา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  นิลปานันท์
 
1. นางสาวมณทิรา  สีหะไกร
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โฉมทอง
2. เด็กชายฐานพงศ์  จิรนนท์เสถียร
3. เด็กหญิงวิรชา  พุทธาสมศรี
 
1. นางเฉลา  งามขำ
2. นางสุพัตรา  แพงคำฮัก
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายชนาธิป  ผลพูน
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สุวิเศษ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  วังคีรี
 
1. นางวันดี  แก้วชัง
2. นางทัศนาภรณ์  จริยาภรณ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงณฐิตา  ศรีพฤทธิยานนท์
2. เด็กหญิงพิชชาภา  หาดแก้ว
3. เด็กหญิงพิชญาภัค  ภู่ซ้อน
 
1. นางกุหลาบ  พุทธ
2. นางสมใจ  ชัยพิบูล
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. นางสาวพรชิตา  ปานวงค์ศา
2. เด็กหญิงวสิชา  วงศ์ธนุรเวท
3. นายอาทิตย์  นุชละม้าย
 
1. นางสาวกาญจนา  ไชยวงษ์จันทร์
2. นางสาวพัชราภรณ์  มีแก้ว
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายกฤติน  ปรีชาศิริโชค
2. เด็กชายธนาธิป  บุญวรรณโณ
3. เด็กชายวิศรุต  วะนานาม
 
1. นายสุปรีชา  สอนสาระ
2. นางเฉลา  งามขำ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กชายชลสิทธิ์  วรรณคง
2. เด็กหญิงปริตา  ทับวิเศษ
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุนทร
 
1. นางรัศมีแข  ถือพุดซา
2. นางสาวศุภลักษณ์  ใบบัว
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เมืองจันทร์
2. เด็กชายธนากร  ใกล้ผล
3. เด็กหญิงสานันทินี  แป้นดวงเนตร
 
1. นางสาวสลาลี  สุลัยมาน
2. นางสาวเบญจมาศ  พึ่งงาม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายกฤตพงศ์  มูสิเกิด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยชาย
 
1. นายดาวเรือง  พินิจผล
2. นางเฉลา  งามขำ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1. เด็กชายธนดล  หมัดแสง
2. เด็กชายปวรวิทย์  ย่อมไธสง
 
1. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 1. เด็กชายธิติ  ทำทอง
2. เด็กชายมนุเชษฐ์ุ  วะดีศิริศักดิ์
 
1. นางสาวเกวลี  บุญเฉลียว
2. นายจิตรภณ  หลำเจริญ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1. เด็กชายธันวา  มุดพบสินธุ์
2. เด็กชายรัตชัย  เอี่ยมประดิษฐ์
 
1. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กชายกรรชัย  เกตุแก้ว
2. เด็กชายเอกลักษณ์  บุญเพ็ง
 
1. นายบุญธรรม  เจียงพรม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายฐิติโชค  ลารคร
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  แซ่ก๊วย
 
1. นางทัศนาภรณ์  จริยาภรณ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุคำภา
2. เด็กชายพีระพงค์  ชัยณรงค์
3. เด็กหญิงภัทราพร  พระเลิศแก้ว
4. เด็กชายมนูญ  เรืองดี
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  เสร็จธุระ
 
1. นางสาวจิราพร  จ้อยมีผล
2. นางสาวนาถตยา  จีนกลับ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กหญิงจินตนา  ปู่นุช
2. เด็กหญิงพรรษมน  ปิ่นพระวงค์
3. เด็กหญิงศศิธร  บุญธรรม
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ขำเถื่อน
5. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีเพ็ชร
 
1. นางวรรณา  เวสกามี
2. นายฌัญชกร   ปีมะแม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงชนานุชต์  บุญมี
2. เด็กชายฐิติวัส  ชังวัดดี
3. เด็กหญิงปานชีวา  อยู่เล็ก
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชาภูวงค์
5. เด็กหญิงสุปรียา  ดวงธนู
 
1. นางสาวณัฐมน  แก้วเกล็ด
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เกตุดี
2. เด็กหญิงจิรัตน์ดา  เสืออุดม
3. เด็กหญิงธนิษฐา  ศรีสุพรรณ์
4. เด็กหญิงอริสรา  เวสกามี
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  พลศรีลาภ
 
1. นายฌัญชกร   ปีมะแม
2. นางวรรณา  เวสกามี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกนกอร  อินทร์จอหอ
2. เด็กหญิงจิตรลดา  อันสีแก้ว
3. เด็กหญิงชนัญญา  พลิคามิน
4. เด็กหญิงธนัชชา  แก้วรักษา
5. เด็กหญิงนันท์นลิน  บุศย์อำคา
 
1. นางชวาลา  ปาริยพันธ์
2. นางสาวจารุวรรณ  โตนาค
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กหญิงมนทกานต์  อิ่มผ่อง
2. เด็กหญิงสุวรรณา  คงทรัพย์
3. เด็กหญิงอลิตา  สายตา
4. เด็กหญิงอาภาพร  ผลเรือง
5. เด็กชายเพชรา   แซ่เจ็ง
 
1. นางสาวนีฬนันท์  สร้อยครบุรี
2. นางสาวอภิญญา   ศรีนรเศรษฐ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขำคูณวงค์
2. เด็กหญิงนันธิสา  อ่วมคุ้ม
3. เด็กหญิงปัทมพร  ทองพูล
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  แจ้งรู้สุข
5. เด็กหญิงวันวิสาข์  คำแสง
 
1. นายสุพรรณ  โพธิ์สุภาพ
2. นางระเบียบ  กล้าจริง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 1. เด็กชายธนาษีณ  พร้อมหน้า
2. เด็กชายบูรพา  ชูจิตร
3. เด็กหญิงพรทิภา  บัวสรวง
4. เด็กชายรัชภูมิ  พลีน้อย
5. เด็กชายสันติ  รอดเจริญ
 
1. นายธรรมนูญ  ศรีนวล
2. นางเพ็ญพร  พ่วงบริสุทธิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงกัลยากร  โพธิ์ขาว
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยกเจริญ
3. เด็กหญิงชนิกานต์  พูลวิริยะ
4. เด็กหญิงปวีณา  เสาหิน
5. เด็กหญิงปิยดา  เวชวงค์
6. เด็กหญิงปิยธิดา  เวชวงค์
7. เด็กหญิงปิยวดี  แก้วศรี
8. เด็กหญิงพรทิพย์   แจ่มใจ
9. เด็กหญิงพิมยดา  แก้วกุลา
10. เด็กหญิงภัชณี  แก้วศรี
11. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีรักษา
12. เด็กหญิงวิภาวรรณ   โพธิ์พระยา
13. เด็กหญิงศลิษา  แกมชัยภูมิ
14. เด็กหญิงศศิธร   วงค์กาฬสินธุ์
15. เด็กหญิงสารีย์ญา  จันทร์งาม
16. เด็กหญิงสุพินภรณ์   ช้างวิเศษ
17. เด็กหญิงสุพินภรณ์  ช้างวิเศษ
18. เด็กชายอรรถพล   ศรีเศษนาม
19. เด็กหญิงอรอนงค์   สุขไกรรัตน์
20. เด็กหญิงอันธิกา   เสริมนา
 
1. นางวันเพ็ญ  อำคาแก้ว
2. นางสาวบัวสวรรค์  งามงอน
3. นางอารีวรรณ  สุภาวงค์
4. นางสาวอารียา  ไล้ชื่น
5. นางกรรณิกา  ศาสตร์ประสิทธิ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีนุกูลจิรสิน
2. เด็กชายชลธิศ   สุพิทิพย์
3. เด็กชายชูศักดิ์   หลิมเจริญ
4. เด็กชายทศพร  อุดล
5. เด็กชายธนดล   ซ่อนนาลา
6. เด็กชายธนพล   ยศใจสุรินทร์
7. เด็กชายธนาธิป   ชนไฮ
8. เด็กชายธวัชชัย   ไพรวัน
9. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ถิ่นธรณี
10. เด็กหญิงธารทิพย์   แก้ววิเชียร
11. เด็กชายนราธิป  อุดมรักษ์
12. เด็กชายนิธิพงศ์   วาสุ
13. เด็กชายพชรดนัย   ไชยรัมภ์
14. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์   แผ่ผล
15. เด็กชายพิสิษฐ์  เพิ่มสวัสดิ์
16. เด็กชายสิทธิกร   สอนครุฑ
17. เด็กชายสุทธินนท์   ยืนยง
18. เด็กชายอนุชัย   สำรวจวงค์
19. เด็กชายอุกฤษฏ์   แก้วมี
20. เด็กชายแสตมป์  จารุวัฒน์
 
1. นางบัวสวรรค์  งามงอน
2. นางวันเพ็ญ  อำคาแก้ว
3. นางสาวอารียา  ไล้ชื่น
4. นางอารีวรรณ  สุภาวงค์
5. นางกรรณิกา  ศาสตร์ประสิทธิ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กชายคมชาญ  แก้วไพฑูรย์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เสวีวัลลภ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงนนธินี  ศรีฟองจันทร์
 
1. นางลาวัลย์  นาคเนียม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  อุนนารัตน์
 
1. นางศิวาพร  บัวสมาน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กชายวงศธร  ศรีคำขลิบ
2. เด็กหญิงเปมิกา  ศรีษะนาราช
 
1. นายประชา  สำโรงลุน
2. นางพรสวรรค์  โทแก้ว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  มะลิเถิน
2. เด็กชายวรยุ  จันทพาท
 
1. นางเบญจมาศ  นิลกำแหง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายสหรัฐ  ทองคำ
2. เด็กหญิงสุดธิดา  สังคเลิศ
 
1. นางสมศรี  ฌายีเนตร
2. นางกมลวรรณ  รุ่งโรจน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงกมลชนก  สำเร็จ
2. เด็กหญิงชนาภัทร์  ทุมมาศ
3. เด็กหญิงช่อผกากาญจน์  ชื่นชมยิ่ง
4. เด็กหญิงญาณิศา  ธุถาวร
5. เด็กหญิงดาวฝน  สีทอง
6. เด็กหญิงพรลฎา  อิสสอาด
7. เด็กหญิงพัชราวดี  ไชยนา
8. เด็กหญิงมลิวัลย์  ช่างเรือนกุล
9. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  เหลือล้น
10. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แสงชัง
 
1. นายประชา  สำโรงลุน
2. นางกิจจาลักษณ์  ชัยวิเชียร
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงจินดาภา  พรรณศรี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อมคิ้ม
3. เด็กหญิงฉันทนา  ปลายเนตร
4. เด็กหญิงชยุดา  ภู่เทียน
5. เด็กหญิงณัฐวรรณ  วาจาใจ
6. เด็กหญิงธนภรณ์  นนทะนำ
7. เด็กหญิงนิสาชล  สาระเนตร
8. เด็กหญิงพัชราภา  รอดอินทร์
9. เด็กหญิงมนัสนันท์  นามปัญหา
10. เด็กหญิงมินตรา  จันทร์มณี
11. เด็กหญิงรัตติก่าล  วงมั่น
12. เด็กหญิงรัตติยากร  ศิริโหน
13. เด็กหญิงสุกัญญา  เรืองพิศาล
14. เด็กหญิงอนุศรา  ยาวิชัย
15. เด็กหญิงอินทิรา  น้อยสวัสดิ์
 
1. นางสมชิด  เจติยะกุล
2. นางศศิธร  อังสุโรจน์
3. นางสาวอมรา  เกษมสุข
4. นายนิธิ  แจ่มจำรัส
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1. เด็กหญิงปิยธิดา  มินบุรี
2. เด็กชายศุภกิจ  จิตรรัตนพฤกษ์
 
1. นายเสกสรรค์  ปัดทุม
2. นางสาววรพร  ธรรมาธิกุล
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กหญิงจันทรา  มียิ้ม
2. เด็กชายเจษฎา  ชาบุตร
 
1. นายสนิท  ภูจอมขำ
2. นางสาวกันญา  พลลาภ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปะทะตา
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงเปรมสุดา  บุรพรัตน์
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กชายสุริเยนทร์  มูลใจทราย
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงทิพย์ธารา  ชิมรัมย์
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงจิราพัชร  โมบขุนทด
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงเกวลี  มณีสุวรรณ
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงจารุชา  ศรีทาจันทร์
 
1. นายฐานุพงศ์  พุฒวิชัยดิษฐ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงวิภา  เรืองสุขสุด
 
1. นายฐานุพงศ์  พุฒวิชัยดิษฐ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคธาราม 1. เด็กหญิงปานวาด  แก้วประเสริฐ
2. เด็กชายศิรศักดิ์  นิ่มประภา
 
1. นางพิศรานุช  โคตรวัฒน์
2. นางสาวดวงพร  พุ่มโมรา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   วงษ์เขียด
2. เด็กหญิงภริตพร   แซ่แต้
 
1. นายณัฐนันท์  อยู่ระหัด
2. นางชวลา  ศาลิโกเศศ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กชายธารินทร์  ทองโชติ
2. เด็กหญิงสงกรานต์  ศรีชนะ
 
1. นางนิรมล  บุญสีลา
2. นางสาวกฤษฎารัตน์  บุญสีลา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กชายวสันต์  แสงใส
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   จันทร์ทรัพย์
2. เด็กหญิงรุ้งทอง   หมุนตัว
3. เด็กหญิงศุภิสรา   รักษา
 
1. นางสาวปริม  มีกุญชร
2. นางสาวศันสนีย์  เกตุกุล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กชายณัทรพล  ทานาลาด
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  นาสมวา
3. เด็กชายอรุณฤทธิ์  ปานทอง
 
1. นายณฐกร  น่วมอินทร์
2. นางสาวบุณยาพร  อ่ำเย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายภูเบศ  อุเทศ
2. เด็กชายวรัญชิต  อัปการัตน์
3. เด็กหญิงอัญชลี  มะอยู่เที่ยง
 
1. นายฐานุพงศ์  พุฒวิชัยดิษฐ์
2. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  ยอดพิโรจน์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายพีรศิลป์  ศรีเกตุ
 
1. นางยุพิน  ศรีเกตุ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กชายสรวิญช์  วงษ์ฟู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์  ยืนยง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  พูลมา
 
1. นายเกรียงไกร  พิชญานนท์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายประสพโชค  โพธิ์เกิด
 
1. นายศักดิ์ชัย  ฟักทอง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายศรัณยู  ไวยธรรม
 
1. นายมงคลชัย  วงศ์ศรีสังข์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ศรีเกตุ
 
1. นางยุพิน  ศรีเกตุ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. เด็กชายณวัฒน์  พลเจริญ
 
1. นายเกรียงไกร  พิชญานนท์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงสุพิชชา   ทัดเจริญ
 
1. นายศักดิ์ชัย  ฟักทอง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กหญิงสุธิดา  รัตนสนธิ์
 
1. นางสาวสุพรรณี   ปิ่นมงคล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ยาน้อย
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองเกษร
 
1. นายพิชัย  วันฑาณุวัฒ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงปาลิตา  เมตตาวรคุณ
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กหญิงสุนิษา  ภู่ระหงษ์
 
1. นางสาวสุพรรณี   ปิ่นมงคล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงเพียรศรี  มีลาภกิจ
 
1. นางเธียรทอง  ธีรพันธ์วราพร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กชายตุลา  หงษ์โต
 
1. นายฐาปกรณ์  เกิดมณี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงพรนภา  อุบลรัตน์
 
1. นายพิชัย  วันฑาณุวัฒ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงชญาดา  ปิ่นสุข
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีอินทร์
3. เด็กชายตุลา  หงษ์โต
4. เด็กชายธนกร  ฤกษ์งาม
5. เด็กหญิงบุญญารักษ์  สุนทรารักษ์
6. เด็กหญิงวนัสนรรณ์  หงษ์โต
7. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ศรีเจ้า
8. เด็กหญิงเพียรศรี  มีลาภกิจ
 
1. นางเธียรทอง  ธีรพันธ์วราพร
2. นางสาวศิริกัลยา  ไชยมงคล
3. นายฐาปกรณ์  เกิดมณี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ใจรัตนหลวง
2. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ยิ้มย่อง
3. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
4. เด็กชายบดินทร์เดชา  แถมเกษม
5. เด็กชายบูรณ์พิภพ  กิจสถาพรชัย
6. เด็กหญิงปณรส  หมั่นเพียร
7. เด็กหญิงปาลิตา  เมตตาวรคุณ
8. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
9. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
10. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
11. เด็กหญิงรมิดา  ทับจันทร์
12. เด็กหญิงสุกฤตา  อินทรแสง
13. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เชนเทศ
14. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
15. เด็กชายอสนพงษ์  ชุมวงศ์
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางสาวลักขณา  เครือวัลย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ยิ้มย่อง
2. เด็กชายบดินทร์เดชา  แถมเกษม
3. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
4. เด็กชายพรคชรัตน์  รักษาจิตต์
5. เด็กชายพุทธชาติ  จู้ฉิ้ม
6. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
7. เด็กหญิงศศิภา  อุดมพัฒท์
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เชนเทศ
9. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
10. เด็กชายอสนพงษ์  ชุมวงศ์
 
1. นางสาวลักขณา  เครือวัลย์
2. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ตาลป๊อก
2. เด็กหญิงคีตา  โยตะสิงห์
3. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ยิ้มย่อง
4. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
5. เด็กหญิงปฐมวดี  มหาอุป
6. เด็กหญิงปาลิดา  เพ็งมณี
7. เด็กหญิงปาลิตา  เมตตาวรคุณ
8. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
9. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
10. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
11. เด็กหญิงภัทรวดี  ยาน้อย
12. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
13. เด็กหญิงศศิภา  อุดมพัฒท์
14. เด็กหญิงสุกฤตา  อินทรแสง
15. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เชนเทศ
16. เด็กหญิงอนันตญา  คงเมฆา
17. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
18. เด็กชายอสนพงษ์  ชุมวงศ์
19. เด็กหญิงอารียา  แววดี
20. เด็กหญิงเบญญาภา  ใจมะเริง
 
1. นางสาวลักขณา  เครือวัลย์
2. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ธรรมจิตร
 
1. นายกิตติ  ศรีวลีรัตน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงศิริพร  ทองจันทร์
 
1. นายกิตติ  ศรีวลีรัตน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  สนั่นทุ่ง
 
1. นางสุขปวีณ์  คงเขียว
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงกมลชนก  สำเร็จ
 
1. นางสาวศิริกัลยา  ไชยมงคล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกันยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จุ่นแก้ว
 
1. นางศศิชา   คล้ายแจ้ง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพ็งศรีโคตร
 
1. นางจริยะ  ณ นครพนม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1. เด็กชายสุเมธ  เสนาฮาด
 
1. นายสรศาสตร์   วรรณ์ประเสริฐ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงชลธิชา  กุลวงศ์
 
1. นางสาวชิดชนก  บำรุงวัด
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กชายธนพล   ศรีดี
 
1. นายปฏิภาณ  ศาสตร์อำนวย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรีขยาด 1. เด็กหญิงนฤมล  ชื่นตา
 
1. นายสิทธรรถ  หวลโชคชัย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  มาจันทึก
 
1. นางปพิชญา  สิงห์วงศ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  กันคำ
 
1. นายมงคล  แก้วเกษการ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มะณี
 
1. นางณัชยาภา  เอี่ยมยัง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1. เด็กชายวายุ  ครุฑพันธ์
 
1. นางนิภาพร  ฉ่ำมาลัย
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กหญิงดลพร  พุ่มพวง
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  เอกจีน
2. เด็กหญิงจิดาภา  มงคลเวหา
3. เด็กหญิงจีระนันท์  ไชยตะมาตย์
4. เด็กหญิงชนานันท์  เจริญราษฎร์
5. เด็กชายชยานนท์  ดลรัตน์
6. เด็กหญิงชิดชนก  จันทร์มล
7. เด็กชายณภัทร  พินโญทรัพย์
8. เด็กหญิงณัฐอุษา  ผ่องใส
9. เด็กหญิงดลนภาพร  นิลดำ
10. เด็กหญิงธัญมน  ไฟเขียว
11. เด็กหญิงธันวาวดี  ประคองเทียน
12. เด็กหญิงนวรัตน์  กะชิรัมย์
13. เด็กหญิงนิภาพร  ทุมวิเศษ
14. เด็กหญิงปวันรัตน์  พึ่งแตง
15. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ทิพปราสัย
16. เด็กหญิงพลอยชมภู  พูลบรรดิษฐ์
17. เด็กหญิงภัคคิตา  พันวัน
18. เด็กหญิงภัทรวดี  กล่อมใจ
19. เด็กชายภูษิต  ยาวิชัย
20. เด็กหญิงภูษืตา  นารานนทชัย
21. เด็กหญิงรัฐพร  แก้วพลงาม
22. เด็กหญิงรุ่งรวี  คงคาหลวง
23. เด็กหญิงวรรณวิษา  ตีเกิด
24. เด็กชายวัชรพล  ดวงจันทร์
25. เด็กหญิงวิภาดา  วิโรทศ
26. เด็กหญิงวิรัญญา  ชัยนุรักษ์
27. เด็กชายวิษณุ  วงศ์แสงจันทร์
28. เด็กหญิงศิริวรรณ  ยืนยง
29. เด็กหญิงสลิธร  แซ่โซ่ง
30. เด็กหญิงสิรินดา  จันทร์สงคราม
31. เด็กหญิงสุพรรณิดา  ศรีหวาด
32. เด็กชายอนุชิต  พัฒนสุดี
33. เด็กชายอภิริญา  สืบโสดา
34. เด็กหญิงอรทัย  สายนที
35. เด็กหญิงอรพินท์  มาศศักดา
36. เด็กหญิงอัจฉรียา  วงษ์ภักดี
37. เด็กหญิงอัศจินันท์  รัตนดี
38. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  นิลเพ็ชร์
39. เด็กหญิงโกลัญญา  ทองจันทร์
40. เด็กหญิงโสภาพร  ขาวผ่อง
 
1. นางจริยะ  ณ นครพนม
2. นางนิราพร  เพ็งศรีโคตร
3. นางมยุรี  พละสาร
4. นางสาวผกาพร  ศาลาศัย
5. นายศิรวิทย์  พรรณศุขศรี
6. นางสาววรรณวิภา  เรืองจำเริญ
7. นางสาวมนต์นภา  หงษ์ทอง
8. นางนิตยา  ทัศนียรัตน์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 1. เด็กชายจิราวัฒน์  เกตุไทย
2. เด็กชายชนินทร์  บัวทอง
3. เด็กหญิงดาวรุ่ง  อุ่นใจ
4. เด็กชายพิเชษฐ์  หงษ์ทอง
5. เด็กหญิงวลัยพร  อุยขำ
6. เด็กชายสราวุฒิ  สารมโน
7. เด็กชายสหรัฐ  ดีหอมศิล
8. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่อึ้ง
9. เด็กหญิงสุชาดา  จันคง
10. เด็กหญิงอริสา  ยืนยาว
 
1. นายสุภกฤต  ปิติศรีชัย
2. นางกชพรรณ  ปิติศรีชัย
3. นางณัชยาภา  เอี่ยมยัง
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภาคเดียว
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ใจแสน
3. เด็กหญิงขวัญกมล  ภู่จรัส
4. เด็กชายคมสันต์  รื่นฤดี
5. เด็กชายธวัชชัย  กองหิน
6. เด็กหญิงประไพพัฒน์  เปลี่ยนศรี
7. เด็กหญิงปวิชญา  นาควิบูลย์
8. เด็กชายพีรวัฒน์  เมืองเอี่ยม
9. เด็กหญิงภาวิตา  อดุลเจริญทอง
10. เด็กหญิงศรัยพร  กบกลางดอน
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นางสาวอมรา  เกษมสุข
3. นายตนุภัทร  ไพโสภา
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  น่วมภักดี
2. เด็กหญิงฐิติยา  อุปมา
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วะลา
4. เด็กหญิงพรชลัยย์  กบกลางดอน
5. เด็กหญิงยศวดี  ศรีสว่าง
6. เด็กหญิงวราพร  แซ่ตั้ง
7. เด็กหญิงศศิประภา  ถึงชัย
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  กลิ่นหอม
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นายภัทรพงษ์  แฉ่งละมัย
3. นางจารุวรรณ  มหามาตย์
4. นางสุภัชช์สิริ  กำจรวาณิชย์กุล
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แก่นศิลา
2. เด็กหญิงพสิณา  เจริญคุณสมบัติ
3. เด็กหญิงรักษิณา  เศษรักษา
4. เด็กหญิงวาสนา  เกาะรุ้ง
5. เด็กหญิงสุนันทา   พนมเขตร์
6. เด็กหญิงสุภาวดี  ผลาผล
 
1. นางสาวกุสุมา  แสงอินทร์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภู่จรัส
2. เด็กหญิงชวนฝัน  พูนทรัพย์สิน
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กองสีผิว
4. เด็กหญิงพรทิพย์  มีบุญ
5. เด็กหญิงวรัทยา  นาควิบูลย์
6. เด็กหญิงสุนิสา  ดีแป้น
7. เด็กหญิงอทิตยา  เมรุวัย
8. เด็กหญิงแก้วมณี  ดีพรวน
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นางสาวสมศรี  ฟักหอมเกร็ด
3. นางเสาวลักษณ์  ศรีบัวพันธุ์
4. นางสาวจินตนา  พรหมทา
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ใจกล้า
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรประเสริฐ
3. เด็กชายคุณากร  สีนรครุฑ
4. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เกตุกลมเกลา
5. เด็กชายชากร  เสาสูง
6. เด็กหญิงนิสา  คุ้มบุ่งค้า
7. เด็กหญิงปัณณพร  คำทุม
8. เด็กหญิงภัทรลดา  สวดมาลัย
9. เด็กชายวสันต์  หมื่นสี
10. เด็กหญิงวิจิตรา  อินนาค
11. เด็กชายวุฒิพงษ์  เพ่งผล
12. เด็กชายศุภโชค  วิริยบุญ
13. เด็กหญิงสิริจรรยา  จันทร์เอี่ยม
14. เด็กหญิงแคทรินทร์  คำบุญเรือง
15. เด็กหญิงไข่มุก  ราตรี
 
1. นางสาวมธุกัญญา  จันพรม
2. นางสาวอุบล  หรุ่นทอง
3. นายเอกราช  มูลผล
4. นายประเสริฐ  ทรัพย์สิน
5. นางณัชชา  ยอดยศ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงณริสสา  พันธุระ
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงปณิตา  จารุจิตร
4. เด็กหญิงมิลวรรณ  สีศรีฐาน
5. เด็กหญิงวราดา  สังข์เมือง
6. เด็กหญิงศศิพร  ลิมปจารี
7. เด็กหญิงศุภวรรณ  เทวาอารักษ์ษา
8. เด็กหญิงสุธิดา  คำตื้อ
9. เด็กหญิงอายูมิ  โอกิ
 
1. นางกิจจาลักษณ์  ชัยวิเชียร
2. นางสาวรุ่งนภา  โกสีลารัตน์
3. นางสาวปราณี  ทองประยูร
4. นางบุญล้อม  แย้มสมจิตต์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางบ่อ 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรศรี
2. เด็กหญิงจุรีภรณ์  กาวี
3. เด็กชายณรงรัตน์  แก้วรุ่งเรือง
4. เด็กชายธีรศักดิ์  พอกประโคน
5. เด็กหญิงพรนภา  ทิศนาม
 
1. นางเพชร  วิงวอน
2. นางสาวจิรวรรณ  กล่างสวัสดิ์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 1. เด็กชายมนุเชษฐ์  เอี่ยมโพธิ์ศักดา
2. เด็กชายรัฐภูมิ  แสงสุข
 
1. นายพร้อมพันธุ์  ลายลักษณ์
2. นางสาวนภาพร  ราชูโส
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงปาจารีย์  แสนบัว
 
1. นายธนนท์  ว่องไว
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงอารียา  ศรีวัฒนวรชัย
 
1. นายชัยนาถ  สายบัว
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงชุณหกาญจน์  กรเกษม
 
1. นางอมลยา  เกาะสูงเนิน
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายอินทนนท์  จีบเรียบ
 
1. นางวัชรี  ปานทับ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายสรวิศ  พาณิชยะกิจกุล
 
1. นางนันทพร  รารักษ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองยัง
 
1. นางสาวจินตนา  จันทา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กหญิงชนิกา  เหลืองศิลป
 
1. นางอารีย์  ด่านขุนทด
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวอัมพร  ฉายาพัฒน์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายธนบูรณ์  วิศรียา
 
1. Mrs.Lilibeth  Bentor
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  สุ่มมาตร์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสดิ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มั่งมีผล
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  กันคำ
3. เด็กชายฐิติ  อ่อนตามเอม
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลีผิว
5. เด็กชายอดิศร  ถนอมเล็ก
 
1. นายมงคล  แก้วเกษการ
2. นางธนาวดี  มากเจริญ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงวรารัตน์  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวอัมพร  ฉายาพัฒน์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายโชกุน  อนุอัน
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  บุญจวบ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  โคตรช้าง
2. เด็กหญิงวิชุดา  เจ๊ะสะมะแอน
 
1. นางอมลยา  เกาะสูงเนิน
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงรุจิษยา  นาควรสุข
2. เด็กหญิงเกศินี  รักสวนะ
 
1. นางรักษิณา  เรืองดี
2. นางศรีลมัย  ทองหนา
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กชายจตุภัทร  นันทะโย
2. เด็กหญิงจิณจุฑามาศ  สุขเจริญศรี
3. เด็กหญิงฐานิกา  บุญถนอม
4. เด็กหญิงภคพร  รวงผึ้ง
5. เด็กชายสุริยะ  ศรีกัสสป
6. เด็กหญิงอรอุมา  ขุ่มด้วง
 
1. นางสมศรี  โต้ตอบ
2. นางสมบัติ  งามขึม
3. นางสาวมณีรัตน์  รัตนวิชัย
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  คำผง
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  เรืองสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อิงคนินันท์
4. เด็กหญิงภัคจิรา  นาคเกิด
5. เด็กหญิงภันทิลา  ยั่งยืน
6. เด็กหญิงเมธิณีย์  นภากาศ
 
1. นายภีมพัศ  สตารัตน์
2. นางคุณิตา  สตารัตน์
3. นายวีระชัย  ผิวรักษา
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กชายกฤษฎา  ฆ้องอินต๊ะ
2. เด็กชายคฑาวุธ  คันทะมูล
3. เด็กชายคามิน  เกตุแก้ว
4. เด็กชายธีรนันท์  เกตุแก้ว
5. เด็กชายนพดล  ทองดอนเหมือน
6. เด็กชายภัทรนิษฐ์  ศรีโฉมงาม
7. นายอรรคพล  อ่องพิทักษ์
8. นายเกียรติศักดิ์  ทองเบ้า
 
1. นายอรรนพ  ภู่แจ้ง
2. นางสาววิลาวรรณ  ใจกล้า
3. นางอนงลักษณ์  สีชาลี
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. นางสาวกนกวรรณ  สายทอง
2. นายกฤตภาส  ประเวชไพร
3. นางสาวกสินา  ทราสารวัตร
4. เด็กหญิงจารุรีย์  จั่นมุ้ย
5. นางสาวณัชชา  แจ่มใส
6. นางสาวทิฆัมพร  ลินลา
7. นางสาวทินมณี  ลินลา
8. นางสาววาริพินทุ์  สิทธิประเสริฐ
9. นางสาววิชญาพร  ปลื้มเปี่ยม
10. นางสาวศุภรัตน์  สมเย็น
 
1. นางสาวอนันต์ทิตา  นาคทอง
2. นางณัชชา  ยอดยศ
3. นายอุดร  วิงวอน
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พร้อมเพรียง
2. เด็กหญิงนภาพร  พร้อมเพรียง
3. เด็กหญิงพิชญาวี  ทวีผ่อง
 
1. นางภาวนา  มีกลิ่นหอม
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  อุปพงษ์
2. เด็กหญิงรุจิรา  นาหลวง
3. เด็กหญิงสโรชา  บุญเรือน
 
1. นางสุรางค์  เอื้ออารยะ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 1. เด็กหญิงปรัชญาฎา  มีพันลม
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงภาวิณี  มุ่งแก้วกลาง
 
1. นายจำลอง  น้อยวานิช
2. นางสาวศิริขวัญ  ปิ่นแก้ว
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รองสุพรรณ์
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  ธนะจินดา
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ส่งพุ่ม
 
1. นางสาวปิยะดา  แพรดำ
2. นางวันดี  แก้วชัง
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงต้อย
2. เด็กหญิงมาลินี  เกตุปราณีต
 
1. นางสาวมณีรัตน์  มหาสวัสดิ์
2. นางสาวสุดารัตน์  เจริญบุตร
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงฐานิดา  จารัตน์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  แดงน้อย
 
1. นางสาวแวว  สุนทรวารี
2. นางสาวจันทิมา  สอนสืบ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กชายกวิน  ภูหวดน้อย
2. เด็กชายสมบัติ  ทองดี
 
1. นางอำพร  กลมกระโทก
2. นางอุไร  รุ่งก่อน
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงปรียานันท์  บรรยง
2. เด็กหญิงรัตนพร  กลมกระโทก
 
1. นางอุไร  รุ่งก่อน
2. นางอำพร  กลมกระโทก
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กหญิงศุพัทนันท์  รื่นเริง
 
1. นางสาวนนทยา  สุทธิพงศ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายปฐวี  จัตวา
2. เด็กชายเกรียงไกร  จันทรโชโต
 
1. นางศศิลักษณ์  ไชยตัน
2. นางสาวสุรีย์  กลัดบุบผา
 
147 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 1. เด็กหญิงจุฑาทิตย์  บัวลา
2. เด็กหญิงศศิธร  บัวลา
 
1. นางดาวประกาย  ระโส
2. นางสาวจริยา  อินทรกุญชร
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1. เด็กหญิงมานิตา  วันเรียน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  วันหลัง
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  ศรีเกตุ
 
1. นายสุพรรณ  โพธิ์สุภาพ
2. นางระเบียบ  กล้าจริง
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายพรานไพร  ศรีดำพา
2. เด็กชายศราวุธ  ทินอก
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
150 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายนฤนาถ  ทองอ่อน
2. เด็กชายนิวัตร  ไชยโท
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กชายปัญญาพนธ์  ดลรัตน์
2. เด็กชายวัชรินทร์  ศรีชุมพร
 
1. นายเนรมิตร  เกตภาษา
2. นางสาวพิชามญชุ์   พลายละหาร
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายพชรพล  พลหมั่น
2. เด็กชายรพีพัฒน์  ื่ทาแท่งทอง
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 1. เด็กหญิงณัฐิดา  ดุลย์แสง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูคาจารย์
 
1. นางสาวจริยา  อินทรกุญชร
2. นางดาวประกาย  ระโส
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายธนภัทร  สิงห์วงศ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกษสาคร
 
1. นายธีรพงษ์  พันธิรัตน์
 
155 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  นุ่มโต
2. เด็กหญิงอัยลดา  ทัศนาลัย
 
1. นายเนรมิตร  เกตภาษา
2. นางสาวอังคณา  ทองเลิศ
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายอนุชา  ยะระพันธ์
2. เด็กชายอรรนพ  บุญดี
 
1. นายธีรพงษ์  พันธิรัตน์
 
157 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กชายกันตพงค์  รักษากิจ
2. เด็กชายอนุพงศ์  วงษ์สมี
 
1. นายณฐกร  น่วมอินทร์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางแก้ว 1. เด็กชายพงศธร  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงภูวรีย์  ไชยณรงค์
3. เด็กชายเอกรัตน์  ปานสวน
 
1. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
2. นางเสาวลักษณ์  ฦๅชา
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กชายจักรพงษ์  อินทะโพธิ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เหมสมิติ
3. เด็กชายศุภวัฒน์  แขมภูเขียว
 
1. นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ
2. นางนิรมล  ศิริสมบัติ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปานแดง
2. เด็กชายธวัชชัย  พม่ามี
3. เด็กชายอนพัทธ์  วันหนา
 
1. นางสาวจิราพร  จ้อยมีผล
2. นางพจนีย์  หน่อแก้ว
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กชายชินพงษ์   บุตรคำ
2. เด็กชายภาคิน  มุขดี
3. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์เจริญ
 
1. นางณัฐวรรณ  ถิ่นหัวเสือ
2. นางอารีย์  จันทร
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางกะอี่ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วพะเนียง
2. เด็กชายวรพล  พุกมงคล
3. เด็กหญิงสุนิสา  สำเนียงเพราะ
 
1. นางอรพินท์  อ่อนพุ่ม
2. นายพรชัย  อ่อนพุ่ม
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงนภสร  ศรีวิศัย
2. เด็กหญิงผกาวดี  สุดอุดม
3. เด็กชายภัทรพงษ์  ชานนท์
4. เด็กหญิงมัณฑนา  กรโกษา
5. เด็กหญิงวันวิสา  จันทเขตต์
6. เด็กหญิงศนันทินี  พรมฟัก
 
1. นางจินตนา   ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
3. นางสาวกนกวรรณ  แช้นสีดา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงจันทิมา  สุกใส
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  เปรี้ยวจันทึก
3. เด็กหญิงสรารัตน์  จันประเสริฐ
4. เด็กหญิงสุวนัน  คงอิ่ม
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไกรเชย
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  สีโสดา
 
1. นางจินตนา   ประทีป ณ ถลาง
2. นางดวงกมล  เจริญเตีย
3. นางสาวสมนึก  กมลนาวิน
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กหญิง กฤษดา   ปินตา
2. เด็กหญิง ณัฐปภัสร์  ตัณติกาญจน์
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  เซียนประเสริฐ
 
1. นางสาววงจันทร์  ตุ่ยไชย
2. นางสาวมินตรา  เหมืองอินต๊ะ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางบ่อ 1. เด็กหญิงดาลิณี  มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงพนิดา   สมคณะ
3. เด็กหญิงวรนุช  เขียวชอุ่ม
 
1. นางสาวนวลจันทร์  เสียบไธสง
2. นางเอมอร  ศรีสุนทร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กหญิงภัทรกร  ไวโภคา
2. เด็กหญิงศิประภา  แสงฉาย
3. เด็กหญิงเกวลิน  กาละสอน
 
1. นางอารีย์  จันทร
2. นายโกศล  จันทร
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กชายชานน  แคทอง
2. เด็กชายณัฐวัตร  ลีผิว
3. เด็กชายอาทิตย์  นุชประมูล
 
1. นางลำพึง  บุญดี
2. นางณัฐวรรณ  ถิ่นหัวเสือ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กชายธวัชชัย  บุตรงาม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  สีโสดา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสุข
 
1. นางจินตนา   ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวชมพูนุท  ชื่นชม
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เวสกามี
2. เด็กหญิงอนัญญา  ขำเถื่อน
3. เด็กหญิงอิศริยา  กสิกรรม
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ขันธุปัทม์
2. นางสาววงจันทร์  ตุ่ยไชย
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   ทองเงิน
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  สรงนวน
3. เด็กชายวรายุส  จันทร
 
1. นางสาวกรกมล  บำรุงวัด
2. นางประภาศรี  บำรุงวัด
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สำราญพานิช
2. เด็กหญิงพรวิไล  โคตะบิน
3. เด็กหญิงวาสนา  จีนขำ
 
1. นางสาวสมนึก  กมลนาวิน
2. นางจินตนา   ประทีป ณ ถลาง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเพรียง 1. เด็กหญิงจันทรา  แก้วลำสั้น
2. เด็กหญิงฐานิดา  ปะตะวัง
3. เด็กหญิงผกามาศ  มารศรี
 
1. นางสาววรัสยา  จันทร์งาม
2. นางสาวสุรีรัตน์  คูเจริญไพบูลย์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงณิชมน  สวนสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรธิดา  ผาสุข
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพชรคำ
2. นางสาวไอริญ  ชัยเสนหาญ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงชลดา  การะเกตุ
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เชียงเลียบ
3. เด็กหญิงสุประวีณ์  ผาดผ่อง
 
1. นางสาวสรารัตน์  คล้ามกลั่น
2. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
 
176 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงดวงใจ   ราชกระโทก
 
1. นางสาวสุวิมล  โตปิ่นใจ
 
177 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1. เด็กหญิงณัฐชา  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงนันธิภัทร  กองจุมพล
3. เด็กชายเลิศธรรม  ภู่เสือ
 
1. นางสาววนารักษ์  หงษา
2. นางสาวเจนจิรา  ข่วงทิพย์
 
178 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  เอี่ยมละออ
2. เด็กหญิงพีระดา  จีนหน่ำ
3. เด็กชายวิชญ์พล  ทะเหมย
 
1. นางสุพัตรา  เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์
2. นางสาวญาวรินภรษ์  ภูมิเพ็ง
 
179 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายสิปปภาส  วงชัยเพ็ง
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายแทนไท  เรือทมิฬ
 
1. นางปราณี  ศรีทับทิม
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  นรดี
 
1. นางจิรวรรณ  เอี่ยมยิ้ม
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายกฤษณพงศ์   ถวิลไพร
 
1. นางยุวฉัตร   หลุมทอง
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงศิครินทร์  เสกสุทธิจิตร
 
1. นางระวีวรรณ  บุญจำรัส
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายธเนศ  อินเป็ง
 
1. นางสาวมัชชิกา  พรหมอุดม
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กหญิงพลอยชนก  ขำเจริญ
2. เด็กหญิงศิรินาถ  ชัยลิ้นฟ้า
3. เด็กชายอนาวิล  วิสัย
 
1. นายสุทธิลักษณ์  สุทธิธรรม
2. นางปราณี  ศรีทับทิม
 
186 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1. เด็กชายนาธาร  จงใจ
2. เด็กชายไพกูล  ชาญเมธาไชย
 
1. นางสาวลิปิกร  ภูวพัฒนดล
 
187 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กหญิงทัศนนันท์  จันสม
2. เด็กชายภูพิพัฒน์  มั่นกลัด
 
1. นางรุ่งฤดี   จิระเสวี
2. นางผกามาศ  เลิศชูเกียรติ
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายพีระพัฒน์  แก้วกัลยา
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กชายกันตพงศ์  นุชนาฎ
 
1. นางสาววรรณกวี  โพธะ
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายโฆษิต  นันละกะ
 
1. นางสาวณิชกานต์  คมคาย
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงชนัดดา  วงศ์ทอง
 
1. นางสาวสำเนียง  ศิริเกิด
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สกุลณี
 
1. นายอนุวัฒน์  มูลอุบล
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงนงนุช  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ไกรเชย
3. เด็กชายไตรทิพย์  สุดสาคร
 
1. นางจินตนา   ประทีป ณ ถลาง
2. นายสถาพร  เจริญเตีย
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กชายชิตพล  นรชาติ
2. เด็กชายถีรศักดิ์  เจริญพรตระกูล
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ภูเม็ด
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ติดชัย
2. นางสาวดวงกมล  จันทร์ยาม
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กชายศิลา  สวนจั่น
2. เด็กชายสิทธิชัย  พุ่มโพธิ์ทอง
 
1. นายนาวา  ชมภูทีป
2. นายมาโนส  บุญพิทักษ์
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญนา
2. เด็กชายชาติศิริ  กฤษณโสภา
3. เด็กชายธนกฤต  ลาสิทธิ์
 
1. นางปริศนา  พรหมเมศ
2. นางศิริลักษณ์  ศรีเจริญ