หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::ss-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิชผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายกประธานกรรมการ
2. นางสาวนนทิยา ปาสาเนครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวเรืองรอง ฟองมูลครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีกรรมการ
4. นางเรณู ทรงคำครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายเศวต รามฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา หมั่นคำครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นายอัทรินทร์ รัตนภาสครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
1. นายสิทธิชัย พุฒกลางผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวบุศยา รวมดอนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ปักการะถาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ รอดแตงครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์เลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นายสิทธิชัย พุฒกลางผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวบุศยา รวมดอนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ปักการะถา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ รอดแตง ครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์เลขานุการ
การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมประธานกรรมการ
2. นายอนุชา รัตนสินธุ์นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายไพโรจน์ เจริญวิไลศิริสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นางสาวศศิธร จำนงค์จันทร์ล่ามภาษามือวิทยาลัยราชสุดากรรมการ
5. นางสาวชนัฎกานต์ รวยรื่นครูโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
6. นางสาวอิศราภรณ์ พันธ์ธีรศรีครูโรงเรียน รปค. 45 จังหวัดกาญจนบุรีเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวพนิดา ธนานันท์รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ผดุงวิเชียรผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยกรรมการ
3. นางสายพิณ พุทธวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 จ.ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวญาณิศา รอดศรีครูโรงเรียนเนกขัมวิทยาเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวพนิดา ธนานันท์รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ผดุงวิเชียรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยกรรมการ
3. นางสายพิณ พุทธวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางญาณิศา รอดศรีครูโรงเรียนเนกขัมวิทยาเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณยนุช บุญเย็นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีกรรมการ
3. นายทศพร คงทอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสายสมร โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์เลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณยนุช บุญเย็น ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีกรรมการ
3. นายทศพร คงทอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
4. นางสายสมร โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์เลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวกัญยา เคหารมย์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล ทำบุญตอบครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายสัจจา พิกุลทองครูโรงเรียนวัดแก้วกรรมการ
4. นางผาณิต ยังประภาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญยา เคหารมย์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล ทำบุญตอบครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายสัจจา พิกุลทองครูโรงเรียนวัดแก้วกรรมการ
4. นางผาณิต ยังประภาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวกัญยา เคหารมย์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล ทำบุญตอบครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา5จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการ
3. นายสัจจา พิกุลทองครูโรงเรียนวัดแก้วกรรมการ
4. นางผาณิต ยังประภาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายคูณ นามบุรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ประธานกรรมการ
2. นางทวีทรัพย์ นามเกียรติรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวอัญชนีกร คุ้มภัยครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
4. นายสุริยา ใสกระจ่างครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายคูณ นามบุรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ประธานกรรมการ
2. นางทวีทรัพย์ นามเกียรติรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวอัญชนิกร คุ้มภัยครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
4. นายสุริยา ใสกระจ่างครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสาวพนิดา ธนานันท์รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ผดุงวิเชียรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยกรรมการ
3. นางสาวปวรรัตน์ สาระพัดครูโรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์แต้อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ล่ามภาษามือมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. ดร.สุขสิริ ด่านธนวานิชอาจารย์วิทยาลัยราชสุดากรรมการ
3. นางสาวศศิธร จำนงค์จันทร์อาจารย์วิทยาลัยราชสุดากรรมการ
4. นายกานต์ อรรถยุกติอาจารย์วิทยาลัยราชสุดาเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. ดร.สุขสิริ ด่านธนวานิชอาจารย์วิทยาลัยราชสุดากรรมการ
3. นางสาวศศิธร จำนงค์จันทร์อาจารย์วิทยาลัยราชสุดากรรมการ
4. นายกานต์ อรรถยุกติอาจารย์วิทยาลัยราชสุดาเลขานุการ
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายเศวต รามฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ สุขบทครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางสาวรัชฏวรรณ ประพานครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ สงเคราะห์ธรรมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด พระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นายวิรัช ภู่เล็กครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ สุขบทครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางสาวรัชฏวรรณ ประพานครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ สงเคราะห์ธรรมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววัลภา ประสานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลี ทองไกร ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสารกรรมการ
3. นางสาวดวงพร ลีพิทักษ์วัฒนา ครูโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ภุมมา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีเลขานุการ
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสาววัลภา ประสานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลี ทองไกร ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสารกรรมการ
3. นางสาวดวงพร ลีพิทักษ์วัฒนา ครูโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ภุมมา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีเลขานุการ
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุงรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองประธานกรรมการ
2. นางสุดคนึง ตรีตรานนท์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวปารีนารถ จันทร์ไมตรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา เขียมสันเทียะ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีเลขานุการ
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุงรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองประธานกรรมการ
2. นางสุดคนึง ตรีตรานนท์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวปารีนารถ จันทร์ไมตรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา เขียมสันเทียะ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีเลขานุการ
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายธวัช ขุริมนต์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดประธานกรรมการ
2. นางชมธนา ศรียาภัยครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ปล้องทองครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆเลขานุการ
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายธวัช ขุริมนต์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดประธานกรรมการ
2. นางชมธนา ศรียาภัยครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ปล้องทองครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางสายใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ เพชรนวล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีกรรมการ
3. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบฯกรรมการ
4. นางสาวนวลสอาด ปาละกูลครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางสายใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ เพชรนวล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีกรรมการ
3. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบฯกรรมการ
4. นางสาวนวลสอาด ปาละกูลครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายเศวต รามฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ ปานพิมพ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางสาววรางคณา รามฤทธิ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นางคณิศร เมืองแสน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายเศวต รามฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ ปานพิมพ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางสาววรางคณา รามฤทธิ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นางคณิศร เมืองแสน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางกรกนก ศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอด ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรนันท์ ลิ้มประเสริฐ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นายไพศาล เกิดสมจิตร ครูโรงเรียนธรรมิกวิทยากรรมการ
4. นายรณกร โรจนประทีป ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดกรรมการ
การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางกรกนก ศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอด ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรนันท์ ลิ้มประเสริฐ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นายไพศาล เกิดสมจิตร ครูโรงเรียนธรรมิกวิทยากรรมการ
4. นายรณกร โรจนประทีป ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดกรรมการ
การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวปนัดดา วงศ์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง โหง่นคำ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวยุพิน แสนเจ๊ก ครูโรงเรียนธรรมิกวิทยากรรมการ
4. นางสาวบงกช พิทักษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการเลขานุการ
การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางสาวปนัดดา วงศ์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง โหง่นคำ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวยุพิน แสนเจ๊ก ครูโรงเรียนธรรมิกวิทยากรรมการ
4. นางสาวบงกช พิทักษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวชื่นจิตร ศรีวัง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางต้องตา เต็งรัง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการกรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา ปื่นกำลัง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวชื่นจิตร ศรีวัง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางต้องตา เต็งรัง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการกรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา ปื่นกำลัง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายเรือง สุพรผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรัชยา เอี่ยมดิลก ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวจินดา จันทร์โพธิ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวดวงฤดี แจ้งใจดี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทเลขานุการ
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางเรณู ทรงคำครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรัชยา เอี่ยมดิลก ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวจินดา จันทร์โพธิ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวดวงฤดี แจ้งใจดี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสัมพันธ์ บังผลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี คำสิงห์ครูโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงามกรรมการ
3. นางสาวปวรรัตน์ สาระพัดครูโรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์แต้อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ล่ามภาษามือมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายรักศักดิ์ ชัยรัญจวนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลรัตน์ สิงห์ศักดาครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวนวลสอาด ปาละกูล ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ถุงเสนครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายรักศักดิ์ ชัยรัญจวนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลรัตน์ สิงห์ศักดา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวนวลสอาด ปาละกูล ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ถุงเสนครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรรณกิตติ์ เปรมปรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรัชยา พัชรสุรบดีครูโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงามกรรมการ
3. นายสมาน ทวีเลิศครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐมกรรมการ
4. นายเศรษฐิพงษ์ พุฒขวัญล่ามภาษามือวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสมนึก เหลืองอ่อนรองผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ผดุงวิเชียรผู้เชี่ยวชาญด้านมารยาทไทยกรรมการ
3. นางสาววิมล ชมภูครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ คงสว่างครูโรงเรียนวัดบวรมงคลเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายสมนึก เหลืองอ่อนรองผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ผดุงวิเชียรผู้เชี่ยวชาญด้านมารยาทไทยกรรมการ
3. นางสาววิมล ชมภูครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ คงสว่างครูโรงเรียนวัดบวรมงคลเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววัลภา ประสานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางวิมลวรรณ พูลกำลัง ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสารกรรมการ
3. นางกาญจนา จานสิบสี ครูโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวเนตรนรินทร์ เขางาม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาววัลภา ประสานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางวิมลวรรณ พูลกำลัง ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสารกรรมการ
3. นางกาญจนา จานสิบสี ครูโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวเนตรนรินทร์ เขางาม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาววัลภา ประสานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางวิมลวรรณ พูลกำลัง ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสารกรรมการ
3. นางกาญจนา จานสิบสี ครูโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวเนตรนรินทร์ เขางาม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางมะลิวัลย์ ภูริปรีชารองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี จันสุก ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เคงตระกูล ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางพนมพร ทองกรณ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางมะลิวัลย์ ภูริปรีชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี จันสุก ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เคงตระกูล ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางพนมพร ทองกรณ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมประธานกรรมการ
2. นายอนุชา รัตนสินธุ์นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายปราโมทย์ พรหมเมศร์นายกสมาคมครูสอนภาษามือไทยกรรมการ
4. นายราษฎร์ บุญญาอาจารย์วิทยาลัยราชสุดากรรมการ
5. นายปิยะ บุญยทัตนักวิชาการพัสดุวิทยาลัยราชสุดากรรมการ
6. นางสาวศศิธร จำนงจันทร์ล่ามภาษามือวิทยาลัยราชสุดาเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประดิษฐ์ ดอนสมจิตร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีอัมพร ประทุมนันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์กรรมการ
3. นางสาวประภาพร เรือนใจมั่นครูโรงเรียน เทศบาล ๑ วัดประตูสารกรรมการ
4. นางสาวภัทรภรณ์ สุขแก้ว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ บังผลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางวราลี อยู่อุบลผู้เชี่ยวชาญด้านแอโรบิคกรรมการ
3. นางสาวธารทิพย์ ปฐมเจริญสุขชัยครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์นครปฐมกรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา ศรีประดับครูโรงเรียนวัดกลางบางแก้วเลขานุการ
การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจำนงค์ พื้นนวลรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ เวียงวิเศษเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ นุ่มตุมครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอยุธยากรรมการ
4. นายสุเมท สว่างอารมณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีเลขานุการ
การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายรุ่งโรจน์ นิ่มนวลเกตุผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 1 จังหวัดนครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาวธารทิพย์ ปฐมเจริญสุขชัยครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวชนัฏกานต์ รวยรื่นครูโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา ศรีประดับครูโรงเรียนวัดกลางบางแก้วเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉลิมรัตน์ นันปา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีกรรมการ
3. นางสาววรางคณา รามฤทธฺ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นายกฤศ ซุกลิ่นหอม ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรีเลขานุการ
การแข่งขันเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวัลยรุจ เถาวัลย์รัญครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์ ดวงอุดม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์กรรมการ
4. นางนิธิมา ชาวเพ็ชร ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีเลขานุการ
การแข่งขันเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมะลิวัลย์ ภูริปรีชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธานกรรมการ
2. นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นางสาวปนัดดา โพธิ์ไพจิตร ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวบุษยา บัวชัยครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางมะลิวัลย์ ภูริปรีชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธานกรรมการ
2. นางเบญญาพัชร์ ป้านทอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบฯกรรมการ
3. นายสถาพร พันธุ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
4. นางปิยะธิดา สุวรรณโรจน์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามเลขานุการ
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางมะลิวัลย์ ภูริปรีชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธานกรรมการ
2. นางเบญญาพัชร์ ป้านทองครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการ
3. นายสถาพร พันธุ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
4. นางปิยะธิดา สุวรรณโรจน์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามเลขานุการ
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวรทัศน์ รุ่งเรืองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายจรัญ คงสังข์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงามกรรมการ
3. นายวิบูลย์ สะอาดนักครูโรงเรียนวัดนาราภิรมย์กรรมการ
4. นางสาววิภาพรรณ ทัศยาพันธุ์ครูโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงามเลขานุการ
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายวรทัศน์ รุ่งเรืองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายจรัญ คงสังข์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงามกรรมการ
3. นายวิบูลย์ สะอาดนักครูโรงเรียนวัดนาราภิรมย์กรรมการ
4. นางสาววิภาพรรณ ทัศยาพันธุ์ครูโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงามเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
1. นายสาโรจน์ สิทธิมังค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวภรณ์รัชต์ บุญมาก ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองกรรมการ
3. นางชนัดดา อนุกุลภิรมย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นายเชิดชัย เกิดผล ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ สิทธิมังค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวภรณ์รัชต์ บุญมาก ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองกรรมการ
3. นางชนัดดา อนุกุลภิรมย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นายเชิดชัย เกิดผล ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายสาโรจน์ สิทธิมังค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวภรณ์รัชต์ บุญมากครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองกรรมการ
3. นางชนัดดา อนุกุลภิรมย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นายเชิดชัย เกิดผล ครูโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ โฆษิตเกษมครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวปารีนารถ จันทร์ไมตรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ จ้อยชาวนา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ โฆษิตเกษม ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวปารีนารถ จันทร์ไมตรีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ จ้อยชาวนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
1. นางสาวบุษยา บัวชื่นครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี จันทร์ตรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาววันดี โม่ทิม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวรุติราภรณ์ โชติสุวรรณภัทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางสาวบุษยา บัวชื่นครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี จันทร์ตรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาววันดี โม่ทิม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวรุติราภรณ์ โชติสุวรรณภัทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำสมุุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ แย้มอรุณ ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวปารีนารถ จันทร์ไมตรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ จ้อยชาวนา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ แย้มอรุณ ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวปารีนารถ จันทร์ไมตรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ จ้อยชาวนา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ แย้มอรุณ ครูวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวปารีนารถ จันทร์ไมตรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ จ้อยชาวนา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายวีระ กิ่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพรรณ ทัศยาพันธุ์ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงามกรรมการ
3. นายวิบูลย์ สะอาดนักครูโรงเรียนวัดนาราภิรมย์กรรมการ
4. นายกันดิศ บรรหารบุตรครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทราเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นายสาโรจน์ สิทธิมังค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายคมธเนศ สงเคราะห์ธรรม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายนาวิน วิภาตนาวินครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดกรรมการ
4. นายเจิดศิลป์ สุขุมินท ครูโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอรอินทร์ คลองมิ่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัฎกานต์ รวยรื่นครูโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางสาวปรางค์ทอง ดีสวาสดิ์ครูโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงามกรรมการ
4. นางสาวอิศราภรณ์ พันธ์ธีรศรีครูโรงเรียน รปค. 45 จังหวัดกาญจนบุรีเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางอรอินทร์ คลองมิ่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัฎกานต์ รวยรื่นครูโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางสาวปรางค์ทอง ดีสวาสดิ์ครูโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงามกรรมการ
4. นางสาวอิศราภรณ์ พันธ์ธีรศรีครูโรงเรียน รปค. 45 จังหวัดกาญจนบุรีเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ พุ่มระชัฎร์ ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายมหัทธน หาวิรส ครูโรงเรียนวัดแก้วกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทณัฏฐ์ชัยกร ทองปานพานิชกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรทัศน์ รุ่งเรืองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายจรัญ คงสังข์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงามกรรมการ
3. นายวิบูลย์ สะอาดนักครูโรงเรียนวัดนาราภิรมย์กรรมการ
4. นางสาววิภาพรรณ ทัศยาพันธุ์ครูโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงามเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรพล เสนบุญผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัฎกานต์ รวยรื่นครูโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางสาวปรางค์ทอง ดีสวาสดิ์ครูโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงามกรรมการ
4. นางสาวอิศราภรณ์ พันธ์ธีรศรีครูโรงเรียน รปค.45 จังหวัดกาญจนบุรีเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางสาววัฒนาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพัฒน์ รัตนพลกร ครูโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพกรรมการ
3. นางอรนุช ชัยพัฒน์ ครูโรงเรียนปัญญาวุฒิกรกรรมการ
4. นางสาวเหรียญตรา บุตรตะราช ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางสาววัฒนาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพัฒน์ รัตนพลกร ครูโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพกรรมการ
3. นางอรนุช ชัยพัฒน์ ครูโรงเรียนปัญญาวุฒิกรกรรมการ
4. นางสาวเหรียญตรา บุตรตะราช ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชัยพร พันธุ์น้อยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ เนตรสว่าง ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ ขุนจันทร์ดี ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสารกรรมการ
4. นายศุภชัย เมตตามนุษย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ เนตรสว่าง ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ ขุนจันทร์ดี ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสารกรรมการ
4. นายศุภชัย เมตตามนุษย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริพร เพชรเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช(ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา)ประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ โภคาครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นายชยพล เสียงหวาน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองกรรมการ
4. นางสาวพรจนา แก้วเกิด ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางสาวศิริพร เพชรเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช(ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา)ประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ โภคาครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นายชยพล เสียงหวาน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองกรรมการ
4. นางสาวพรจนา แก้วเกิด ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายกประธานกรรมการ
2. นางนันทนา กลั่นบุศย์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางนันทิชา โสมนาม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองกรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ คะเรรัมย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีเลขานุการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางอินทิรา พงษ์นาค ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทณัฏฐชัยกร ทองปานพานิชกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวภริกา ผ่องแผ้ว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางอินทิรา พงษ์นาค ครูวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทณัฏฐชัยกร ทองปานพานิชกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวภริกา ผ่องแผ้ว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายเมธี ดอกจันทร์ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายนริศร นุชถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางวิชุดา เดชาฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดมะกอกกรรมการ
3. นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ จุนเจือวงศ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทราเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายดนัย บุญไวย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายดุลยภาส อยู่ชัชวาลครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นายเลิศชัย แก้วภักดี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางพเยาว์ บังผล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบดีประธานกรรมการ
2. นายพิศณุ ณ สงขลาครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางสาวธนัชพร เขียวสะอาด ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
4. นายสุพจน์ นุ่มวัฒนาครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีเลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายนริศร นุชถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางวิชุดา เดชาฤทธิ์ครูโรงเรียนวัดมะกอกกรรมการ
3. นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ จุนเจือวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทราเลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ พื้นนวลรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางวิจิตรา คงเกตุ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. สิบเอกเอกชัย ทรงศิริ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีเลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายจำนงค์ พื้นนวลรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางวิจิตรา คงเกตุ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. สิบเอกเอกชัย ทรงศิริ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุติกาญจน์ เจริญสุขรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรตรา โพธิ์ไพจิตรครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ พุ่มรินทร์ครูโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงามกรรมการ
4. นายเด่นชัย มูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นายสุรัตน์ ชยธวัช รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี ผาไขย์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีกรรมการ
3. นางสาวนุจารี มณีชัย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสิริมาส ศรีคง ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางณัฐญา อัมรินทร์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ นุ่นตูม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นายสหภัฒน์ เชยล้อมขำ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางณัฐญา อัมรินทร์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ นุ่นตูม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นายสหภัฒน์ เชยล้อมขำ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรัตน์ ชยธวัช รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ ลามอ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นายสุพจน์ นุ่มวัฒนา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวชยานันต์ ศรียงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีเลขานุการ
การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายศุภกิจ คงเพชรศักดิ์รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายกประธานกรรมการ
2. นางกัญญา วงศ์สุวรรณครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมกรรมการ
3. นายชาญชัย พรมโสภาครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมกรรมการ
4. นายณัฐภัทร สุขพรรณ์ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคารเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายวรรณกิตติ์ เปรมปรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายกาญจนวิช บัวสว่าง อาจารย์วิทยาลัยในวังชายกรรมการ
3. นางวิภานันท์ สนใจ ครูโรงเรียนวัดบางบอน(พิมพ์แต้อุปถัมภ์)เลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางกมลมาศ แม้นเดช ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางขนิษฐา วุฒิพงศ์ปรีชาครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นางวัชราพร บุตรศรี ครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์เลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางฌาณิกา สุนทรเกตุผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางอาภาภรณ์ อริวันครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
4. นางอารีย์ ปานทอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุติกาญจน์ เจริญสุขรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายกาญจนวิช บัวสว่างอาจารย์วิทยาลัยในวังชายกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภานันท์ สนใจครูโรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์แต้อุปถัมภ์)เลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางวรรณเพ็ญ ปิ่นประดับ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีกรรมการ
3. นางวัชราพร บุตรศรี ครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพุทธชาด นงค์พรหมมา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางพรนภา ภานิตรครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ อรุณสวัสดิ์ ครูวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใสกรรมการ
3. นางสาวประภา ทำจะดีครูวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใสกรรมการ
4. นางสาวปิยะนันท์ เลิบไธสงครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕เลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางอังคณา พลังกูรรองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุดสวาท พงศ์สุวรรณผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดดอกไม้สดกรรมการ
3. นายณัฐภัทร สุขพรรณ์ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคารกรรมการ
4. นายอิษฎ์ ประพานครูโรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์แต้อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ธดี จันทรเสน ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
3. นางสาวนันทนา ลำเทียนโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ สิทธิ์วิภูศิริ ครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์เลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางวัลลา บุญเกิด ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางจินดา สุวรรณบุญฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาววิมลมาศ แก่นสวัสดิ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทรผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางวัลลา บุญเกิดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางจินดา สุวรรณบุญฤทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาววิมลมาศ แก่นสวัสดิ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด (ทรงสูง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอังคณา พลังกูรรองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุดสวาท พงศ์สุวรรณผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดดอกไม้สดกรรมการ
3. นายณัฐภัทร สุขพรรณ์ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคารกรรมการ
4. นายอิษฎ์ ประพานครูโรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์แต้อุปถัมภ์)เลขานุการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด (ทรงสูง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพเยาว์ บังผล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบดีประธานกรรมการ
2. นางกมลมาศ แม้นเดช ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางแสงอรุณ บุญโญอุปถัมภ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองกรรมการ
4. นางสุทธิพร สุขสว่าง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศุภกิจ คงเพชรศักดิ์รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายกประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพรรณ ทัศยาพันธุ์ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงามกรรมการ
3. นายณัฐภัทร สุขพรรณ์ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคารกรรมการ
4. นายวิบูลย์ สะอาดนักครูโรงเรียนวัดนาราภิรมย์กรรมการ
5. นางกัญญา วงศ์สุวรรณครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมกรรมการ
6. นายชาญชัย พรมโสภาครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายสุจินต์ สว่างศรีผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพนิดา ชาววัฒนาครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐมกรรมการ
3. นายอิษฎ์ ประพานครูโรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์แต้อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ พุ่มรินทร์ครูโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงามเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางสาวปนัดดา วงศ์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีกรรมการ
3. นางสาวพัชรี นิลแก้ว ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายธนพล นกแก้ว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางสาวปนัดดา วงศ์จันตาผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีกรรมการ
3. นางสาวพัชรี นิลแก้ว ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. นายธนพล นกแก้ว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางสาวอุษา กลแกมครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธานกรรมการ
2. นางเรณู ทรงคำครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือกรรมการ
3. นางอภิรดี ดุริยางคเศรษฐ์ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
4. นางอาภาวดี ศรีกงพาน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุจินต์ สว่างศรีผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพนิดา ชาววัฒนาครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐมกรรมการ
3. นายอิษฎ์ ประพานครูโรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์แต้อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ พุ่มรินทร์ครูโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงามเลขานุการ
การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายเศวต รามฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วเหล่ายูง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางสาวอังคณา รอดผลครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นางธนวรรณ เพชรวงศ์ครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์เลขานุการ
การแข่งขันเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางสาวอุษา กลแกมครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธานกรรมการ
2. นางเรณู ทรงคำครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือกรรมการ
3. นางอภิรดี ดุริยางคเศรษฐ์ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
4. นางอาภาวดี ศรีกงพาน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
1. นางสาวปนัดดา วงศ์จันตาผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรินทร์ เป็งเมืองลอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางสญามล แสงดิษฐ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวนวลสอาด ปาละกูลครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆเลขานุการ
การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางสาวปนัดดา วงศ์จันตาผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรินทร์ เป็งเมืองลอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางสญามล แสงดิษฐ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวนวลสอาด ปาละกูลครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกายหรือบกพร่องทางการเห็น (2 ประเภทความพิการแข่งร่วมกัน) ป.1-ป.6
1. นางอภิรดี ดุริยางคเศรษฐ์ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วรินทร์ ยานเยื้อน ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์กรรมการ
3. นายเศวต รามฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆกรรมการ
4. นางอาภาวดี ศรีกงพาน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกายหรือบกพร่องทางการเห็น (2 ประเภทความพิการแข่งร่วมกัน) ม.1-ม.6
1. นายเศวต รามฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆประธานกรรมการ
2. นางอภิรดี ดุริยางคเศรษฐ์ ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรินทร์ ยานเยื้อน ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์กรรมการ
4. นางอาภาวดี ศรีกงพาน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดเลขานุการ

ปฐมวัย

การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสุภัทตรา โพธิ์ไพจิตร ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ พุ่มรินทร์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงามกรรมการ
4. นายเด่นชัย มูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางจิดาภา รักเมือง ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสารกรรมการ
3. นางศรีโสภา ยุทธสูงเนิน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์กรรมการ
4. นางวิจิตรา คงเกตุ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นายนิคม เหลืองทองคำรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวบัวผิน เจริญสุข ครูโรงเรียนวัดบางบอน(พิมพ์แต้อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายจรัญ คงสังข์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงามกรรมการ
4. นางสาวอิศราภรณ์ พันธ์ธีรศรีครูโรงเรียน รปค. 45 จังหวัดกาญจนบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นายสถาพร วิสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล ทำบุญตอบ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสุภัทรา พุ่มเข็ม ครูโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวนิรดา จันทฤกษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย
1. นางสาวปนัดดา วงศ์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรประภา สาธุชาติ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวทวีทรัพย์ จันทรทิพย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระบุรีกรรมการ
4. นางสาวดวงจิต สังข์คำ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินทรประจำจังหวัดนครนายกเลขานุการ
การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวบัวผิน เจริญสุข ครูโรงเรียนวัดบางบอน(พิมพ์แต้อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายจรัญ คงสังข์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงามกรรมการ
4. นายกัณดิศ บรรหารบุตร ครูศูนย์การศึกษพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราเลขานุการ
การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล ทำบุญตอบ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการ
3. นางสุภัทรา พุ่มเข็ม ครูโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาวนิรดา จันทฤกษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]