หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสถาพร วิสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
2 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
3 นายไพฑูรย์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
4 นายเศวต รามฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเ รียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
5 นายไพศาล สุขนิตย์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
6 นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
7 นายสุจินต์ สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
8 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
9 นายนริศร นุชถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
10 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
11 นางสาววัลภา ประสานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
12 นางสาวปนัดดา วงศ์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
13 นายสาโรจน์ สิทธิมังค์ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
14 นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
15 นายรุ่งโรจน์ นิ่มนวลเกตุ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
16 นางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
17 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
18 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
19 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
20 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
21 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
22 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
23 นางอาภัส ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
24 นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
25 นางสาววัฒนาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
26 นายเรือง สุพร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
27 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
28 นายชาญณรงค์ รัตนา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
29 นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
30 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
31 นางกัญยา เคหารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
32 นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
33 นายสิทธิชัย พุฒกลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
34 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
35 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
36 นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดตราด คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
37 นางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
38 นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
39 นางสาวศิริพร เพชรเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช (ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
40 นายชนกภัทราณัฐ ข้าวหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมิกวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
41 นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
42 นางพเยาว์ บังผล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบดี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
43 นายรักศักดิ์ ชัยรัญจวนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
44 นางกรกนก ศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดลพบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
45 นายคูณ นามบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวังวาลย์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
46 นายประดิษฐ์ ดอนสมจิตร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
47 นายสัมพันธ์ บังผล ผู้อำนวยการโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
48 ว่าที่ ร.ต. บุญมี กิจพินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
49 นายสุรัตน์ ชยธวัช รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
50 นางวราภรณ์ เมฆขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
51 นางจำรัส จินดาวงศ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
52 นางสาวสุภาพร ทับทิม ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
53 นางวาสนา สีเขียว ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
54 นางสาวจันทนา ประภาสะโนบล ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
55 นายสถาพร วิสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
56 นางสาวสุดาวัลย์ นพวิสุทธิสกุล ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
57 นางสาวศิริลักษณ์ แนวทอง ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
58 นางสาวสุภัค สุริจันทร์ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
59 นางสาวนารีรัตน์ วงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
60 นางสาวพเยาว์ สุขเกษม ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
61 นางสาวสุวิชา พระมาลา ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
62 นางสาวณัฐวิกา ขุนพาสน์ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
63 นางสาวจุไรรัตน์ ขันทอง ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
64 นายธโนทัย ศิริวิทชัยภรณ์ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
65 นายสยาม โหสุวรรณ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
66 นายธเนตร ม่วงรื่น ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
67 นายสุรัตน์ จาดทองคำ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
68 นายชัยอนุชิต รักษ์กาญจนานนท์ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
69 นายธเนศ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
70 นายชาญเดช อุปการะ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
71 นายกสิวัฒน์ มณีพงศ์ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
72 นายชัชวาลย์ ตั้งสกุล ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
73 นายเชิดศักดิ์ หนูมงกุฎ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
74 นายตุลชาติ ชุ่มชื่น ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
75 นายจักรกฤษณ์ หนูมงกุฎ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
76 นายวัชรพงษ์ อาจคงหาญ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
77 นางสาวอุมาพร แก้วเมฆ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
78 นายจิรศักดิ์ จำเนียร ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
79 นางสาวประภัสสร มั่นเขตกิจ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
80 นายสมลักษณ์ ศรีสิงห์ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
81 นายจุมพล บุญฉ่ำ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
82 นายสมศักดิ์ หนูมงกุฎ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
83 นายปิยะวิทย์ สุวรรณโคตร เจ้าหน้าที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
84 นายรณชัย ชาวบ้านซ่อง เจ้าหน้าที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
85 นายอดิศักดิ์ นุชสวาท เจ้าหน้าที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
86 นายอาทิตย์ พรหมทองดี เจ้าหน้าที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
87 นายสมนึก พรชัย เจ้าหน้าที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
88 นางสาววรรณพิมพ์ หนูมงกุฏ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
89 นางเบญจวรรณ โหสุวรรณ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสุพรรณปัญญานุกูล  
90 นายไพฑูรย์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
91 นายอภัย จันทร์งาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
92 นายศุภวิชญ์ ล่องแพ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
93 นายชุมชน บุญปลูก ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
94 นายเดชชัย เกิดน้อย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
95 นายพจน์ คุ้มกลิ่นวงษ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
96 นางสาวชนิตา ทองวิไล ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
97 นายณรงค์ ศรีวิลัย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
98 นายพล บุญมี เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
99 นายประสิทธิ์ สว่างชม เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
100 นายปิโยรส ปู่เถา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
101 นายมงคล โคกแก้ว ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
102 นายเศวต รามฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเ รียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
103 นายสุขุม เหล่าจิรอังกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
104 นางสาวสิริรัตน์ เพ็ชรโปรี ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
105 นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
106 นางผุสดี แจ่มใส ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
107 นางสาวนวลทิพย์ ตรีสุวรรณ ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
108 นางสาวพัชรินทร์ โกวิทนิธิกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
109 นางสาวจารุวรรณ ปล้องทอง ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
110 นายดุลยภาส อยู่ชัชวาล ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
111 นายสุพัฒนพงศ์ ดงแก้ว ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
112 นายชาญณรงค์ คุ้มทรัพย์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
113 นายธีระพร ศิริขันตยกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
114 นายพิศณุ ณ สงขลา ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
115 นายสมชายเดช ทวยโธสง เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
116 นายปานเดชา พิทักษ์ถิรธรรม เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
117 นางทองสุข วรรณสุข เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
118 นางสายฝน ทวยโธสง เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
119 นายธีรยุทธ ศรีตรัง เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
120 นายสมหวัง ยอดพุธ เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
121 นางบานเย็น ยอดพุธ เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
122 นางวัฒนา แสงจันทร์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
123 นายอดุลย์ จันทร์บุตราช เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
124 นางสาวณัฐริยา งามสุข เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
125 นายพิเชษฐ์ ศรีอนันต์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
126 นายสถาพร วิสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
127 นางสาวสุวรรณา ชมภูแก้ว ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
128 นางสาวอนงค์ จำปานิล ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
129 นางสาวสุภมาส เชยล้อมขำ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
130 นางสาวมนพร ต๊ะอุ่น ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
131 นางสาวชมพู่ กุ้งทอง ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
132 นายชาญเดช อุปการะ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
133 นางสาววิลาสินี มูลสุวรรณ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
134 นางกรภัค ดีเพ็ง ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
135 นางศิริพร ทองทับ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
136 นางสาววิไลรัตน์ นาคสิงห์ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
137 นายธเนตร ม่วงรื่น ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
138 นางสาวญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขต5 จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
139 นางสาวสุดาวัลย์ นพวิสุทธิสกุล ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
140 นางสาวสุปราณี เมฆขจร ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
141 นางสาวปานระวี พุทธรักษ์ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
142 นางสาวณัฏฐวี ครุฑคำ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
143 นางสาวสุฑามาศ อโนทัย ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
144 นางสาววาสิฏฐี มูลสุวรรณ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
145 นายวัชรพงษ์ อาจคงหาญ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
146 นางสาวพิมช์ชญา ธนาพรพงศ์สถิต ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
147 นางสาววรรณวิภา บัวไสว ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
148 นางสาวอุษา กลแกม ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
149 นางสาวอังคณา รอดผล ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
150 นางจันทร์ธดี จันทรเสน ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
151 นางสาวบุษยา บัวชื่น ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
152 นางสาวจำปี แดงด้วง ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
153 นางฐานิตารัชต์ พุ่มช่วย ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
154 นางสาวนันทนา ลำเทียน ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
155 นางสาวรัชฏวรรณ ประพาน ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
156 นางสาวนัทนา ศรีอ่อนนิ่ม ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
157 นางสาวสิริมาส ศรีคง ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
158 นายดุลยภาส อยู่ชัชวาล ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
159 นายเดวิส ทอเรส เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
160 นางสาวพัชรินทร์ โกวิทนิธิกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
161 นางสาวสุรีภรณ์ ไตรธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
162 นางสาวศิริรัตน์ ชาติเชยแดง ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
163 นางสาววรรณพิมพ์ หนูมงกุฎ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
164 นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
165 นางสาวเปี่ยมสุข สุขเรือน ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
166 นางวัชรี ชนินยุทธวงศ์ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
167 นางสาวรุ่งอัมพร วิสามารถ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
168 นางสาวสุภาพร แก้วพงศา ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
169 นางสาวกรรณิการ์ นาคปาน เจ้าหน้าที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
170 นางสายนที ตะโกพร เจ้าหน้าที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
171 นางสาวชนาธิป สุขสุวรรณ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
172 นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิ์พันเมฆ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
173 นายรณชัย ชาวบ้านช่อง เจ้าหน้าที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
174 นางสาวยุวดี จันทร์อิน ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
175 นางมะลิวัลย์ ภูริปรีชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
176 นางเสาวนีย์ โภคา ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
177 นางสาวนวลสอาด ปาละกูล ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
178 นางสาวจารุวรรณ ปล้องทอง ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
179 นางสาววรางคณา รามฤทธิ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
180 นางสาวนวลทิพย์ ตรีสุวรรณ ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
181 นายไพฑูรย์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
182 นายสัมพันธ์ บังผล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
183 นางสาวอุณาวรรณ มั่นใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
184 นางสาววรรณเพ็ญ พันธ์ฟัก ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
185 นางธัญยธรณ์ ธำรงกุลไพบูลย์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
186 นายอนุรัต อ้นสงค์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
187 นางสาวศรีสวัสดิ์ น่วมจะโป๊ะ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
188 นางสาวสุภาวดี โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
189 นายสุรัตน์ ชยธวัช รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
190 นายวิรัช ภู่เล็ก ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
191 นางสาวกรรณิการ์ สุขบท ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
192 นายชัยวัฒน์ ถุงเสน ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
193 นางขนิษฐา วุฒิพงศ์ปรีชา ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
194 นางณัฐวดี อมราพิทักษ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
195 นางสาวรัชฏวรรณ ประพาน ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
196 นางกนกวรรณ จุลวานิช เจ้าน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
197 นางสาวธนิดา สวัสดิ์พร้อม เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
198 นายเดวิส ทอเรส เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
199 นางสาวกมลรัตน์ สิงห์ศักดา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
200 นางสาวสิริมาส ศรีคง ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
201 นางชมธนา ศรียาภัย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
202 นายสุขุม เหล่าจิรอังกูร ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
203 นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
204 นายคณาธิป ไพรพิบูลยกิจ ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
205 นางสาวพัชรินทร์ โกวิทนิธิกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
206 นางสาวจารุวรรณ ปล้องทอง ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
207 นางนวพร รอดคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
208 นางสาวสุนิสา แสงอนันต์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
209 นางสาวสุภวรรณ เฮงประสาทพร ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
210 นายอรรถพงษ์ พลนิกร ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
211 นายกิตตินัฎฐ์ เจียงใหม่ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
212 นางสาวใหม่วิมล ชนะชัย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
213 นางธัญยธรณ์ ธำรงกุลไพบูลย์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
214 นายสถาพร วิสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
215 ว่าที่ ร.ต.บุญมี กิจพินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
216 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
217 นางวราภรณ์ เมฆขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
218 นางสาวพิชญ์สินี กำพล ครูโรงเรียนสูพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
219 นางสาวพเยาว์ สุขเกษม ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
220 นางสาวจุไรรัตน์ ขันทอง ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
221 นายตุลชาติ ชุ่มชื่น ครูโรงเรียนสุพรรณบุรรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
222 นางสิริลักษณ์ จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
223 นางสาวอุมาพร แก้วเมฆ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
224 นางเบญจวรรณ โหสุวรรณ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
225 นางสาวสุภาพร ญาณประเสริฐ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
226 นางสาวอนงค์ จำปานิล ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
227 นางสาวยุวดี จันทร์อิน ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
228 นางสาวสำเริง มาปุู่่ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
229 นางสาวอุบล ศรีบัวบาน ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
230 นางสุภรณ์ บุญมีรอด ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
231 นายจิระพันธ์ โสมภีร์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
232 นางละเอียด อัมพวะมัต ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
233 นางรุ่งนภา จันทร์ตรา ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
234 นางพัชรินทร์ กันหามาลา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/จัดรางวัล โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
235 นางนงนุช ชิตตันสกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
236 นางสาวดารณี ดีทวี ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
237 นางสาววรรณเพ็ญ พันธ์ฟัก ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
238 นางจันทิมา เรือนแก้ว ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
239 นางสาวกัญจน์ฐิตา เจียมทะวงษ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
240 นางอัญชลี พูลเผ่า ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
241 นางสาวโสมวิภา พึ่งธรรม ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
242 นางสุนทรี ปู่เถา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ฝ่ายลงทะเบียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
243 นางวราภรณ์ เมฆขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการยานพาหนะ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
244 นางสาวสุดาวัลย์ นพวิสุทธิสกุล ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการยานพาหนะ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
245 นายจงกล ช้างเผือก เจ้าหน้าที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการยานพาหนะ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
246 นายกนก ปุราณสาร เจ้าหน้าที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการยานพาหนะ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
247 นายนพพร ปุราณสาร เจ้าหน้าที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการยานพาหนะ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
248 นายสุนทร สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการยานพาหนะ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
249 นางสาวพิมพ์ชญา ธนาพรพงศ์สถิต ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการยานพาหนะ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
250 นายอภัย จันทร์งาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการยานพาหนะ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
251 นายศุภวิชญ์ ล่องแพ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการยานพาหนะ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
252 นายทิวากร อาจหาญ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการยานพาหนะ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
253 นายสุวรรณ แสงสว่าง เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการยานพาหนะ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
254 นายมงคล รักษา เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการยานพาหนะ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
255 นายเทียน สมบูรณ์พันธ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการยานพาหนะ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
256 นายยงยุทธ เกาซ้วน ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการยานพาหนะ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
257 นายสุขุม เหล่าจิรอังกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการยานพาหนะ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
258 นางสาวนวลทิพย์ ตรีสุวรรณ ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการยานพาหนะ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
259 นายสมชายเดช ทวยไธสง เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการยานพาหนะ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
260 นายดุลยฤทธิ์ เกียรติงาม เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการยานพาหนะ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
261 นางสาวณัฐหทัย สองสอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการยานพาหนะ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
262 นางสาวจารุวรรณ ปล้องทอง ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการยานพาหนะ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
263 นางมะลิวัลย์ ภูริปรีชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
264 นายคณาธิป ไพรพิบูลยกิจ ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
265 นางอุษณี สุนทรโชติ ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
266 นางอุษณี สุนทรโชติ ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
267 นางสาวนวลสะอาด ปาละอูล ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
268 นางสุรางค์ เจริญทัศน์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
269 นางณิชาภัทร์ ศรีธรากุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
270 นายดุลยภาส อยู่ชัชวาล ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
271 นายชาญณรงค์ คุ้มทรัพย์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
272 นางสาวชลธิชา ทองเจียว เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
273 นางอร ลิม เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
274 นางสาวสุมาลี แซ่อึ้ง เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
275 นางสาวพนมพร อมรสันต์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
276 นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
277 นางสาวปิยาภรณ์ วิสามารถ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
278 นางสาวสุภัค สุริจันทร์ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
279 นางสาวศรีจันทร์ แซ่ย่าง ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
280 นางสาวอังคณา สมใจเพ็ง ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
281 นางสาวสุวรรณภารัตน์ ยอดอ่อน ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
282 นางจิราวัลย์ ธรรมโชติ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
283 นางสาวผ่องศรี กุลฑา เจ้าหน้าที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
284 นางสาวกรรณิการ์ เพ็งพันธ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
285 นางสาวกฤติยา ประทุมทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
286 นายรณชัย ชาวบ้านช่อง เจ้าหน้าที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
287 นางสาวดาราวรรณ ชมชื่น เจ้าหน้าที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
288 นางสาวสมพร คำมูล ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
289 นายปิยะวิทย์ สุวรรณโคตร เจ้าหน้าที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
290 นางสาวปิยะนุช พัฒลักษณ์ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
291 นางสุกัญญา ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
292 นางบุญรัตน์ ฐิติยานุวัฒน์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
293 นางเนาวรัตน์ พวงสถิตย์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
294 นางสกุลแก้ว สารวิทยกุลขัย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
295 นางสาวอภิญญารัศมิ์ ศตวรรษธำรงค์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
296 นางสาวนิลุบล เวบ้านแพ้ว เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
297 นางสาวหงัน บุญมี เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
298 นางสมยศ ธารีพุฒ เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
299 นางประไพ มงคลเวทย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
300 นางเบญจ ซาพุ้ย เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
301 นางศิริลักษณ์ นาคสู่สุข เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
302 นางอัญมณี พุกหน้า เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
303 นางสาวรัตนาภรณ์ กิจทวี เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
304 นางสาวอรอุมา จันทนป ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
305 นางสาวอุณาวรรณ มั่นใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
306 นางสาวสุนิสา แสงอนันต์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
307 นางสาววัลลี จันทร์แสง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
308 นางสาวสายน้ำผึ้ง มงคลเวทย์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
309 นางสาวธัญยธรณ์ ธำรงกุลไพบูลย์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
310 นางสาวสุดาวัลย์ นพวิสุทธิสกุล ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
311 นางสาวสุปราณี เมฆขจร ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
312 นางสาวณัฏฐวี ครุฑคำ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
313 นางสาวสุฑามาศ อโณทัย ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
314 นางสาววาสิฏฐี มูลสุวรรณ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
315 นายวัชรพงษ์ อาจคงหาญ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
316 นางสาววรรณวิภา บัวไสว ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
317 นางสาวพรพรรณ แสนแปงวัง ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
318 นางสาวพิมพ์ชญา ธนาพรพงศ์สถิต ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
319 นางสาวปานระวี พุทธรักษ์ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
320 นายสุขุม เหล่าจิรอังกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
321 นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
322 นางเสาวนีย์ โภคา ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
323 นางสาวพัชรินทร์ โกวิทนิธิกุล ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
324 นางสาวจารุวรรณ ปล้องทอง ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
325 นายพิเชษฐ์ ศรีอนันต์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
326 นางสาวรางคณา รามฤทธิ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
327 นางสาวนวลทิพย์ ตรีสุวรรณ ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
328 นางสาวสุภาพร ทับทิม ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่่ายประมวลผลและเกียรติบัตร  
329 นางจำรัส จินดาวงศ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่่ายประมวลผลและเกียรติบัตร  
330 นางสาวจันทนา ประภาสะโนบล ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่่ายประมวลผลและเกียรติบัตร  
331 นางสาวสุภาวดี โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่่ายประมวลผลและเกียรติบัตร  
332 นางสาวกาญจนา ภูจอมจิตร ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่่ายประมวลผลและเกียรติบัตร  
333 นางสาวพรพรรณ ไชยคำ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่่ายประมวลผลและเกียรติบัตร  
334 นางสาวปรารถนา บุทธิจักร ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่่ายประมวลผลและเกียรติบัตร  
335 นางสาวพัชรินทร์ ดอนจันทร์ไพร ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่่ายประมวลผลและเกียรติบัตร  
336 นายนันทน์ ภัทรขันธ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่่ายประมวลผลและเกียรติบัตร  
337 นายอนุรัต อ้นสงค์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่่ายประมวลผลและเกียรติบัตร  
338 นางสาวศิริพร วงค์จา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่่ายประมวลผลและเกียรติบัตร  
339 นางวาสนา สีเขียว ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่่ายประมวลผลและเกียรติบัตร  
340 นายสัมพันธ์ บังผล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี  
341 นางจำรัส จินดาวงศ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี  
342 นางสาวสุภาวดี โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี  
343 นางสาวสุภาพร ทับทิม ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี  
344 นายสถาพร วิสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
345 นางสาวสุวรรณา ชุมภูแก้ว ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
346 นางสาวน้ำฝน วงษ์พันธุ์ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
347 นางสาวมาลัย เที่ยงพุ่ม ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
348 นางสาวณัฏฐวี ครุฑคำ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
349 นางนงนุช เกษมราษฎร์ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
350 นางสาวกนกวรรณ เปลี่ยนทองดี ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
351 นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
352 นางสาววันเพ็ญ แดงเสน ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
353 นายไพฑูรย์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
354 นางนวพร รอดคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
355 นางสาวจิรัฐพร จีนสายใจ ครู โรงเรียนโสตศกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
356 นางฐิติกานต์ ขุมโมกข์ ครู โรงเรียนโสตศกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
357 นางสาวดารณี ดีทวี ครู โรงเรียนโสตศกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
358 นางมะลิวัลย์ ภูริปรีชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
359 นางณิชาภัทร์ ศรีธรากุล ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
360 นางสาวพัชรินทร์ โกวิทนิธิกุล ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
361 นางสาวธนิดา สวัสดิ์พร้อม เจ้าหน้าที่ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
362 นางสาวผุสดี แจ่มใส ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายการเงิน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
363 นายไพฑูรย์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
364 นางสาวกันตณัช วงศ์คูณ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
365 นางสาวชุติมาธร นะมาเส ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
366 นางสาวน้ำหวาน ชาวเลาขวัญ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
367 นางจินตนา ชิณวงศ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการผ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
368 นางฐิติกานต์ ขุมโมกข์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการผ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
369 นางสาวนาตยา อิ่มน้อย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการผ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
370 นายอรรถพงษ์ พลนิกร ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการผ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
371 นางสาวชิชญาญ์ เซิบกลาง ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการผ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
372 นายธิติณัฎฐ์ บัณฑิจกฤตวิทย์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการผ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
373 นางสาวจิรัฐพร จีนสายใจ ครูโรงเรีนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการผ่ายปฏิคมและต้อนรับ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
374 นางสาววันเพ็ญ แดงเสน ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญนุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
375 นายชัยอนุชิต รักษ์กาญจนานนท์ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
376 นางสาวธมลวรรณ ใจไหว ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญนุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
377 นางสาวณัฐวิภา ขุนพาสน์ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
378 นายเชิดศักดิ์ หนูมงกุฏ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญนุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
379 นายจิรศักดิ์ จำเนียร ครูโรงเรียนสุพรรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
380 นายสุรัตน์ จาดทองคำ ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
381 นายชัชวาล ตั้งสกุล ครูโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
382 นายเชนิยา สิงห์หาร ครูโรงเรียนสุพรรรณบุรีปัญญนุกูล คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  
383 นายปิโยรส ปู่เถา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
384 นายเดชชัย เกิดน้อย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
385 นายเฉลิมชัย สารวิทยกุลชัย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวักนครปฐม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
386 นายเอกภัท เจริญสมัย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
387 นางสาวชลชญา เต็มนอง ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  
388 นายสุขุม เหล่าจิรอังกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
389 นายสุขุม เหล่าจิรอังกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
390 นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
391 นางสาวพัชรินทร์ โกวิทนิธิกุล ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
392 นางจารุวรรณ ปล้องทอง ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
393 นายดุลยภาส อยู่ชัชวาล ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
394 นายสุพัฒนพงศ์ ดงแก้ว ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
395 นายพิศณุ ณ สงขลา ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
396 นายสมชายเดช ทวยไธสง เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
397 นายอดุลย์ จันทร์บุตราช เจ้าหน้าที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  
398 นายพิเชษฐ์ ศรีอนนันต์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]