สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. นายอภิวิชญ์  จามจุรี
 
1. นายปริญญา  กล้ายุทธ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. เด็กหญิงวรรณพร  สาระสนธิ
 
1. นางสาวกมนนัทธ์  ศรีหะจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. เด็กหญิงรสริน  เชื่อเหิม
 
1. นางอัญชลิกา  ตนานนท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายวรเชษฐ  สืบศักดิ์วงศ์
 
1. นางพเยาว์  บังผล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ดนตรี
 
1. นางสาวขันทอง  แสงสวัสดิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นางสาวปวีณา  โคตรทารินทร์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สังข์วร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีธำรงวัชร์
2. นางสาวณัฐธิดา  โตรัตน์
3. เด็กหญิงพิริยา  ภักดีล้น
4. นางสาวพุทธิชา  คล้ายสุนทร
5. เด็กหญิงวาสนา  สังข์คลุย
6. นางสาวศุภรัตน์  อินทร์หอม
7. นางสาวเขมิสรา  มีเพ็ญ
 
1. นางสาวใหม่วิมล  ชนะชัย
2. นางสาวโสมวิภา  พึ่งธรรม
3. นางสาวน้ำหวาน  ชาวเลาขวัญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวกษมาวรรณ   ปั้นสะอาด
2. นางสาวกิตติกาญจน์   เกตุสูงเนิน
3. เด็กหญิงดวงใจ  ขาวเหลือง
4. เด็กหญิงนภสร   เจริญสลุง
5. เด็กหญิงปัณฑิตา   นวลละออง
6. เด็กหญิงภัทราภร   ประทุมเกสร
7. นางสาวหัทยา    ภู่เชิด
 
1. นายกชกษิดิศ   ฟักนุช
2. นางสาววราพร   พันทองอ่อน
3. นางสาวปิยานุช   เนียมหวาน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายณรงค์  ทองชำนาญ
2. นายณัฐนันท์  จันทพันธ์
3. นางสาวนันทวรรณ  จำปาละ
4. นางสาวบุญพิทักษ์  เดิมทำรัมย์
5. นางสาวศรัญญา  เสนอใจ
6. นายเจตนันท์  ชื่นชมน้อย
7. นางสาวเนตรชนก  จันทา
 
1. นางสาวพจนีย์  หัวข้อ
2. นางลัดาวัลย์  เนขขัมม์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.8 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงชลิตา  โตบัว
2. นางสาวฐิติยา  สุขกลิ่น
3. นางสาวณชา  ธํญกานต์สกุล
4. นางสาวศิศประภา  สระเทียนทอง
5. นางสาวอัจฉรา  เพชรหลำ
6. นางสาวอารียา  มานยาซิ
7. นางสาวแก้วใจ  สุวรรณประดิษฐ์
 
1. นางวรรยา  บุญขวาง
2. นางสาวจิตรลดา  ทองพิทักษ์
3. นางสาวฐิติพร  นพอินทร์
 
11 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงประภาพร   ศรีสนิท
 
1. นางสุดคนึง   ตรีตรานนท์
 
12 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีสว่าง
 
1. นางสาววัลลี  จันทร์แจ้ง
 
13 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกันตพร  กลิ่นสวัสดิ์
 
1. นางบังอร  จำปาทอง
 
14 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  แดงละอุ่น
 
1. นางขวัญแพร  สิทธินนท์วรกุล
 
15 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สาครรัตน์
 
1. นางเบญจมาศ  อาดำ
 
16 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงการณ์ฉัตร  โพธิ์ประสิทธิ์
 
1. นางสาววรัญญ์รัตน์  นุชนารถ
 
17 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายภาคิน  สามะกิจ
 
1. นางวาสนา  กาฬภักดี
 
18 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายพันศักดิ์  เปรมชัยวรกุล
 
1. นางสาวรัชฏวรรณ  ประพาน
 
19 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงสิริทิพย์   พันดา
 
1. นางสาวชลาธิศ   ประจำทอง
 
20 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวรุ่งนภา  แซ่อึ้ง
 
1. นางจันทิมา  เรือนแก้ว
 
21 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวพีรดา  สุรไกรสร
 
1. นางสาวสุภาพร  ดรโชติ
 
22 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวศรัญญา  เสนอใจ
 
1. นางบังอร  จำปาทอง
 
23 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  เจนเจริญ
 
1. นางสุดคนึง  ตรีตรานนท์
 
24 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวเสาวรส  อินทะเกตุ
 
1. นางสาวนภาวัลย์  กสิฤกษ์
 
25 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวสุทธิลักษณ์  ศรีโวหะ
 
1. นายนันทน์  ภัทรขันธ์
 
26 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายเอกภพ   หวนอาวรณ์
 
1. นางสาวพาสุข   เกียรติอนันต์ชัย
 
27 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายวัชรกร  ไชอยู่
 
1. นางขวัญแพร  สิทธินนท์วรกุล
 
28 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นางสาวสุดารัตน์  ดีเสือ
 
1. นายคณาธิป  ไพรพิบูลยกิจ
 
29 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายณัฏฐ์วิศิษฏ์  วศินวสุรัตน์
 
1. นางสาวจอมขวัญ  เครือหอม
 
30 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายนิพนธ์  ประสพสุข
 
1. นางพเยาว์  บังผล
 
31 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายพงศกร  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวนุชรินทร์  อินต๊ะการ
 
32 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงบุญธิดา  ชินวงษ์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สังข์วร
 
33 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บรรจงกิจ
 
1. นางสาวเณศรา   วัฒนะโชติ
 
34 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพีรนัฐ    หวังสะแล่ะย์
 
1. นางสาววัชรี  แสงกุล
 
35 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงปรุงฉัตร  ขำศรี
 
1. นางพเยาว์  บังผล
 
36 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายวราพงษ์   พงษ์ไพบูลย์
 
1. นางสาวกาญจนา  ภุมมา
 
37 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพงศธร  วงศ์สุวรรณ
 
1. นายจุมพล  บุญฉ่ำ
 
38 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกันติยา  เลดา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ศรสุวรรณ
 
39 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1. เด็กชายธนากร  สีคล้าย
 
1. นางบรรเลง  จุลเชาว์
 
40 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวริศรา  ไพบูลย์ไทรงาม
 
1. นางสาวอารีย์  สุวรรณพรหม
 
41 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พลทะรักษา
 
1. นางสาวศศิวิมล  มณีวระ
 
42 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพลพล  สังข์ทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปราโมทย์  เพิ่มพูล
 
43 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงธนภรณ์  กูลภัทรนิรันดร์
 
1. นางฌัชชา   ศักดิ์จารุดล
 
44 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ปัตโชติชัย
 
1. นางสาวสมปอง  นวมโคกสูง
 
45 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายทศพล  รุ่งเกรียงสิทธิ์
 
1. นางสาวศตายุ  เมืองประทับ
 
46 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพัทธพล    แก่นวิจิตร
 
1. นางพิมพ์กมน   ปุณยฤทธิ์วราวุฒิ
 
47 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายศุภฤกษ์  จูสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรทัย  ไวยพัฒน์
 
48 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวณัฐฌา  ศักดิ์รามินทร์
 
1. นางสาวสมปอง  นวมโคกสูง
 
49 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายสมรักษ์  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสุภรณ์  บุญมีรอด
 
50 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวผกาวรรณ  ไชยประเสริฐ
 
1. นางพรนภา  ภานิตร
 
51 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  รัศมี
 
1. นางสาวสุชาดา  กิจหว่าง
 
52 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงถิรดา  ขันทอง
 
1. นางดุสณี  คอยเอื้อชาติ
 
53 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายณัฐพล  แซ่เล้า
 
1. นางสาวกาญจนา  ภุมมา
 
54 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นายสิริภพ   ศรีสิงห์
 
1. นางวรรณี  โพธิ
 
55 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวประภาภรณ์  อภิธรรม
 
1. นางสาวกาญจนา  ภุมมา
 
56 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายโอ๊ด  บูรณะพานิช
 
1. นางพรนภา  ภานิตร
 
57 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายโกมล  งามแสงแข
 
1. นางรจรินทร์  ริดจันดี
 
58 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวภรณ์ธิดา  เชิดฉาย
 
1. นางสาวสมปอง  นวมโคกสูง
 
59 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวสายธาร  วังมะนาว
 
1. นางสาวสุภมาส  เชยล้อมขำ
 
60 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวณัฐกมล  แสงรุ้ง
 
1. นางสาวศตายุ  เมืองประทับ
 
61 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พุ่มคง
 
1. นางอัญชนีกร  คุ้มภัย
 
62 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. เด็กหญิงอมรทิพย์  นิธิชัชวาลกุล
 
1. นางสาวยุพิน  แสนเจ็ก
 
63 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. เด็กชายเบญจมินทร์  ทวีทรัพย์
 
1. นายประครอง  บัวใหญ่
 
64 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. นายนนทกร  เกษมจิตร
 
1. นายประครอง  บัวใหญ่
 
65 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. นางสาวมาริสา  เพ็งพิน
 
1. นางสาวยุพิน  แสนเจ๊ก
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวชนิกานต์  พยุหะ
 
1. นางเบญจมาศ  อาดำ
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงกนกพร   จันทร์ดวงศรี
 
1. นายเรวัต   สิทธิพงษ์
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายสุพัฒน์  กุลทัศน์
 
1. นางสาวจิรัฐิพร  จีนสายใจ
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวจันทร์ไพร  กองมา
 
1. นางสญามล  แสงดิษฐ์
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 71 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงฤทัยวรรณ  อุทัยรัตน์
 
1. นางขวัญแพร  สิทธินนท์วรกุล
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายปรเมศวร์  สีหม่น
 
1. นางเบญจวรรณ  อยู่เลิศ
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกสิริ  สว่างอรุณ
 
1. นายนันทน์  ภัทรขันธ์
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นางสาวแพรสญา  ยานเจริญ
 
1. นายคณาธิป  ไพรพิบูลยกิจ
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายชยากร  สาครเสถียร
 
1. นางสาวสุนิสา  แสงอนันต์
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 79.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายสุรัตน์  ถาบุญเรือง
 
1. นางสาววีณา  จันทร์งาม
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายปรัชญา  รอดเกตุกุล
 
1. นางสาวปรารถนา  แซ่ฮุ้น
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75.6 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงพรนภา  แซ่เติ๋น
 
1. นางสาวทศมพร   ทองตระการ
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 74.6 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงปริญดา  สายสุวรรณ
 
1. นางแพงกิจ  ชุมทอง
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 71.6 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายภัทรภณ  คัชฌากร
 
1. นางสาวลัดดา  กระแสทรง
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 63.6 ทองแดง 7 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายพันศักดิ์  เปรมชัยวรกุล
 
1. นางสาวรัชฎวรรณ  ประพาน
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายอภิสิทธิ์  วิจิตรพงศ์
 
1. นางสาวปรารถนา  แซ่ฮุ้น
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายศรราม  อ่อนเจริญ
 
1. นายธิติณัฏฐ์  บัณฑิตกฤตวิทย์
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายยสินทร  ก้องกาวัง
 
1. นางวรรยา  บุญขวาง
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   เอี่ยมนิ่ม
 
1. นางพรศิริ   ตันพัฒนา
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 73.3 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายอภิวัฒน์  เลี่ยนจ้าย
 
1. นางสาวทศมพร   ทองตระการ
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 53.6 เข้าร่วม 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวมาณิสา  ชินเวช
 
1. นางสาววีณา  จันทร์งาม
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 49.3 เข้าร่วม 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายธนกฤต  ไกลทุกข์
 
1. นางสาวจิราพร   สาครอร่ามเรือง
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 6.6 เข้าร่วม 8 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายปิยวัช  ขุณิกากรณ์
 
1. นายคณาธิป  ไพรพิบูลยกิจ
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายชานน  มงคลทวีพันธ์
 
1. นางกชกร  สุนทร
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 73.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายวรเชษฐ  สืบศักดิ์วงศ์
 
1. นางพเยาว์  บังผล
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ฝนโคกสูง
 
1. นางสาวรัชดาพร  คำนนท์
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายชุคิธัช  วามะศิริ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ศรสุวรรณ
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายธีระศักดิ์  พงศ์พศิน
 
1. นางพเยาว์  บังผล
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  เฮียงเฮ้ง
 
1. นายจรูญ  วิเศษโวหาร
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  อ่อนพร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาติเชยแดง
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70.67 เงิน 5 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1. นางสาวกนกกาญจน์  ดีอินทร์
 
1. นางสาวดวงใจ  พรมรัตน์
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 60.67 ทองแดง 6 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายภนาย   ชาญสุทธิกนก
 
1. นายวรานันท์   คันธะอุริศ
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  รัศมี
 
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายมงคล  คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวกมลวรรณ  สิทธิเขตรการ
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายชัชนันท์  ภักดีศุภผล
 
1. นายจรูญ  วิเศษโวหาร
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 88.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวกรกนก  หอมหวล
 
1. นางสาวสุชาดา  กิจหว่าง
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นายเจษฎา   ชัยบำรุง
 
1. นางมาลินี  ศรีพรมมา
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 81.67 ทอง 4 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายสุพีรพัศ  ซองการ
 
1. นายธเนตร  ม่วงรื่น
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 81.34 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายปาน  ดีเส็ง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ลับแล
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 80.67 ทอง 6 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายภานุพงษ์  คงขจร
 
1. นางลัดดา  สุระชาติ
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายปิยังกูร  ทองคำ
 
1. นางสาวพันติชา  ประพันธมิตร
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 74.32 เงิน 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายณัฐพล   แซ่เล้า
 
1. นางสาวกาญจนา  ภุมมา
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  อินกอง
 
1. นางวราภรณ์  ปัญญาประโชติ
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. นางสาวไพลิน  นุพงษ์ไทย
 
1. นางฉันทนา  บูรพรรณ์
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ฝนโคกสูง
 
1. นางสาวรัชดาพร  คำนนท์
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. เด็กหญิงวรรณพร  สาระสนธิ
 
1. นางสาวกมนนัทธ์  ศรีหะจันทร์
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กหญิงอนงค์นาท  สอนแย้ม
 
1. นางสาวนนทิยา  ปาสาเน
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. เด็กหญิงเพชรไพรินทร์  ลักษณะพล
 
1. นางสาวกมนนัทธ์  ศรีหะจันทร์
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายธีรพงศ์  บุญสูงเนิน
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีวงค์เพ็ชร
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. นางสาวไพลิน  นุพงษ์ไทย
 
1. นางพเยาว์  บังผล
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงอธิษฐาน  สืบกระพันธ์
 
1. นางสาวทิพย์ภาพร  เนตรแก้ว
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นางสาวพรพิมล  ยอดไสว
 
1. นายฐิติพงษ์  บริบูรณ์
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. เด็กชายโชคอนันต์  เอมลัพธ์
 
1. นายไพศาล  เกิดสมจิตร
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กชายอำนาจ  ศรีสังข์
 
1. นางสาวพัชรนันท์  ลิ้มประเสริฐ
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. เด็กชายธนกร  ฟักทับ
 
1. นายศักดิ์ชัย  แซ่อัง
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. นายศิวกร  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางปิยะพร    ศรีพลาวงษ์
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. เด็กหญิงเพชรไพรินทร์  ลักษณะพล
 
1. นายศักดิ์ชัย  แซ่อัง
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กหญิงแพรวา  ฉูตรสูงเนิน
 
1. นางสาวนนทิยา  ปาสาเน
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. เด็กหญิงรสริน  เชื่อเหิม
 
1. นายไพศาล  เกิดสมจิตร
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. เด็กชายสมศักดิ์  ชัยมา
 
1. นายประครอง  บัวใหญ่
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. นายอภิวิชญ์  จามจุรี
 
1. นายพูนโชค  สืบเนื่อง
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. เด็กหญิงเพชรไพรินทร์  ลักษณะพล
 
1. นายประครอง  บัวใหญ่
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กหญิงภาขวัญ  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวพัชรนันท์  ลิ้มประเสริฐ
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. เด็กชายภูวนาท  แก้วกำพล
 
1. นางสาวดวงหฤษฎ์  ภูแพง
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. เด็กหญิงรสริน  เชื่อเหิม
 
1. นายไพศาล  เกิดสมจิตร
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. นางสาวกฤติมา  ลอย
 
1. นายพูนโชค  สืบเนื่อง
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คงเจริญ
 
1. นางสาวณัฐณิชา  แซ่ตั้ง
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. เด็กชายกัณตภณ  นิลประดับ
 
1. นางสาวปิ่นอนงค์  เหมืองสอน
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. เด็กชายภานรินทร์  แซงคำ
 
1. นางสาวดวงหฤษฎ์  ภูแพง
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชนก  น้อยฉวี
 
1. นางสาวดวงหฤษฎ์  ภูแพง
 
136 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กชายกีรติ  ยิ่งยืน
 
1. นางพัชรี  ใจใส
 
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. เด็กชายธนกร  ฟักทับ
 
1. นายศักดิ์ชัย  แซ่อัง
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนธรรมิกวิทยา    
139 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  พลอยชุม
 
1. นางปิยะพร  ศรีพลาวงษ์
 
140 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  บุญติ้น
2. นางสาวชวัลลักษณ์  ลักษณาโพธิ์
3. นางสาวมณีรัตน์  ทิมกิจจะ
 
1. นางสาวบุญยืน  กันจิตร
2. นางสาววรรณวิษา  กระจ่างฉาย
 
141 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวศศิประภา  สระเทียนทอง
2. นางสาวสุวัจนี  ไชยฤกษ์
3. นางสาวอัจฉรา  เพชรหลำ
 
1. นางนิรวรรณ  ทองระอา
2. นายอนุชิต  วันสุข
 
142 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวรัตนา   พุ่มจันทร์
2. นางสาววิภาวี   สุขเกษม
3. นางสาวสุนัชชา   คล้ายภู่
 
1. นางสาวเสมอ  จันทมาศ
2. นางสาวกนกพร   พรมไทย
 
143 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 65.9 ทองแดง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายธวัชชัย  จุฑาวรรธนะ
2. นายปฏิญญา  จำรัสศรี
3. นายวีระพงษ์  ผ่องแพร
 
1. นายทิวากร  อาจหาญ
2. นางอัญชลี  พูลเผ่า
 
144 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กชายมณฑล  สร้อยสอน
2. เด็กหญิงวิภาวี  ดิษฐ์ศรี
3. เด็กหญิงเมธาวลัย  เผื่อนละมุด
 
1. นางสาวจิรัชยา  เอี่ยมดิลก
2. นางสาววรรณวรางค์  ชัยกร
 
145 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศิริพาสาร
2. เด็กหญิงรสริน  เชื่อเหิม
3. เด็กหญิงอรัญญา  คำเทศ
 
1. นางปิยะพร  ศรีพลาวงษ์
2. นางสาวปิ่นอนงค์  เหมืองสอน
 
146 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. เด็กชายชัชวาลย์  ร้อยผึ้ง
2. เด็กชายภูวนาท  แก้วกำพล
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  อัมพวานนท์
 
1. นายศักดิ์ชัย  แซ่อัง
2. นางสาวกัลย์ฐิตา  ตุ้มชี
 
147 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  พลอยชุม
2. นางสาวกฤติมา  ลอย
3. นางสาวมาริสา  เพ็งพิน
 
1. นางปิยะพร  ศรีพลาวงษ์
2. นายพูนโชค  สืบเนื่อง
 
148 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายชลทิศ  นาเมืองรักษ์
2. นายยสินทร  ก้องกาวัง
3. นายศักรินทร์  ปัญญาประเสริฐยิ่ง
 
1. นางจินตนา  แสนประเสริฐ
2. นางพนมพร  ทองกรณ์
 
149 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายศุภกฤต  กล่ำสี
2. เด็กชายสุทธิพจน์  จีระวงศ์
3. นายสุรศักดิ์  หมื่นรักษ์
 
1. นายไพบูลย์  จุลภักดิ์
 
150 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวจิราพัชร  เพชรกรด
2. นางสาวพนิดา  ทับทอง
3. นางสาวสุทธิลักษณ์  ศรีโวหะ
 
1. นางมยุรา  ดวงปัญญา
2. นางสาวกาญจนา  ภูจอมจิตร
 
151 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.6 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายศุภมิตร  สิงห์นวน
2. นายอภิวัฒน์  สามสาลี
3. นายอรุณรัชช์  ศรีสังข์
 
1. นางสาวนาตยา  อิ่มน้อย
2. นางสาวอุราวรรณ  ศรีสุข
 
152 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.66 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายปณชัย   น้อยเขย
2. นายประพนธ์   วังยูโซ้บ
3. นายสุทธิรักษ์  วันวงษา
 
1. นายวิทยา  คล้อยตาม
2. นางสาวสุภารัตน์  ผลมะม่วง
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  ห้วยใหญ่
2. เด็กหญิงวรินดา  สุขยานันท์
 
1. นางจินดา  รัตนชัยสิทธิกุล
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา   สาครรัตน์
2. เด็กชายป๊อบ   ตั้งไพศาล
 
1. นางบุณยวีร์   อ่ำเงิน
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  แดงละอุ่น
2. เด็กชายชนาธิป  กาลนิยม
 
1. นางแสงเดือน  ตรีนันทวัน
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.31 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายภูมินทร์  ทันเจริญ
2. เด็กหญิงสุภัทรา  รังษีภัทร์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ฉ่ำสุขติ
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.65 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กหญิงปิยะดา  ปุลายะโก
2. เด็กชายวิทวัส  แว่นแก้ว
 
1. นางเสาวนีย์  โภคา
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.32 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายกฤษดา   โสภา
2. เด็กหญิงฐิติมา   นามแสง
 
1. นางสาววันเพ็ญ   ปราบงูเหลือม
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.66 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายชายแดน  อุทโท
2. เด็กหญิงชาลิณี  ใจกว้าง
 
1. นางสุนทรี  ปู่เถา
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.65 ทอง 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายจักรพงษ์  สมัยกุล
2. เด็กหญิงพรทิพย์  มหุตรฤกษ์
 
1. นางสาวชนิดา  ศรีเมือง
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80.96 ทอง 9 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายภูชิต  ิเจริญทอง
2. เด็กหญิงอาทิติยา   พรหมสวัสดิ์
 
1. นางกมลมาศ  แม้นเดช
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายจักรพันธ์  อ้วนพลี
2. เด็กหญิงพรวิภา  บัญญัติ
 
1. นางหทัยกาญจน์  เหล่าประเสริฐ
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 98.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายขวัญชัย  จิตวารีกุล
2. นางสาวพัชรีวัลย์  ภูวรณ์
 
1. นางแสงเดือน  ตรีนันทวัน
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงณชา  ธัญกานต์สกุล
2. นายปรเมศวร์  สีหม่น
 
1. นางสาวสัตตยา  กระแสร์ชล
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีธำรงวัชร์
2. นายเกียรติพงศ์  วิพัฒครุฑ
 
1. นายอรรถพงษ์  พลนิกร
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95.32 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายปิติวัฒน์  ขำการ
2. นางสาวแพรสญา  ยานเจริญ
 
1. นายชัยวัฒน์  ถุงเสน
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.66 ทอง 5 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายวัชรพงศ์   จันทร์ไทย
2. นางสาวอารียา   พรมลา
 
1. นางสาวอรอนงค์   นุเสน
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.99 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นายมนต์ณัฐ  นพณัฐภรณีนิภา
2. เด็กหญิงสุริณี  คำประวัติ
 
1. นางสุรีรัตน์  สุขี
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.65 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายทิวัฒน์  อักษร
2. นางสาวแสงเดือน   รุ่งแจ้ง
 
1. นางสาววันเพ็ญ   ปราบงูเหลือม
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.99 ทอง 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายจักราวุฒิ  ขุมเงิน
2. นางสาวพรอุมา  นำภาว์
 
1. นางวรวรรณ  สมศรี
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.99 ทอง 9 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  เจนเจริญ
2. เด็กชายเมธี  คำหอมกุล
 
1. นางกมลมาศ  แม้นเดช
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  พรมมา
2. เด็กชายเบียร์  มุงคุณ
 
1. นางสาวสุวรรณภารัตน์  ยอดออน
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ภาคานาม
2. เด็กชายวัชรพล  ก่อวงษ์
 
1. นายโต้ง  พรมกุล
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกานดา  เนืองแก้ว
2. เด็กชายหรัญ  เหลืองอร่าม
 
1. นางสาวบังอร  พรายประทีป
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74.01 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายพงศธร  เพชรมณีแสง
2. เด็กหญิงสายใจ  นุ่มจุ้ย
 
1. นางสาววีณา  จันทร์งาม
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73.66 เงิน 5 โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายกิตติพล  อนุชน
2. เด็กหญิงศิริตา  เที่ยงธรรม
 
1. นายปิยะณัฐ  พ่อตาแสง
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 71.33 เงิน 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวพุทธรักษา  คำภีลานนท์
2. เด็กชายรัชพล  เกตุแจ้
 
1. นางหทัยกาญจน์  เหล่าประเสริฐ
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 58.67 เข้าร่วม 7 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงสุพรรษา  อุณหเลขกะ
2. เด็กชายอมรวรรณ  นาคเงิน
 
1. นางสาวโสภิตา  อิ่มรักษา
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 57.68 เข้าร่วม 8 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  สิงห์สุขสี
2. เด็กชายวิสรุต  พลีบัตร
 
1. นางสาวอุดมพร  อุดมพงษ์
 
180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 9 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1. นางสาวชุติปภา  วันทาแจ่ม
2. เด็กชายประธานพร  จันทะลุน
 
1. นางชัชฎา  เหมือนนิล
 
181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 48.66 เข้าร่วม 10 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายวีรภาพ  ยังคัง
2. เด็กหญิงศิวนาถ  ชาครตระกูล
 
1. นางสาวพรพรรณ  ไชยคำ
 
182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวภาวดี  จันทร์อ่อน
2. นายวัฒนพงษ์  ยีวันฉาย
 
1. นางธิวาพร  เพชรศรีลักษณ์
 
183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจีรพร  การปลูก
2. เด็กชายอนุชิต  หิรัญ
 
1. นางสาวปิยะนุช  พัฒลักษณ์
 
184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพรศักดิ์  ศรีพนมวรรณ์
2. นางสาวอนัญญา  เปรมมานะ
 
1. นางสาวบังอร  พรายประทีป
 
185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75.68 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายภัทรภณ  พวงทอง
2. เด็กหญิงอนุศรา  อุทัยฉาย
 
1. นางสาววีณา  จันทร์งาม
 
186 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 5 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายก้องภพ  สุธีพงศ์
2. นางสาวมธุรส  พลสงคราม
 
1. นายธงชัย  นามวิชา
 
187 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพิเชษฐ์  จีนอ่อน
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยืนชีพ
 
1. นางสาวสุมาลี   จริวัฒถิรเดช
 
188 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐพร  เมฆเมืองทอง
2. เด็กชายศิรวิทย์  รัตนชน
 
1. นางสาวสุจินดา  อินทร์ปัญญา
 
189 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายชัชนันท์  ภักดีศุภผล
2. นางสาวดรุณี  กาญจนบรรจง
 
1. นายเอกพันธ์  เพชรศรีลักษณ์
 
190 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกรกนก  สุจารี
2. นายกิตติพร  กลิ่นบุญรัตน์
 
1. นางสาวสมพร  คำมูล
 
191 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นายปฏิภาณ  แพรดำ
2. นางสาวเกศนภาพร  ทองอินทร์
 
1. นางรินลดา  เสนารายณ์
 
192 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวกมลวัลย์  ใจอดทน
2. นายชนินทร์เดช  อรภักดี
 
1. นางสาววีณา  จันทร์งาม
 
193 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 69.34 ทองแดง 5 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายชัยณรงค์  ลีชวนค้า
2. นางสาวนิธิสา  อินสระ
 
1. นางสาวบังอร  พรายประทีป
 
194 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 6 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายภคสิทธิ์  ลัดดาสวัสดิ์
2. นางสาวมณฑิตา  แก้ววิเชียร
 
1. นายอนุวัฒน์  อินไธสง
 
195 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วจินดา
2. เด็กชายปรุงฉัตร  เพชรวงษ์วาน
 
1. นางอัญชนีกร  คุ้มภัย
 
196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. เด็กชายภูวนาท  แก้วกำพล
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  ตรีทศ
 
1. นางสุกันยา  สังฆรัตน์
 
197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. เด็กชายจีรพันธุ์  แหยมพราม
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  ยิ้มน้อย
 
1. นางสาวอัญชลี  อินอ่อน
 
198 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. นายชลธี  สุขชุ่ม
2. เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีนุช
 
1. นางสุกันยา  สังฆรัตน์
 
199 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. นางสาวภากาญจน์  โพธิ์กัน
2. นายวุฒิพงษ์  ศิริป๋า
 
1. นางสาวอัญชลี  อินอ่อน
 
200 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยีรัมย์
2. เด็กชายชัยพฤกษ์  ขวัญแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ช้างดำ
4. นายธวัชชัย  จุฑาวรรธนะ
5. นายนครินทร์  ทองยี่สุ่น
6. นางสาวนภัสสร  รงค์สถิต
7. นายบวรรัตน์  แซ่อึ้ง
8. นายภาคภูมิ  เแย้มใบนา
9. เด็กหญิงยุพิน  ทองดอนเหมือน
10. นายวีระพงษ์  ผ่องแพร
11. นายศรราม  อ่อนเจริญ
12. เด็กชายศุภวัฒน์  ชัยมงคลมณี
13. นายอภิวัฒน์  สามสาลี
14. นายเอกราช  บัวเทศ
15. เด็กชายโกเมศ  น่านคงศักดิ์
 
1. นายธิติณัฏฐ์  บัณฑิตกฤตวิทย์
2. นายเฉลิมชัย  สารวิทยกุลชัย
3. นางสาวศุภวรรณ  เฮงประสาทพร
4. นางสาวสุนิสา  แสงอนันต์
 
201 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายชลธี   ใจเที่ยง
2. นางสาวชันษา   อันตะลาสีห์
3. นายชินพัฒน์  เชื้อแถว
4. นายชโยดม   ปลูกงาม
5. เด็กหญิงธนภรณ์  กลิ่นหอม
6. นายปฏิภาน   สุขลักษณ์
7. นางสาวพลอยไพลิน  ธงงาม
8. เด็กหญิงวิภาดา   เกศโอภาส
9. เด็กหญิงศิริวรรณ   หนิมสุข
10. นายอนุศิษฎ์   ยะธาตุ
11. นางสาวอรทัย  ปะเสือ
12. นายอัสนี   เผือกเวชกุล
13. นายอาทิตย์   ปานเพชร
14. นายอำนาจ   ทองขยาย
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์   อู่ผลเจริญ
 
1. นางสาวพรศิริ   ตันพัฒนา
2. นางสาวพาสุข   เกียรติอนันต์ชัย
3. นายธรรมรัตน์  พันธ์จบสิงห์
4. นางสายรุ้ง  มณีอินทร์
5. นางสายรุ้ง  มณีอินทร์
 
202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวกฤษณา  กมลสิงห์
2. เด็กหญิงกัลยา  ภักดิ์ดีรัตน์
3. นายจักราวุฒิ  ขุมเงิน
4. นางสาวนิจนิรันดร์  วีระศิริรัตน์
5. เด็กหญิงนุชศรา  เสนอใจ
6. นางสาวพรอุมา  นำภาว์
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปิ่นรัตน์
8. เด็กหญิงภูริชญา  บุญเสริม
9. นางสาวรัชนีกร  ติสวัสดิ์
10. เด็กหญิงรินรดา  ศรีวิลัย
11. นายสมาพล  รอดเกตุกุล
12. นายอภินัทธ์  เรืองหิรัญ
13. นายอภิสิทธิ์  วิจิตรพงศ์
14. นายอานนท์  รอดเกตุกุล
 
1. นายธนรัชต์  พลานุสนธิ์
2. นายสมคาด  พรหมมาณพ
3. นายธิปกิตติ์  สุดใจชื้น
4. นางดาลิน  รอดพันธ์
 
203 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  ไชยลา
2. เด็กหญิงกานดา  เนืองแก้ว
3. นายจารุกิตต์  พูลวงศ์ญาติ
4. เด็กชายฐิติพงษ์  ยิ่งรัมย์
5. นายณัฐวุฒิ  เชยสิทธิ์
6. เด็กชายนภดล  สิงห์สี
7. เด็กหญิงนภัสสร  วงษ์เทวราช
8. เด็กชายพงศกร  สร้อยทอง
9. นางสาวพัชรี  เขียวสะอาด
10. เด็กชายพีรชา  ทองปลิว
11. นายมนูศักดิ์  พูนทรัพย์
12. นางสาวศิริลักษณ์  ทิพยศักดิ์
13. นางสาวอนัญญา  เปรมมานะ
14. นางสาวเจนจิรา  เดชอุดม
15. เด็กชายเทพประทาน  โพธิ์ศรี
 
1. นายพิทักษ์  สุระชาติ
2. นางสาวพาฝัน  นาคขุนทด
3. นางศรุดา  ทหารเพรียง
4. นางสาวรัชนี  จันทร์ทับทอง
 
204 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  ลายศิลา
2. นายจักรพงษ์  สุวรรณศิริ
3. นายณัฐวุฒิ  อิ่นคำ
4. เด็กชายธนะวัฒน์  รักมั่น
5. นายนิพิฐพนธ์  พันธ์โยธี
6. เด็กหญิงพรชนก  โสมโสดา
7. นางสาววิลัย  อินสร
8. เด็กหญิงสงกรานต์  ลำพูน
9. เด็กหญิงสุกัญญา  จรัสวัฒน์
10. นางสาวสุภาวดี  เกตุปัญหา
11. เด็กหญิงอมรรัตน์  ล่ำสัน
12. เด็กชายอัครเดช  บุญเลิศ
13. เด็กชายเนตร  ไทยเจริญ
14. นายเอกชัย  เฮงมัก
15. เด็กหญิงแพรพลอย  ภู่เสือ
 
1. นางสาววรรณวิภา  บัวไสว
2. นางสาวเชนิยา  สิงห์สาร
3. นายธเนศ  สุขประเสริฐ
4. นางสาวประภัสสร  มั่นเขตกิจ
 
205 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกชพรรณ  อุปพงษ์
2. เด็กชายกรกช  พรหมมี
3. เด็กชายชาคริต  จักรพล
4. เด็กชายฐิติกร  ฤทธิ์เดช
5. เด็กชายณภัทร  เทียนหล่อ
6. นายณัฐพัชญ์  พานิช
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์สลุง
8. เด็กชายนวพล    ยาพรม
9. เด็กชายพรรษา  แพรเมือง
10. เด็กชายพิเชษฐชัย   ชูรัตร์
11. เด็กชายพิเชษฐ์   จีนอ่อน
12. นายมงคล  วงษ์ว่องไว
13. เด็กหญิงลัลน์ณภัทร    มีศิริ
14. นายศุภกฤต   สุขสำอางค์
15. เด็กหญิงเกวลิน   สุขแสวง
 
1. นางสาวปรารถนา  ศาลางาม
2. ว่าที่ร้อยตรีวรรณธิดา  สาวะจันทร์
3. นางสาวนงลักษณ์  สงวนประเสริฐ
4. นางสาวอภิญญา  บุญยเกียรติ
 
206 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.7 ทอง 4 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นางสาวกนิษฐา  ประเสริฐรัตน์
2. นายตนุภัทร  ไชยมาศ
3. เด็กหญิงปภัสสร  รักษามั่น
4. นางสาวพุทธรักษา  น้อยโพธิ์
5. นางสาวพุทธรักษา  น้อยโพธิ์
6. เด็กชายวชิราวุธ  จันทรเสนา
7. เด็กชายวัฒนา  แซ่ลี
8. เด็กชายศรัณย์  น้อยโพธิ์
9. เด็กหญิงศิรินทร์ญา  สุขมั่น
10. นางสาวศิริลักษณ์  เรียนชาลี
11. นายสหรัฐ  จีระเสมานนท์
12. นางสาวสุ  รุ่งแจ้ง
13. เด็กชายอัมรินทร์  สุขไพศาล
14. เด็กหญิงโสภิตนภา  สุภา
 
1. นางสาวกมลวรรณ  สิทธิเขตรการ
2. นางสาวศศิวิมล  มณีวระ
3. นายนเรศน์  อินทปัจ
4. นางสาวสร้อยสุดา  เขื่อนปัญญา
 
207 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.4 ทอง 5 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายกฤษณ์  เจริญผล
2. นายกสิดิส  สิทธิโท
3. นายณัฐพล  เพ็งสอน
4. เด็กชายธนเสฏฐ์  ศักดิ์ประมูล
5. เด็กชายธีรภัทร์  หอยสังข์
6. เด็กชายธีรวุฒิ  เลิศปัญญา
7. เด็กหญิงนริศรา  สุคำภา
8. เด็กหญิงนัชชา  พัฒนบดินทร์
9. เด็กชายปรีชา  บุญแก้ว
10. เด็กหญิงพัชชา  ศรีเบ๊ะบัว
11. เด็กหญิงวรรณา  ปะริเวพัง
12. เด็กหญิงวราพัฒน์  อาดัม
13. เด็กชายสุชาติ  พรหมทอง
14. เด็กหญิงสุธัญญา  พิมพ์เวียง
15. เด็กชายอิทธิพล  ไตรภูธร
 
1. นางมะลิ  ใจภักดี
2. นางวิลาวรรณ  ลาน้อย
3. นางสาวชิดารัตน์  ไทยสมัคร
4. นายพรพิชิต  อุยสาห์
 
208 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1. นางสาวกนกกาญจน์  ดีอินทร์
2. เด็กชายกฤษณะ  นาคเจริญ
3. นางสาวกัลยรัตน์  ปุณหะกิจ
4. เด็กชายจิรายุส  โกษา
5. เด็กหญิงฐิติมา  บำรุงศรี
6. เด็กชายณัฐกฤษฎา  ธงสิบเจ็ด
7. เด็กหญิงธันยาภรณ์  สายเงิน
8. นายนัทชนนท์  ปลาดศรี
9. นายปัณณวัฒน์  ว.สิงหะคเชนทร์
10. นางสาวปิยะนุช  กินเลศ
11. เด็กชายวีระภัทร  หลีเกษม
12. เด็กชายสิรภัทร  ริยา
13. เด็กหญิงสุนันทรา  อยู่รัมย์
14. นายสุริยา  ไชยสิทธิ์
15. เด็กชายเบรศ  สินุสนธิ์
 
1. นางชัชฎา  เหมือนนิล
2. นางดนิตา  ชัยมงคล
 
209 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 99.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายกรวิชญ์  อินทะขัน
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ดวงชื่น
3. เด็กชายซกเปร็ยนา  ลี
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บุญสมบท
5. เด็กชายธีรภัทร  จิตรีเหิม
6. เด็กชายพีระพล  ขันสะอาด
7. เด็กชายสกลภัทร  พิมพ์ชัยศรี
8. นายอติวิชญ์  อะราอิ
 
1. นางสาวเสาวภร  คงร่ง
2. นางสาวธัชนนท์  ละม่อม
3. นางสาวเปรมยุดา  จินดา
 
210 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธนกานต์  แป้นทองคำ
2. เด็กหญิงธัญญาวัลย์  วะโหรัมย์
3. เด็กชายปรเมศวร์  เขียวหนู
4. เด็กหญิงภัทราวดี  ประสงค์เกื้อ
5. เด็กหญิงภีรดา  อ้นอินทร์
6. เด็กหญิงสุพรรณี  โอนรัมย์
7. เด็กหญิงอทิติยา  พุทธา
8. เด็กหญิงอรอุมา  ศรีพนมวรรณ
 
1. นายเอกภัท  เจริญสมัย
2. นางธัญยธรณ์  ธำรงกุลไพบูลย์
3. นางสาวบุษรินทร์  รอดสาย
 
211 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายก้องภพ  จิตพูลผล
2. เด็กชายฐิติพงษ์  ดาศรี
3. เด็กชายณติกมล  แพเทียนทอง
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ดวงตา
5. เด็กชายวรวิทย์  ทับทิมศรี
6. เด็กชายวรัญญู  ถนอมธีระนันท์
7. เด็กชายศิวพร  คุณพุทธา
8. เด็กชายไกรสรณ์  ปลิดทุกข์ภัย
 
1. นางรุ่งทิพย์  ตันอังสนากุล
2. นางสาวนันท์นภัส  ราชเสน
3. นายกิตติพงษ์  วิศาลชัย
 
212 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80.32 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายกฤษดา   โสภา
2. เด็กชายชลธี   ใจเที่ยง
3. เด็กชายณัฐพล   ภักดี
4. เด็กชายณัฐภัทร   วงศ์เสงี่ยม
5. เด็กชายปราโมทย์  ขุนหอม
6. เด็กชายภัทรภณ   คัชฌากร
7. เด็กชายสหรัฐ   โสภี
8. เด็กชายโรจนศักดิ์   สุขเจือ
 
1. นายจันทกร  สีวะรม
2. นางปนัดดา   สีวะรม
3. นางสาวประกายกุล   พินิจบุตร
 
213 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 79.65 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงนุศรา  เสนอใจ
3. เด็กหญิงปฐมณ  อินเทศ
4. เด็กหญิงพรทิพย์  มหุตรฤกษ์
5. เด็กหญิงพีรดา  เคนะ
6. เด็กหญิงวาสนา  ชัยกลาง
7. เด็กหญิงศุภรักษ์  แนบสำโรง
8. เด็กหญิงอานันทพร  ทองลาด
 
1. นายนิกร  บุญครุฑ
2. นางสาวพรจีรา  เขียนสี
3. นายเกรียงไกร  ปานบางปูน
 
214 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 77.32 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายชยพล  กฤษติยกาญกุล
2. เด็กชายณัฐพล  แก้วศรีงาม
3. เด็กชายธนากร  สุดใด
4. เด็กชายพิเชฐ  สีอ่อน
5. เด็กหญิงศศิธร  แฝงนายาง
6. นางสาวศิภาพร  ศรีโยธา
7. เด็กหญิงอาทิตยา  ชูจันทร์
8. เด็กหญิงอาภัสรา  สูตรดำริห์วงศ์
 
1. นายสุพัฒนพงศ์  ดงแก้ว
2. นายชาญณรงค์  คุ้มทรัพย์
3. นางสาวนันทนา  ลำเทียน
 
215 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 73.99 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงธนิษฐา  คะบุตร
2. เด็กชายปัญญาวุฒิ  พุฒิตรีภูมิ
3. เด็กชายภูชิต  เจริญทอง
4. เด็กชายยุทธนา  ลอดพึ่ง
5. เด็กหญิงรัตนาพร  บุญประเสริฐ
6. เด็กหญิงลักคณา  ไทรสังขสุขุม
7. เด็กชายอรรถชัย  เกษมสุขนิรันดร
8. เด็กหญิงอาฑิติยา  พรมสวัสดิ์
 
1. นายเอนก  จอมพงษ์รื่น
2. นายพี่ระ  เจริญวงษ์ศา
3. นางสาวสุภาวดี  จันสุก
 
216 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สาระพัง
2. นางสาวนฤมล  แย้มโอฐ์
3. เด็กหญิงพรนภา  แซ่เติ๋น
4. เด็กหญิงสรศักดิ์  เยาวยัง
5. เด็กชายสุทธิพจน์  จีระวงศ์
6. เด็กหญิงสุวรรณภัทร  สนใจ
7. เด็กหญิงอัมพวรรณ  บัวถวิล
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มาน้อย
 
1. นางศิรินุช  ชูกุศล
 
217 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายจิรายุทธ  สอนทรัพย์
2. เด็กชายนันทพงษ์  อ้นยะ
3. เด็กชายมานะ  แจ้งประจักษ์
4. เด็กชายวิรัช  มะจันลา
5. เด็กชายศรัณย์  น้อยโพธิ์
6. นายสหรัฐ  จิระเสมานนท์
7. นายโกมล  งามแสงแข
8. เด็กชายโอม  -
 
1. นายวีระพงษ์  โคเวียง
2. นายเผด็จการ  ชาวกะตา
3. นางสาวภาพิอร  หมื่นหัส
 
218 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกัณฐิกา  นวลเสน่ห์
2. นายธนากร  ทองเที่ยง
3. นางสาวพรรณภา  ทานกระโทก
4. นางสาวศิริพร  ไทยยันโต
5. นางสาวสงกรานต์  ลำพูน
6. นางสาวสุกานดา  เพิ่มพูน
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาวน้ำ
8. นางสาวเจนจิรา  หงษ์บิน
 
1. นางสาวสุฑามาศ  อโนทัย
2. นางสาวธมลวรรณ  ใจไหว
3. นายชัชวาลย์  ตั้งสกุล
 
219 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  ไชยลา
2. เด็กชายญาณวิทย์   เกียรติขุนทด
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  หล่อหลง
4. นางสาวน้องปลา  มุกดาหาร
5. นายพงศธร  เกตุแก้ว
6. เด็กชายพีรชา  ทองปลิว
7. นายมังคเลส  จำเนียน
8. นางสาวเจนจิรา  เดชอุดม
 
1. นางสาวพาฝัน  นาคขุนทด
2. นางสาวณิชาภา   สุขเสอี่ยม
3. นางสาวรัชนี  จันทร์ทับทอง
 
220 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.67 เงิน 4 โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายกิตติพล  อนุชน
2. เด็กชายนิธิศ  ปิ่นเอก
3. เด็กชายปฏิพล  ปราสัย
4. เด็กชายมกรธวัช  วราห์สิน
5. เด็กชายสิทธิพล  แสงสวัสดิ์
6. เด็กชายสุเทพ  สุขสันต์
7. เด็กชายเดี่ยว  รุ่งเรืองศิล
8. เด็กชายโกวิท  พุทธตาล
 
1. นายนพพร  ดาวกระจ่าง
2. นายชูชีพ  เรืองสัมฤทธิ์
3. นางสาวศิวาภรณ์  รนขาว
 
221 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.3 เงิน 5 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายกตัญญู  จิตร์จำนงค์
2. เด็กชายกรกช  จันทร์เสน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเฉย
4. เด็กชายธนวัฒน์  พรสวัสดิ์
5. เด็กชายประติวัฒ  ศรแก้ว
6. เด็กหญิงรัชนี  อรุณศรี
7. เด็กหญิงวริศรา  ไพบูลย์ไทรงาม
8. เด็กหญิงศภภารัตน์  พานจันทร์
 
1. นางสาวจิราพร  มีเสมา
2. นางสาวทิพย์สุดา  รุจิเสรี
3. นางสาวรจนา  นุตตะละ
 
222 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.14 เงิน 6 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ช่องจะโปะ
2. นายธีรพงษ์  เลี่ยนกัตวา
3. เด็กชายนฤนาท  โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงรุจิตา  คำทรัพย์
5. เด็กหญิงลัลน์ณภัทร   มีศิริ
6. นายสุรัตน์  ตั้นเจริญ
7. นายสุรเชษฐ์  นิลพันธ์
8. นางสาวอาภา  ประกายอดิศัย
 
1. นางศุภาวรรณ  ทองศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณธิดา  สาวะจันทร์
3. นายเฉลิมพล  พันธ์แตง
 
223 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงกวินธิดา  คำเฉลิม
2. นายจักรกฤษณ์  นิระมิ
3. นายจิรภาส  เพียรพานิช
4. นายทศพร  บุญนะ
5. นายทินณภัทร  นนท์ยะโส
6. นายธนวิทย์  พึ่งครบุรี
7. นายธัญวุฒิ  ดวงแก้ว
8. นางสาวรุ่งระวี  แซ่ลิ้ม
9. นายวรินทร์  แสงภิรมย์
10. นายอธิบดี  อริยะทรัพย์
11. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สืบอินทร์
12. นางสาวโชติกา  เพชรลอม
 
1. นายบุญฤทธิ์  รัตนวิจิตร
2. นางสาวบุศดี  คุ้มบล
3. นางสาวกาญจนา  ภูจอมจิตร
4. นางสาวกัญญารัตน์  ชาติไทย
 
224 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  หนูชูชัย
2. เด็กชายทศวร  ทวีทรัพย์
3. เด็กชายธีระเทพ  นุ่นขาว
4. เด็กชายประสิทธินพรัตน์  เกลี้ยงอุรา
5. เด็กชายภูชิต  อิงชัยภูมิ
6. เด็กชายสมประสงค์  ศรีวรรณคำ
7. เด็กชายเอกพงษ์  แจ่มกมล
8. เด็กชายเอกรวี  ขำยัง
 
1. นายสมพงษ์  จีนชูแก้ว
2. นางสาวกลอยใจ  เทพประกอบ
3. นายอิทธิพล  พิมพ์ชัย
 
225 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายกิตติพงศ์  อยู่คะเชนทร์
2. เด็กชายจตุพล  คำรังษี
3. เด็กชายนิพนธ์  ประสพสุข
4. เด็กชายนิพนธ์  บุญธรรมวัตร
5. เด็กชายพงศกร  คงรอด
6. เด็กหญิงราตรี  ทะวงษา
7. เด็กชายเก่ง  ฤทธิ์เรือง
8. นางสาวไพลิน  นุพงษ์ไทย
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ไวยธารี
2. นางสาวนวรัตน์  เอี่ยมวันทอง
3. นางประภัสสร  ศรีเกื้อกูล
 
226 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกัณฐิกา  นวลเสน่ห์
2. นางสาวพรทิพย์  เจียมเจริญ
3. นางสาวพรรณภา  ทานกระโทก
4. นางสาวมิ่งขวัญ  สุขเอี่ยม
5. นายรัตนพล  ปั้นศรี
6. นายศรราม  ยอดเลิศ
7. นางสาวศิริพร  ไทยยันโต
8. นางสาวเจนจิรา  หงษ์บิน
 
1. นางสาววรรณพิมพ์  หนูมงกุฏ
2. นางสาวสำเริง  มาปู่
3. นายสุรัตน์  จาดทองคำ
 
227 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวชลชิชา  บุรีรักษ์
2. นางสาวชัญญานุช  มีสมวัฒน์
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เสริฐศรี
4. นางสาวผกาวรรณ  ไชยประเสริฐ
5. เด็กหญิงวนิชชา  สว่างวงษ์
6. เด็กหญิงศภภารัตน์  พานจันทร์
7. นางสาวสุฑาทิพย์  แสงศักดิ์
8. นางสาวเพ็ญจันทร์  ชุ่มชื่น
 
1. นางวรินกาญจน์  พัชรอธิวัฒน์
2. นางสาวจันทิมาพร  ฟักสุข
3. นางปราณี  ประคำนอก
 
228 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงณิษา  พลอยแก้ว
2. เด็กหญิงพรรณวิภา  ผาสุข
3. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  พ่วงพร้อม
4. นางสาววรรณรดา  เหมวัน
5. เด็กหญิงวรันธร  โชติกุล
6. นางสาวศศิยาดา  ผลสมบุญ
7. นางสาวศุภลักษณ์  จันตะนี
8. เด็กหญิงสินีกานต์  จารุฐิติพันธุ์
 
1. นางสาวเปรมยุดา  จินดา
2. นางสาวมณีรัตน์  นพเก้า
3. นางสาวนิตยา  โสภารักษ์
 
229 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.99 ทอง 4 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกานดา  เนืองแก้ว
2. เด็กหญิงดรุณี  ปัญญาเรือน
3. เด็กหญิงปรารถนา  กองแกง
4. นางสาวภัณทิรา  จันทะสงเคราะห์
5. นางสาวศรีนิคม  พลอาจพัน
6. เด็กหญิงสุทธดา  สามสาหร่าย
7. นางสาวอรุณพร  หนูเผือก
8. นางสาวเจนจิรา  เดชอุดม
 
1. นางสาววาสนา  โพธิ์ทอง
2. นางประยูน  ทับทิมอัด
3. นางสาวพจนา  เต็มดี
 
230 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.34 ทอง 5 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายตนุภัทร  ไชยมาศ
2. เด็กหญิงธนกฤตา  แดนไธสง
3. เด็กชายนิทัศน์  เสียงเย็น
4. เด็กหญิงปภัสสร  รักษามั่น
5. นางสาวพุทธรักษา  น้อยโพธิ์
6. เด็กชายมงคล  คล่องแคล่ว
7. นางสาวศิรินทร์ญา  สุขมั่น
8. นายสหรัฐ  จีระเสมานนท์
 
1. นายนเรศน์  อินทปัจ
2. นางทัศนีวรรณ  จันทร์เทศ
3. นายศรีคำรุ้ง  จุฬะอาด
 
231 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 6 โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงกิตติยา  พูลศิริ
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  ปานสุวรรณ
3. เด็กหญิงน้ำหวาน  กลิ่นจุ้ย
4. นายปฏิพล  ปราสัย
5. เด็กหญิงพิยดา  ทิมดี
6. นางสาวศิริตา  เที่ยงธรรม
7. เด็กหญิงศิริพร  กองสิมมะ
8. นางสาวสุภาวดี  คงหวาน
 
1. นางสาวศิวาภรณ์  รนขาว
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ไวยธารี
3. นายนพพร  ดาวกระจ่าง
 
232 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.34 ทอง 7 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงธารทิพย์   ช่องจะโปะ
2. เด็กหญิงภานุมาศ  จำเนียรทรง
3. เด็กหญิงรุจิตา   คำทรัพย์
4. เด็กหญิงลัลน์ณภัทร    มีศิริ
5. เด็กหญิงสุชาดา  สุวรรณโสภา
6. นางสาวอมรรัตน์   คลิ้งคล้าย
7. นางสาวอาภา   ประกายอดิศัย
8. นางสาวเกศนภาพร  ทองอินทร์
 
1. นางสนองเนตร  แสงพลบ
2. นางสาวผาสุข   สินจุ้ย
3. นางสาวสุดาพร  ดวงโภคา
 
233 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จอมคำสิงห์
2. เด็กหญิงจิดาภา  พิศวง
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงวัง
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ภักตรา
5. เด็กหญิงพัชรี  ศรีกา
6. เด็กหญิงรุ้งมณี  พรนวม
7. เด็กหญิงวริศรา  คล้ำดำ
8. เด็กหญิงศรีประภา  พันธ์ุจันทร์
 
1. นางสาวณิชาภา  เอกธนาพิศาล
2. นางสาวอรสา  บุพโกสุม
3. นางสาวจิรัชยา  เอี่ยมดิลก
 
234 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. เด็กชายจิรายุ  อุดขาว
2. เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีนุช
3. เด็กชายภูวนาท  แก้วกำพล
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  อัมพวานนท์
5. เด็กหญิงศศิธร  ัปั้นเกตุ
6. เด็กชายศุภชัย  ุสุขขะ
7. เด็กหญิงอธิชชัน  กลิ่นเกษร
8. เด็กชายเทพอักษร  อาจวิชัย
 
1. นางสุกันยา  สังฆรัตน์
2. นายอนันต์  อินทะสอน
3. นางสาวเมธาชา  เศรษฐาทิพกร
 
235 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กชายกีรติ  ยิ่งยืน
2. เด็กหญิงวัลภา  ลครพล
3. นายไชยา  มะหะรัมย์
 
1. นายจักรพัฒน์  รัตนพลกร
2. นายพงศ์ศิลป์  ชัยศิลป์
 
236 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. เด็กชายกันตภณ  นิลประดับ
2. เด็กชายฐิรวัฒน์   บุญเพิ่ม
3. เด็กชายอัครชัย  สัตย์ซื่อ
 
1. นายเสาร์  ปราณีตพลกรัง
2. นางปิยะพร  ศรีพลาวงษ์
 
237 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. นายวุฒิพงษ์  ศิริป๋า
2. นายศิรวิทย์  กล่อมเกลี้ยง
3. เด็กชายสุพจน์  มินทนนท์
 
1. นายปิยะพร  ศรีพลาวงษ์
2. นายพูนโชค  สืบเนื่อง
 
238 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ดาศรี
2. เด็กหญิงวาสนา  เต็มมูล
3. เด็กชายสมศักดิ์  ชัยมา
 
1. นายศักดิ์ชัย  แซ่อัง
2. นายอุกฤษ  เทียนศรี
 
239 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายสรศักดิ์  เยาวยัง
 
1. นางสมหมาย  ทองยม
 
240 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โชติรัตน์
 
1. นางสาวพรรตรี  จักร์
 
241 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปุรณะ
 
1. นางสาวพินทุมดี  สิงหเสนี
 
242 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.32 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวชนิตา  ทองวิไล
 
243 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80.99 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายปัญญาวุฒิ  พุฒิตรีภูมิ
 
1. นายสุพจน์  นุ่มวัฒนา
 
244 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 77.98 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงศรันย์พร  ประดิษฐ์
 
1. นางศศิภาส์  บุณยเพ็ญ
 
245 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75.98 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายวรัญญู   ยอดแย้ม
 
1. นางสาวเกตุมณี  เทศลงทอง
 
246 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 74.65 เงิน 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายจีรศักดิ์  อ่อนมาก
 
1. นายอนุรัต  อ้นสงค์
 
247 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวนวกัญญรัตน์   โพธิ์ผล
 
1. นางสาวศศิชณา   ดิษฐเจริญ
 
248 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวกานต์ธิดา  พฤศชนะ
 
1. นางสมหมาย  ทองยม
 
249 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายพัฒนาการ  เล็กพอใจ
 
1. นางสาวชนิตา  ทองวิไล
 
250 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวเสาวลักษณ์  โต๊ะทอง
 
1. นางเจริญศรี  เดชกำแหง
 
251 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 77.99 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวกาญจนา  ราชสิงห์โห
 
1. นางสาวเบญจา  รัตนอาภรณ์
 
252 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 76.33 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวศศิวิมล  โชคบุญ
 
1. นายสุพจน์  นุ่มวัฒนา
 
253 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวชัชชวี  ทองคงเหย้า
 
1. นางกาญจนา  เพ็ชรรัตน์
 
254 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 73.66 เงิน 8 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายนฤดม   หาโล๊ะ
 
1. นางสาวสุมิตรา   แตงไทย
 
255 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายประสิทธิโชค  แซ่เบ๊
 
1. นางสาวดาลัด  หงสชาติ
 
256 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงตรีทิพ  ปีกสันเที๊ยะ
 
1. นายขวัญเพชร  คิดเห็น
 
257 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายเขมทัต  นาจันทอง
 
1. นายขวัญเพชร  คิดเห็น
 
258 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายอลงกต  เริงหาญ
 
1. นายสถิตย์  เอกโชติ
 
259 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายณัฐพล  ศรีโภคา
 
1. นายไตรกฤษ  วังคะฮาต
 
260 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายธนธัช  บุญตามหนุน
 
1. นางศรุดา  ทหารเพรียง
 
261 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายทรงพล  คนยัง
 
1. นางสาวสุวิชา  พระมาลา
 
262 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายรัฐพล  ประกอบกิจ
 
1. นางสาวบุษยมาส  ซอยรัมย์
 
263 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายชาญวิทย์   ชูสูงเนิน
 
1. นางสาวชัญนิสา  หยวกทอง
 
264 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายณพสิทธิ์  เจริญสุข
 
1. นายธารณ์  สีสมพร
 
265 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นางสาวมาริสา  มณีแสง
 
1. นายพรชัย  สุริยพรรณพงศ์
 
266 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายประคอง  เลิศอาชีวะ
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  วิสามารถ
 
267 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวศิริลักษณ์  ทิพยศักดิ์
 
1. นางศรุดา  ทหารเพรียง
 
268 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นายพีรวัส   กลสูงเนิน
 
1. นางสาวชัญนิสา  หยวกทอง
 
269 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายอดิสรณ์  จิราพงษ์
 
1. นายไตรกฤษ  วังคะฮาต
 
270 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายปฏิวัติ  เวียงปฏิ
 
1. นางปัทมา  ยะหนัก
 
271 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวประภาภรณ์  อภิธรรม
 
1. นายสุพจน์  นุ่มวัฒนา
 
272 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายพงศกร  คงรอด
 
1. นางสาวดาลัด  หงสชาติ
 
273 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงลดามณี  กล้าหาญ
 
1. นายขวัญเพชร  คิดเห็น
 
274 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายจตุพร  โพธิเศษ
 
1. นายปรัญชา  อ่อนคำ
 
275 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายพงษธร  ประชุมรัตน์
 
1. นายขวัญเพชร  คิดเห็น
 
276 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พงศ์พศิน
 
1. นางสาวดาลัด  หงสชาติ
 
277 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายภูดิศ  จารุแสงโชติ
 
1. นางปราณี  ชินสุข
 
278 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายพีรวัส  บุญเขียว
 
1. นางสาวพรรตรี  จักร์คำ
 
279 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชุติมา  แผ่นสุวรรณ
 
1. นางศรุดา  ทหารเพรียง
 
280 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายจักรี  สระทองกลั่น
 
1. นายธารณ์  สีสมพร
 
281 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายเนตร  ไทยเจริญ
 
1. นางสาวสุปราณี  เมฆขจร
 
282 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพงษ์เกียรติ  จับซุน
 
1. นายชะนก   ผลบุญ
 
283 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายโอม  -
 
1. นายธวัชชัย  ตนภู
 
284 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายวรวุธ  อยู่สุข
 
1. นายธวัชชัย  ตนภู
 
285 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายอนุงพงษ์  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางปราณี  ชินสุข
 
286 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงพัชรมัย  แว่นทอง
 
1. นางสาวสุมาลี   จริวัฒถิรเดช
 
287 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพรศักดิ์  ศรีพนมวรรณ์
 
1. นางศรุดา  ทหารเพรียง
 
288 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายวชิระ  วัตถากูล
 
1. นายสุพจน์  นุ่มวัฒนา
 
289 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายวิโรจน์  สุขเจริญดี
 
1. นางสาวสุวรรณา  ชุมภูแก้ว
 
290 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายวันชาติ  โพธิ์นวล
 
1. นางศรุดา  ทหารเพรียง
 
291 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวสุธาทิพย์  ชาลวัณกุมภีร์
 
1. นายสุพจน์  นุ่มวัฒนา
 
292 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายณัฐวัตร  คุณมี
 
1. นางปราณี  ชินสุข
 
293 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายธงชัย  กิตตินาคานุวงศ์
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  วิสามารถ
 
294 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นายภาณุพงษ์   สีดาว
 
1. นายชะนก  ผลบุญ
 
295 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายโกมล  งามแสงแข
 
1. นายพรชัย  สุริยพรรณพงศ์
 
296 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวภัสสร  สุขสันต์ดี
 
1. นางสาวศศิชณา   ดิษฐเจริญ
 
297 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวพรพิมล  รัศมี
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
 
298 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายดุลยวัต  สืบวัฒนกุล
 
1. นายณัฐกณฑ์  อนันต์ภิรานนท์
 
299 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวธนพร  พาลึก
 
1. นางสาวชนิตา  ทองวิไล
 
300 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายอภิสิทธิ์   ชัยวนิช
 
1. นางสาวสุมิตรา   แตงไทย
 
301 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นายณัฐชัย  สู่โนนทอง
 
1. นายอนุรัต  อ้นสงค์
 
302 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายเมธี  คำหอมกุล
 
1. นายสุพจน์  นุ่มวัฒนา
 
303 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายสมประสงค์  ศรีวรรณคำ
 
1. นายขวัญเพชร  คิดเห็น
 
304 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธวัชชัย  ปูระณานนท์
2. เด็กหญิงวันวิสา  มาลาน
 
1. นางสาวพักตร์รำไพ  เอกวรรณัง
 
305 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายณัฐพล  กองมา
2. เด็กหญิงลักคณา  ไทรสังขสุขุม
 
1. นางนันทนา  กลั่นบุศย์
 
306 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงพัชรพร  มั่นเพียรจิตร์
2. เด็กชายอรรถพล  สิมมาทอง
 
1. นางสาวกันตณัช  วงศ์คูณ
 
307 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81.33 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธีรภัทร  จิตรีเหิม
2. เด็กหญิงวลัยรักษ์  งามศรีขำ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  นพเก้า
 
308 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81.32 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกันตพร  กลิ่นสวัสดิ์
2. เด็กชายปรัชญา  รอดเกตุกุล
 
1. นางสาวพจนีย์  หัวข้อ
 
309 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 68.32 ทองแดง 6 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายณัฐพล   ภักดี
2. เด็กหญิงพัชรี  ทับสีรัก
 
1. นายกชกษิดิศ   ฟักนุช
 
310 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายณัฐนันท์  จันทพันธ์
2. นางสาวศรัญญา  เสนอใจ
 
1. นางสาวพจนีย์  หัวข้อ
 
311 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายประกอบ  สุดจร
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์  พูนผล
 
1. นางสาวพักตร์รำไพ  เอกวรรณัง
 
312 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวพุทธิชา  คล้ายสุนทร
2. นายภิณิภัทธิ์  เนียมไหม
 
1. นางสาวใหม่วิมล  ชนะชัย
 
313 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84.65 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายปิติวัฒน์  ขำการ
2. นางสาวสุดารัตน์  ดีเสือ
 
1. นางสาววรางคณา  รามฤทธิ์
 
314 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83.98 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวจันทร์ไพร  กองมา
2. นายณัฐวัฒน์  ดวงแก้ว
 
1. นางนันทนา  กลั่นบุศย์
 
315 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 81.64 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวกษมาวรรณ   ปั้นสะอาด
2. นายรัตนชัย   ไชยรัตน์
 
1. นายกชกษิดิศ   ฟักนุช
 
316 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายธงชัย  กิตตินาคานุวงศ์
2. นางสาวสุกานดา  เพิ่มพูน
 
1. นางวัขรี  ชนินทยุทธวงศ์
 
317 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1. เด็กชายจารุวิทย์  แสวงทรัพย์
2. เด็กหญิงฐิติมา  บำรุงศรี
 
1. นางอรนุช  ชัยพัฒน์
 
318 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  กลิ่นจุ้ย
2. นายปฏิพล  ปราสัย
 
1. นางสาวศิวาภรณ์  รนขาว
 
319 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.25 ทอง 4 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกิตติมา  เอี้ยงสูงเนิน
2. เด็กชายญาณวิทย์  เกียรติขุนทด
 
1. นางสาวมินตรา  ใยสะอาด
 
320 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.75 ทอง 5 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐริกา  กาศสกุล
2. นายธีรังกูร   บุญเพ็ชร
 
1. นางสาวเพชรรัตน์   กัวหา
 
321 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 6 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงธัญญานุช  มีสมวัฒน์
2. นายอนุพงษ์  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางสาวพรรณี  เกตุอุดม
 
322 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายนิทัศน์  เสียงเย็น
2. เด็กหญิงปภัสสร  รักษามั่น
 
1. นางพิมลพรรณ  สายกลาย
 
323 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายก้องกิดากร  เทพพิชัย
2. นางสาวสิริภัทร  สำลี
 
1. นางสาวลัดดา  มาให้ทรัพย์
 
324 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายจิระวัฒน์  ปรีดาปัญญานนท์
2. นายพงศสกรณ์  วิชิตะกุล
3. นายอนุสรณ์  ทองเรือง
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
2. นายอนุสรณ์  โลมปลา
 
325 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นายชัยการ  สมตา
2. นายชัยกิจ  สมตา
3. นายโบ๊ท  จูพุก
 
1. นางเจริญศรี  เดชกำแหง
2. นายอนุรัต  อ้นสงค์
 
326 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายธนกร  ศรีจำพันธ์
2. นายนัฐวุฒิ  เจริญสุข
3. นายอนุชา  ศิลาภักดิ์
 
1. นายชุมชน  บุญปลูก
2. นายมณเฑียร  บุญศรี
 
327 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.66 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายณัฐพงศ์  สมานมิตร
2. นายธีระพล  ชีตะลักษณ์
3. นายวิษณุ  รอดจันทร์ทอง
 
1. นายยรรยง  ดวงมะยศ
2. นายวัชระ  อินทนนท์
 
328 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายจักรพันธ์  อ้วนพลี
2. เด็กชายฐิติพันธ์  ทัดทอง
3. เด็กหญิงณัฐนารี  อินจะศร
4. เด็กชายบบรเจิด  เสือฟัก
5. เด็กหญิงพรวิภา  บัญญัติ
6. เด็กชายพีระพล  ขันสะอาด
7. เด็กชายอานัส  กันซัน
8. เด็กชายเกษมสิริ  ริมไพรสณฑ์
 
1. นางสาวกฤษณ์วรรณพร  นิธิโชคคุณารัตน์
2. นางสาวรติรัตน์  พรประทุม
3. นายอภิวิชญ์  คามสุข
 
329 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายจักรวัฒน์  เพียรวิมุต
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทียมอุบล
3. เด็กหญิงธัญญาวัลย์  วะโหรัมย์
4. เด็กชายธีรวุฒิ  สุดใจ
5. เด็กชายพาราดร  มูหมัด
6. เด็กหญิงภาวิณี  พรเจริญ
7. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีมหาดไทย
8. เด็กหญิงอทิติยา  พุทธา
 
1. นายกิตติณัฏฐ์  เจียงใหม่
2. นางสกุลแก้ว  สารวิทยกุลชัย
3. นางสาวชุติมาธร  นะมาเส
 
330 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ชนะฉันท์
 
1. นางสาวสำเนาว์  อุทัศน์
 
331 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงราตรี  ทะวงษา
 
1. นางสาวทัศนีย์  มาลาสินธุ์
 
332 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นางสาวพรพิราศ  พวงราช
 
1. นางสาวอัญชลี  ใจกุศลดำรง
 
333 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาววาสนา  พุมมา
 
1. นางสาวสุภาพร  ญาณประเสริฐ
 
334 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายวชิราวุธ  จันทรเสนา
 
1. นางทัศนีวรรณ  จันทร์เทศ
 
335 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายสุชาติ  นิ่มคำแหง
 
1. นางสาวกรรณิกา  ปัญญามี
 
336 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.75 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวกรกนก  หอมหวน
 
1. นางสาวสุชาดา  กิจหว่าง
 
337 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.25 ทอง 5 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวพัชรี  เขียวสะอาด
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เพชรโสม
 
338 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายสุพีรพัศ  ซองการ
 
1. นางสาววิไลรัตน์  นาคสิงห์
 
339 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายภาวิน  มาช่วย
 
1. นายบดินทร์  พงศ์จันทร์เพ็ญ
 
340 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นางสาวศิริลักษณ์  เรียนชาลี
 
1. นางทัศนีวรรณ  จันทร์เทศ
 
341 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80.6 ทอง 4 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  เฮียงเฮ้ง
 
1. นางสาววริษา  ก่อดู
 
342 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80.25 ทอง 5 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นายโชติ  สุรินทร์
 
1. นายนพรัตน์  ป้องกัน
 
343 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายวันชาติ  โพธื์นวล
 
1. นายคธาวุฒิ  ผดุงชาติ
 
344 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. เด็กหญิงณิชา  วรสกุล
 
1. นางกรกนก  ศิริวงษ์
 
345 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. เด็กชายจิรวุฒิ  ศิริพาสาร
 
1. นายปิยะพร  ศรีพลาวงษ์
 
346 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กหญิงวัลภา  ลครพล
 
1. นายสถาพร  พันธุ
 
347 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. เด็กหญิงเพชรไพรินทร์  ลักษณะพล
 
1. นางกรกนก  ศิริวงษ์
 
348 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. นายฐิรวัฒน์   บุญเพิ่ม
 
1. นายเสาร์  ปราณีตพลกรัง
 
349 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงธีริศรา  ทฤษดี
2. เด็กหญิงปวีณา  โคตรธารินทร์
3. เด็กหญิงมัณฑนา  เพ็ชร์ทอง
4. เด็กหญิงมุกรวี  ปิ่นทอง
5. เด็กหญิงเพราพิลาศ  พวงราช
 
1. นางสาวสำเนาว์  อุทัศน์
2. นางสาวอัญชลี  ใจกุศลดำรง
 
350 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  ลายศิลา
2. เด็กหญิงพจนีย์  พลสยม
3. เด็กหญิงวดี  นิลทะราช
4. เด็กหญิงสุกัญญา  จรัสวัฒน์
5. นางสาวสุนิสา  สัจจะบรรยงกิจ
 
1. นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ์
 
351 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวกนกวรรณ  กัณทิมา
2. นางสาวชัญญานุช  มีสมวัฒน์
3. นางสาวผกาวรรณ  ไชยประเสริฐ
4. นางสาวสุฑาทิพย์  แสงศักดิ์
5. นางสาวเพ็ญจันทร์  ชุ่มชื่น
 
1. นางสาวธันพร  เพิ่มน้ำทิพย์
2. นางสาววันเพ็ญ  เทพารักษ์
 
352 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไชยลา
2. เด็กหญิงกิตติมา  เอี้ยงสูงเนิน
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  หล่อหลง
4. เด็กหญิงพัชรี  เขียวสะอาด
5. เด็กหญิงอนัญญา  เปรมมานะ
 
1. นางสาวมินตรา  ใยสะอาด
2. นางสาวรัชนี  จันทร์ทับทอง
 
353 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.98 ทอง 4 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกชกร  อุดมลาภ
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  มั่งงาม
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยืนชีพ
4. เด็กหญิงรุจิรา   รัตนวงศ์
5. เด็กหญิงศิริวรรณ   มั่งมี
 
1. นางสาวเพชรรัตน์   กัวหา
2. นางพรรษรัตน์   บุญประกอบ
 
354 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.66 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  น้อยโพธิ์
2. เด็กหญิงศิริพร  แก้วเหล็ก
3. นางสาวสิริภัทร  สำลี
4. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ศรีสมบัติ
5. เด็กหญิงเพ็ญวิภา  มั่นคง
 
1. นางสาวลัดดา  มาให้ทรัพย์
 
355 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงธนกฤตา  แดนไธสง
2. เด็กหญิงบุญอุมา  ปิ่นชูศรี
3. เด็กหญิงพีรดี  เฮงย้ง
4. นางสาวพุทธรักษา  น้อยโพธิ์
5. เด็กหญิงมานิสา  พอนแก้ว
 
1. นางทัศนีวรรณ  จันทร์เทศ
2. นางสาวพิชญาภา  กลิ่นหอม
 
356 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกัณฐิกา  นวลเสน่ห์
2. นางสาวพรทิพย์  เจียมเจริญ
3. นางสาวมิ่งขวัญ  สุขเอี่ยม
4. นางสาวสุกานดา  เพิ่มพูน
5. นางสาวเจนจิรา  หงษ์บิน
 
1. นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ์
2. นางสาวรุ่งอัมพร  วิสามารถ
 
357 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐริกา   กาศสกุล
2. นางสาวปาลิตา   ชูแหวน
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  มั่งมี
4. นางสาวสุภาวดี   เฉลยแพร
5. นางสาวหัสดี   สันทัดถ้อย
 
1. นางสาวเพชรรัตน์   กัวหา
2. นางสาวชัญนิสา   หยวกทอง
 
358 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนธรรมิกวิทยา    
359 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวเพ็ญพิชญา  วิเศษศักดิ์
 
1. นางสาวนฤมล   สุวามิน
 
360 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายณัฐวัฒน์  ลีลาถาวรกุล
 
1. นางสาวสุทิศา  ปานด่วน
 
361 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 80.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณห้อย
 
1. นายรัฐเขต  จามรวรรณ
 
362 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 75.33 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายชัยยุทธ  เพ็งพิศ
 
1. นายปิโยรส  ปู่เถา
 
363 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 73.65 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวนันทนัส  สายสอิ้ง
 
1. นายปัญญา  กุลหงษ์
 
364 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 72.32 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายฐิตินันท์  ศรีวะโสภา
 
1. นายพิเชษฐ์  ศรีอนันต์
 
365 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 69.32 ทองแดง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวจันทนาวรรณ  มั่นออม
 
1. นางกรรณิการ์  เอี่ยมไพโรจน์
 
366 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ทองประศรี
 
1. นางสาวสิริพร  คำวิเศษ
 
367 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายพงศ์ธรรศ  ศิริคุณานนท์
 
1. นางสาวมลฤดี  โมธารา
 
368 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายอนุชา  วราหะ
 
1. นางสาวภควันต์  พรมขลิบนิล
 
369 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายคณาศักดิ์  สันติกรกุล
 
1. นายพิเชษฐ์  ศรีอนันต์
 
370 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายเจษฎา  แป้งหอม
 
1. นางสาวกรรณิกา  แก้วเล็ก
 
371 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายภูมินทร์  ทันเจริญ
 
1. นางสาวสุภาวดี  โพธิ์ศรี
 
372 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.32 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ชัยบุญเรือง
 
1. นางสาวชลชญา  เต็มนอง
 
373 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.32 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายคมสัน  จันทร์พูน
 
1. นายปัญญา  กุลหงษ์
 
374 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80.31 ทอง 6 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์   ทองจำนงค์
 
1. นางปานจรี  เคนศรี
 
375 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 78.98 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงวิภาดา   เกศโอภาส
 
1. นางสาวกุลยา   ปราชญาสุนทร
 
376 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 76.64 เงิน 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปิ่นรัตน์
 
1. นายสมคาด  พรหมมาณพ
 
377 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75.65 เงิน 9 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายนวมินทร์  พรมไธสง
 
1. นายวัชระ  อินทนนท์
 
378 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 63.65 ทองแดง 10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายเกษมสิริ  ริมไพรสณฑ์
 
1. นางสาวศิวพร  ตรีสูน
 
379 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายจตุพล  เจริญศิริ
 
1. นางสาวชมพู่  กุ้งทอง
 
380 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายปิยังกูร  ทองคำ
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  สังข์แก้ว
 
381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวนิชชา  สว่างวงษ์
 
1. นายจารุวัฒน์  ทิพย์โพธิ์
 
382 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 79.5 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงณัฐพร  เมฆเมืองทอง
 
1. นายอำพล  เหลืองอ่อน
 
383 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 79.25 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายภัทรภณ  พวงทอง
 
1. นางสาวจินดาพร  จิรวรรธยง
 
384 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78.25 เงิน 6 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนวัฒน์  เริกตุ้ง
 
1. นายพิทักษ์  สุระชาติ
 
385 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77.25 เงิน 7 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายวชิรา   กันโรคา
 
1. นายเอื้ออัชลี  ขำปั่นทอง
 
386 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายกิติคุณ  อ่างเข้ม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เคงตระกูล
 
387 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นางสาวมาริสา  มณีแสง
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  สังข์แก้ว
 
388 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายจักรชัย  ท้ายเมือง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  แดงเสน
 
389 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 79.67 เงิน 4 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นายฐิติกร   สุดทำนอง
 
1. นายเทิดทูน   บุญประกอบ
 
390 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวสุธาทิพย์  ชาลวัลกุมภีร์
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงทน
 
391 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 78.67 เงิน 6 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายศรัณยภัทร  ดาวเรือง
 
1. นายจารุวัฒน์  ทิพย์โพธิ์
 
392 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 77.67 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายปาน  ดีเส็ง
 
1. นายอำพล  เหลืองอ่อน
 
393 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายนิคม  สีหาบุตร
2. นายภูชิต  จำนงผล
3. นายวุฒิธนา  ทาประจิต
 
1. นายกฤศ  ชุกลิ่นหอม
 
394 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายณรงค์  ทองชำนาญ
2. นางสาวณัฐวรรณ  กลิ่นมาลา
3. นายนาวิน  ป้อมสีเขียว
 
1. นางสาวเบญจา  รัตนอาภรณ์
 
395 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายอนุรุจน์  ไชยสูตร
2. นายเกริกชัย  หอมกลิ่นเทียน
3. นายเจษฎา  กลิ่นหอม
 
1. นายวิทยา  จันทร์ศิริ
 
396 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.99 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายบู้เก  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายปัญญาวุฒิ  พุฒิตรีภูมิ
3. นายอรรถพงศ์   ก่านพรมมา
 
1. นายสุพจน์  นุ่มวัฒนา
2. นางสญามล  แสงดิษฐ์
 
397 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.66 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายวรวุฒิ   พุ่มทอง
2. นายอานัส   อำพันธ์
3. นายโชคชัย   ธีระกิจ
 
1. นายวิทยา  คล้อยตาม
2. นางสาวสุภารัตน์  ผลมะม่วง
 
398 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.66 เงิน 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  นิลคงศักดิ์
2. เด็กชายธรรมนูญ  ศรีวะรมย์
3. เด็กหญิงพัชรี  สอนสิทธิ์
 
1. นางสาวอานุ  พิมพ์คต
2. นางสุวิมล  พรมบุตร
 
399 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 72.99 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายทศพล  อำพันทอง
2. นายพิสิษฐ์  วงศ์เมือง
3. นายอาภากรณ์  สังข์ทอง
 
1. นายมงคล  โคกแก้ว
2. นางนงนุช  ชิตตันสกุล
 
400 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.66 เงิน 8 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายณัฐ  แซ่ตัน
2. นายธนภัทร  แก้วอ่อน
3. นางสาวรุ่งนภา  พันธชัย
 
1. นางจันทร์ธดี  จันทรเสน
2. นางณัฐวดี  อมราพิทักษ์
 
401 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายกัลยา  เขียวไสว
2. เด็กหญิงญาณิศา  ลาภเวช
3. เด็กชายวรเมธ  เนียมน้อม
 
1. นางสาวธนวรรณ  ปิดฉายะ
2. นางสาวนิศาชล  ปุ่งคำน้อย
 
402 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายจักรกฤษณ์  แซ่อึ้ง
2. เด็กชายพรศักดิ์  ศีพนมวรรณ์
3. เด็กหญิงศรีนิคม  พลอาจพัน
 
1. นายเทวฤทธิ์  สิทธินอก
2. นางสาววีณา  ศรีเกียรติ
 
403 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายยุทธนา  กองเป็ง
2. นายรถ  ปานสุวรรณ
3. นายเชิดพงษ์  โหมกขุนทด
 
1. นายจุลดิฐ  อุ่นหนองกุ่ง
2. นายธวัชชัย  ตนภู
 
404 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายกิตติพงษ์  คนใหญ่
2. นายณพสิทธิ์   เจริญสุข
3. เด็กหญิงอนุศรา  อุทัยฉาย
 
1. นางสาวนุจารี  มณีชัย
2. นางสาวจุฬา  ศิลลา
 
405 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เกตุพูนทอง
2. เด็กชายวรุต  บุญน้อย
3. นางสาววิลาวัลย์  ลากุลเพีย
 
1. นางสาวสะกาย  ที่พัก
2. นางอรวรรณ  ปัตตานี
 
406 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายสุรเดช  มนต์นรินทร์
2. เด็กชายอนุชิต  หิรัญ
3. นายโกวิท  โพธิ์ศรีสุวรรณ
 
1. นายกสิวัฒน์  มณีพงศ์
2. นายจักรกฤษณ์  หนูมงกุฎ
 
407 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายพันธกานต์  ศรีสม
2. เด็กชายศรัณยภัทร  ดาวเรือง
3. นายเพชรมงคล  วงศ์เมือง
 
1. นายสมร  ใจภักดี
2. นางสาวสุกัญญา  แสนแก้ว
 
408 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายกฤษกร  อ่วมนุสนธ์
2. นายจิรพัฒน์  ขวัญยืน
3. นายพีรพล  เหมือนประสาตร์
 
1. นางสาววีณา  ศรีเกียรติ
2. นางสาวปราณี  กังวานณรงค์กุล
 
409 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายกฤติพงษ์  ถาวรสาลี
2. นายจิระพงศ์  มูลทองชุน
3. นายธันวา  แย้มขยาย
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  กำพล
2. นายเชิดศักดิ์  หนูมงกุฎ
 
410 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นายภานุพงศ์  สีดาว
2. นายภานุพงษ์    สีหนาท
3. นายสุรัตน์  ตั้นเจริญ
 
1. นายดำรงศักดิ์  บุตรยศ
2. นายทรงศักดิ์   ศรีพึ่ง
 
411 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นางสาวจิราภรณ์  แจ่มใส
2. นายทรงกลด  แท่นสุวรรณ
3. นางสาววันดี  แสนกา
 
1. นางรจรินทร์  ริดจันดี
2. นางสาวสุธาทิพย์  สังข์แก้ว
 
412 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายมงคล  วงศ์วัชรัตน์
2. นายอิศรา  คลังเพ็ชร
3. นายเทวรินทร์  พันธ์วิทยโชค
 
1. นางสาววิริยา  ชิดดี
2. นางสาวอริสรา  จิตต์ภักดี
 
413 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวนารีรัตน์  วงค์พาบุตร
2. นางสาวสุพัตรา  สุดกุศล
3. นางสาวอุษณีย์  สุขเจริญประเสริฐ
 
1. นางสาวนุจารี  มณีชัย
2. นางสาวจุฬา  ศิลลา
 
414 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายนันทพิน  เรืองโสภา
2. เด็กชายพูนลาภ  พุฒซ้อน
3. นายศรศักดิ์  เพ็ชรระ
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  จอมศรี
 
415 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กชายชนกชนม์  วุทธเสถียร
2. เด็กหญิงณัฏฐา  สมบูรณ์พร
3. เด็กชายเอกอรุณ  อ่อนประไพ
 
1. นายเจิดศิลป์  สุขุมินท
2. นางสาวภานุมา  ชื่นชัยกิจ
 
416 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. เด็กชายวิชยุตม์  จันทร์ผล
2. เด็กหญิงอภิสรา  ขันทองดี
3. เด็กชายอรรถวิท  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสิริพร  ภู่ระหงษ์
2. นางปิยะพร  ศรีพลาวงษ์
 
417 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. เด็กชายจิรายุ  อุดขาว
2. นายชลธี  สุขชุ่ม
3. เด็กชายเทพอักษร  อาจวิชัย
 
1. นางสาวเมธาชา  เศรษฐาทิพกร
2. นางสาวณัฐกฤตา  ทองกิตติรัฐ
 
418 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวขนิษฐา  ทางธรรม
2. นายสาธิต  พลเหลา
3. นางสาวสุภัค  สุจรีรักษ์
 
1. นางสาวสายน้ำผึ้ง  มงคลเวทย์
2. นางฐิติกานต์  ขุมโมกข์
 
419 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายพิพัฒน์พงศ์  ศรีมงคลงาม
2. นายพิษณุ  ทองรมย์
3. นางสาวสุธิดา  เตชนันท์
 
1. นางสมหมาย  ทองยม
2. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
 
420 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายพงศธร  โพบุญ
2. นางสาวศรัณยา  วิไลรัตน์
3. นายสันติ  ไชยเทพ
 
1. นางอุษณี  สุนทรโชติ
2. นายธีระพร  ศิริขันตยกุล
 
421 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายศุภชัย  ทองเงิน
2. นางสาวเพ็ญลักษณ์  พรหมชนะ
3. นางสาวเสมอใจ  ดุษฎีวิมล
 
1. นายสุพจน์  นุ่มวัฒนา
2. นางสาวศิริวรรณ  เจริญรักษา
 
422 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายประพัฒน์   พันธุมิตร
2. นายสุมณัฐ   ทรัพย์พล
3. นายอรรถพล   รวยลาภ
 
1. นางพรศิริ   ตันพัฒนา
2. นายสุเมธ  ประวัติกล้า
 
423 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 79 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวดุสิตา  โพธิ์แก้ว
2. นางสาวนัยยิกา  สายเครื่อง
3. นางสาวสุภาวดี  พางกะสา
 
1. นางสาวสุนันทา  ร้อยพวง
 
424 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายพงษ์ศักดิ์  นทีศรี
2. นายศักรินทร์  ปัญญาประเสริฐยิ่ง
3. นายโชคชัย  อาทิตย์ฉาย
 
1. นายวัชระ  อินทนนท์
2. นางสาวสราวัลย์  ศรีเพ็ชรไทย
 
425 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวนฤภร  กระดาษแก้ว
2. เด็กหญิงปัณฑิตา   นวลละออง
3. นางสาวรัชวรรณ   นิสัย
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ผลมะม่วง
2. นางสาววรรณา  เจริญสุข
 
426 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวกิ่งแก้ว  วัดน้อย
2. นางสาวชลิตา  โตบัว
3. นางสาวศุทธินี  สมศักดิ์
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วเจริญ
2. นางวรรยา  บุญขวาง
 
427 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวปาริชาติ  นาสวน
2. นางสาวสุกัญญา  รักแซ่
3. นางสาวสุภาพร  ศรีสังวาลย์
 
1. นางบุญรัตน์  ฐิตยานุวัฒน์
2. นางสาวอรอุมา  จันทนป
 
428 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87.5 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวจันทร์สมร  สุขโข
2. นางสาวพุธนาตย์  อยู่สถิตย์
3. นางสาวรัตนลักษณ์  เปี๊ยะภิรมณ์
 
1. นางกมลทิพย์  พุ่มดี
2. นางสาววรรณวิษา  โพธิบุตร
 
429 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวปทุมวดี  เฉลิมพิศ
2. เด็กหญิงศิวปรียา  คำไกร
3. นางสาวอัฐภิญญา  บุญเสริม
 
1. นางอุทัยวรรณ  ศรีตะปัญญะ
 
430 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวจิตินันท์  อำพันมณี
2. นางสาวรุ่งนภา  แสงสินธ์
3. นายลิขสิทธิ์  ด่วนดี
 
1. นางวันเพ็ญ  พุทธโกษา
2. นางสาวจุฑารัตน์  จานชัยภูมิ
 
431 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 76.5 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายฐิตวันต์  วรรธนะวาสิน
2. นางสาวสมฤทัย  อิ่มพลี
3. นายสุจินดา  มาเจริญ
 
1. นายคณาธิป  ไพรพิบูลยกิจ
2. นางสาวพนมพร  อมรสันต์
 
432 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 74.5 เงิน 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นายคณิตศร  อสิพงษ์
2. เด็กหญิงธนดาพร  เสมอหัตถ์
3. นายนิติพันธ์  ฉิมวัย
 
1. นางสาวบุญจิรรักษ์  ศรีเมือง
2. นางสาวณัฐยา  ตันติสิริสมบูรณ์
 
433 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายกมล  สายจันทร์
2. เด็กหญิงธีริศรา  ทฤษฎี
3. เด็กหญิงวลัยพร  เปียวนิช
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  กุสุโมทย์
2. นางสาววัฒนา  วงศ์ศรีชา
 
434 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงบุษบง  เบิกอรุณ
2. นายภัทรพงศ์  ทรงพุฒิ
3. นายวัลลภ  เจริญรวย
 
1. นางธนพร  วิเศษโวหาร
2. นางสาวทัศนภรณ์  สุวรรณพฤกษ์
 
435 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายธนาธิป  อำนวยการ
2. นายยุทธนา  กองเป็ง
3. นายรถ  ปานสุวรรณ
 
1. นางสุรีรัตน์  แสนสุด
2. นางสาวสร้อยสุดา  เขื่อนปัญญา
 
436 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกรกนก  สุจารี
2. เด็กชายธนะวัฒน์  รักมั่น
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ผลถาวร
 
1. นางพัทนรินทร์  อินต๊ะวิกุล
2. นางจิราวัลย์  ธรรมโชติ
 
437 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คนใหญ๋
2. นายชนินทร์เดช  อรภักดี
3. นางสาวสุพัตรา  สุดกุศล
 
1. นางกมลทิพย์  พุ่มดี
2. นางสาววรรณวิษา  โพธิบุตร
 
438 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  มั่งงาม
2. เด็กหญิงพัชรมัย    แว่นทอง
3. เด็กหญิงรัชนี  สุขถาวร
 
1. นางศศิธร   คำนวนศักดิ์
2. นางวาทินี   พันธ์แตง
 
439 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายชลิต  กักสมบูรณ์
2. เด็กชายธนกฤษ  ขาวคม
3. นางสาวประไพภรณ์  พินิจศักดิ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เพ็ชรสว่าง
2. นางสาวณิชกมล  คนสันสี
 
440 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนวัฒน์  เริกตุ้ง
2. นายนายจารุกิตต์  พูลวงศ์ญาติ
3. เด็กหญิงศรีนิคม  พลอาจพัน
 
1. นางสาวพิมพา  บัณฑิต
2. นางแจ่มจันทร์  โชคลาภา
 
441 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวทรายขวัญ  พลอยแหวน
2. นางสาวรุ่งนภา  แซ๋อึ้ง
3. นางสาวอารียา  บานยางศรี
 
1. นางสาวเบญจมาพร  ตุ้มทอง
2. นางสาววัลลี  จันทร์แจ้ง
 
442 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายปัณณวัฒน์  วันหวัง
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ศรีหะจักร
3. นางสาวเดือน  นิกรกูล
 
1. นางจันทร์ธดี  จันทรเสน
2. นางสาวนันทนา  ลำเทียน
 
443 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายประภัทร  กัลยาลอง
2. นางสาวมาริสา  ศรีสังข์
3. นางสาวอาทิตยา  หนูน้อย
 
1. นางสาวธนาภรณ์  อินจำปา
2. นางสาวสุทิศา  ปานด่วน
 
444 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวกัลยา  ศิริรัตน์สถาพร
2. นายจักรชัย  ครองธรรม
3. นายพงศ์พณิช  อินทรีย์
 
1. นางเบญจวรรณ  อยู่เลิศ
2. นางวรรยา  บุญขวาง
 
445 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวเกรียวทอง  ซื้อชูทอง
2. นางสาวเจนจิรา  อุกฤษ
3. นางสาวเพ็ญลักษณ์  พรหมชนะ
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันสุก
2. นางสุดคนึง  ตรีตรานนท์
 
446 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวกาญจนา  ทองดี
2. นางสาวณัฐทิชา   เมฆลอย
3. นางสาวนิสากร   ชัยชนะ
 
1. นางผุสดี   ลาเกลี้ยง
2. นางสาวจินดา  อุ่นสอบ
 
447 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวมิ่งขวัญ  สุขเอี่ยม
2. นายเฉลิมพล  มะลิวัลย์
3. นางสาวเพ็ญสุดา  แซ่ตั้ง
 
1. นางสุธามาศน์  สุขเสพย์
2. นางสาวสุภัค  สุริจันทร์
 
448 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นายพีระภัทร  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงลัดดา  วัดเกตุ
3. นายสุรเชษฐ์  นิลพันธ์
 
1. นายชนะ   ผลบุญ
2. นางเอื้ออัชลี   กำปั่นทอง
 
449 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายณภัทร  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายทักษิณ  สุธัญญารัตน์
3. นายพงศธร  เกตุแก้ว
 
1. นางสาววิมล  พงษ์อินทราภรณ์
2. นางสาวสุรีรัตน์  โคร้โท้ง
 
450 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวทัศนีย์  โสดา
2. นายธีรนาถ  จันทร์บุญ
3. นายศราวิน  พันธ์บุตร
 
1. นายธานินท์  ขวนขวาย
2. นางศิรประภา  ทิพย์โพธิ์
 
451 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายภานุพงษ์  ตันเจริญ
2. นายสัมพันธ์  สอนทรัพย์
3. นายเชิดพันธ์  โหมกขุนทด
 
1. นายศรีคำรุ้ง  จุฬะอาด
2. นางสาวพิมพ์สุภัค  ดวงจันทร์
 
452 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายปรัชทวี  อรุณ
2. เด็กหญิงวณิชชา  บุญวิเศษ
3. นายศรศักดิ์  เพ็ชรระ
 
1. นายวณิสิทธิ์  เกษศรีไพร
2. นางไพศรี  อินทร์ทิพย์
 
453 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวดวงใจ  พุ่มแก้ว
2. นางสาวพรสุดา  สอดศรี
3. นางสาวพัชราวดี  สิมมาลา
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  พันธ์ฟัก
2. นางสาวกัญจน์ฐิตา  เจียมทะวงษ์
 
454 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวกัณฐิกา  นาคศรีโภชน์
2. นางสาวปิยะเนตร  รอดผล
3. เด็กหญิงอุสุมา  ปรีชา
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันสุก
2. นางสุดคนึง  ตรีตรานนท์
 
455 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวกัญญาพร  สูงเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐกรานต์   มนูญผล
3. นายโกมล   ผึ้งภา
 
1. นางสาวเกตุมณี   เทศลงทอง
2. นางสาวสุมิตรา   แตงไทย
 
456 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นางสาวนุชนารถ  สมโฉม
2. นายอนุชิต  โอภาสอำนวย
3. นางสาวเพ็ญพักตร์  ปริเตนัง
 
1. นางจันทร์ธดี  จันทรเสน
2. นางสาวนันทนา  ลำเทียน
 
457 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวกาญจนา  เมืองจันทร์
2. เด็กชายปิยทัศน์  หะมะ
3. นางสาววาสนา  เมืองจันทร์
 
1. นางกรองทอง  บุญครุฑ
 
458 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวฐิติรัตน์   วิรัตน์กิตติกุล
2. นางสาวบัวชมพู   ศรีวิรัช
3. นางสาวสุวดี  ยืนนาน
 
1. นางผุสดี   ลาเกลี้ยง
2. นายสามารถ   รอดซุง
 
459 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ชลวานิช
2. เด็กหญิงมัณฑนา  เพ็ชร์ทอง
3. เด็กหญิงอินทิรา  น้ำจันทร์
 
1. นางแสงเดือน  จอมใจเหล็ก
 
460 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงฉัตรนภา  เกื้อกูล
2. นางสาววิชชุนี  เกาะแก้ว
3. เด็กชายสิรภพ  แจ้งเกษตร
 
1. นางรุ่งนภา  จันทร์ตรา
2. นางสาวศิริลักษณ์  แนวทอง
 
461 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐพร  สินคง
2. นายพงศธร  เกตุแก้ว
3. เด็กชายเทพประทาน  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวนงนภัส  ทะลาสี
2. นางสาวชลณิชา  ทองคำ
 
462 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงทิพาวดี   จีนเจือ
2. เด็กหญิงปภาพินท์   อร่ามโชคชัยสกุล
3. เด็กหญิงลัดดา   วัดเกตุ
 
1. นางพรพัฒน์   ภาดี
2. นางสาวอภิญญา   บุญยเกียรติ
 
463 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.8 ทอง 4 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ภาคานาม
2. เด็กหญิงศุภวดี  คำเที่ยง
3. นางสาวสุธัญญา  พิมพ์เวียง
 
1. นางวยุรี  การกระสัง
2. นางสาวจิราวรรณ  วิเศษโฮง
 
464 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.4 ทอง 5 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นางสาวชนนิกานต์  ย่างแท่น
2. นายอัมรินทร์  สุขไพศาล
3. นายเชิดพันธ์  โหมกขุนทด
 
1. นายศรีคำรุ้ง  จุฬะอาด
2. นางสาวพันติชา  ประพันธมิตร
 
465 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายสมเกียรติ  มีศีล
2. นางสาวสุกานดา  เพิ่มพูน
3. นายเฉลิมพล  มะลิวัลย์
 
1. นางกรภัค  ดีเพ็ง
2. นางสาวยุวดี  จันทร์อิน
 
466 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายกฤษกร  อ่วมนุสนธิ์
2. นายพีรพล  เหมือนประสาตร์
3. นางสาวศิริลักษณ์  ทิพยศักดิ์
 
1. นางสาวชลณิชา  ทองคำ
2. นางวจีพร  ชำนาญเวช
 
467 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวกานดา  ยงประเสริฐ
2. นางสาวจินดารัตน์  กล่อมบาง
3. นายศราวิน  พันธ์ุบุตร์
 
1. นางวยุรี  การกระสัง
2. นางสาวมัทนา  ศรีโรย
 
468 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.7 ทอง 4 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายธนาธิป  อำนวยการ
2. นางสาวมณฑิตา  แก้ววิเชียร
3. นายวงศธร  ดิ่งพุ่ม
 
1. นางสาวกาญจนา  ดวงสำราญ
2. นางสาวสุดตา  ยิสารคุณ
 
469 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84.2 ทอง 5 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. นายธีรพงษ์   เลี่ยนกัตวา
2. นายสมพงษ์   สุดตา
3. นายสุรเชษฐ์  นิลพันธ์
 
1. นางสาวแพรพิไล   เพ็งโพธิ์ทอง
2. นางสาวบุศรา   อินทโร
 
470 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด (ทรงสูง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายจิรวัฒน์   หนุนนาค
2. นายอนิรุทธิ์   วงษ์นิ่ม
 
1. นายธรรมรัตน์  พันธ์จบสิงห์
 
471 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด (ทรงสูง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายอดิศักดิ์   บุญครอง
2. นางสาวอรพรรณ  กาญจน์ธนกิจ
 
1. นางผุสดี   ลาเกลี้ยง
 
472 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด (ทรงสูง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายปิยวัช  ขุณิกากรณ์
2. นางสาวแพรสญา  ยานเจริญ
 
1. นางจันทร์ธดี  จันทรเสน
 
473 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด (ทรงสูง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวธารทิพย์  ตั้งจิตรเจริญ
2. นางสาวรสิกา  กล่ำมอญ
 
1. นางสาวบุญจิรรักษ์  ศรีเมือง
 
474 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด (ทรงสูง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวศศิธร  สุวรรณวงศ์
2. นายอัครพล  พวงทับทิม
 
1. นางสาวเบญจมาพร  ตุ้มทอง
 
475 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด (ทรงสูง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายนาวิน  ป้อมสีเขียว
2. เด็กหญิงอริสา  ภาวศิลป์
 
1. นางวราพร  สัตย์สม
 
476 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด (ทรงสูง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายบู้เก  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงรัตนลักษณ์  เปี๊ยะภิรมณ์
 
1. นางสาววรรณวิษา  โพธิบุตร
 
477 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด (ทรงสูง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงนัชพร  แก้วกูล
2. เด็กชายอรรณพ  แย้มเพชร
 
1. นางสาวสุจิตตา  สีสุวอ
 
478 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด (ทรงสูง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายกิตติพงศ์  อยู่คะเชนทร์
2. เด็กชายประสิทธิ์โชค   แซ่เบ๊
 
1. นางสมมารถ  จิตยุติ
 
479 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด (ทรงสูง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายณิชพัฒน์  จันทพันธุ์
2. เด็กหญิงสุภัตรา  มั่นคง
 
1. นางสิริพร  อยู่วัตร
 
480 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายณัฐวุฒิ  ชูจินดา
2. นายทรงกลด  สายแจ้ง
3. นายสุรศักดิ์  หมื่นรักษ์
 
1. นายจิตรชัย  ชูกุศล
 
481 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายปฐมพงศ์  ยุยไธสง
2. นายอรรถพล  อินทปัญญา
3. นายเจษฎาภรณ์  เชื้อชัย
 
1. นายธิปกิตติ์  สุดใจชื้น
2. นายจรุญ  รักศรี
 
482 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายกิตติทัต  สิริวเสรี
2. นายภาณุพันธ์  อินหนองตาสาม
3. นายสุรัตน์  แก้วขอนแก่น
 
1. นายพีระ  เจริญวงษ์ศา
2. นายสุพจน์  นุ่มวัฒนา
 
483 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายธนภัทร  เนยเอี่ยม
2. นายธนวัฒน์  คำปัน
3. นายศุภรักษ์  ชูรักษา
 
1. นายชุมชน  บุญปลูก
2. นายเดชชัย  เกิดน้อย
 
484 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นางสาวธนิษฐา  ศรีคำ
2. นายธีระ  คำเงิน
3. นายอัษฎา  สุบิน
 
1. นายเสาร์  นรมานิตย์
2. นางสาวปรารถนา  บุทธิจักร
 
485 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงนฤภร   กระดาษแก้ว
2. นายสุขสันต์   อัษดา
3. เด็กชายอาชีวะ   เสริมทรัพย์
 
1. นายนภัสสร   ศรีพยัคฆ์
2. นางสาวอารีรัตน์   กล่อมแสง
 
486 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายจารุวิทย์  จำปา
2. นายปภาวิน  ทัศบุตร
3. เด็กชายวิทวัส  แว่นแก้ว
 
1. นางณัฐวดี  อมราพิทักษ์
2. นางสาวอุษา  กลแกม
 
487 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายชัยวัฒน์   สนสุทธิ
2. นายสุวัชร   เอื้อไพบูลย์
 
1. นางพิศมัย   รุ่งโรจน์นิมิตชัย
 
488 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายฆนาคม  อุทัยรุจิมาลย์กุล
2. นายพงศกร  วงศ์กิจรัตนชัย
 
1. นางสาวอังคณา  รอดผล
 
489 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงสโรชา  นาคขวัญ
2. นายเจษฎา  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วงษาลาภ
 
490 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวมาณิสา  ชินเวช
2. เด็กหญิงลัลนา  ขวัญประเสริฐวารี
 
1. นางสาวพัชรี  นิลแก้ว
 
491 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 47 เข้าร่วม 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวชลิดา  ชลดารัตน์
2. นางสาวนันทกานต์  ดีโนนอด
 
1. นางสาววรรณี  แสงวิรัตน์
 
492 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  มรกตจินดา
2. เด็กหญิงวาทินี  อำไพ
 
1. นางสาวอภิญญารัศมิ์  ศตวรรษธำรงค์
 
493 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 27 เข้าร่วม 7 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาววิไลวรรณ  มณีศรี
2. นายโชคประเดิม   ชำโพธิ์
 
1. นางสาวพาสุข   เกียรติ์อนันต์ชัย
 
494 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 17 เข้าร่วม 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงนราทิพย์  ถานผดุง
2. เด็กหญิงภรณ์ฉัตร  ทองงอก
 
1. นางนันทินาถ  เอื้ออรัญโชติ
 
495 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายธัชชัย  ทยานานุภัทร์
2. เด็กชายปณิธาน  นมขุนทด
 
1. นางสาวดาราน้อย  จันดี
 
496 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายต้นพฤษภ์  กถามรรค
2. เด็กชายสันติ  สาขา
 
1. นายจำลอง  บุดสา
 
497 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. นายศุภณัฐ  อุดมฐาปนกิจ
2. เด็กหญิงเบญญา  อินทนิล
 
1. นางสาวทิพย์วรินทร์  ยานเยื้อน
 
498 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 28 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. นางสาวมาริสา  เพ็งพิน
2. เด็กหญิงรสริน  เชื่อเหิม
 
1. MissWILLJOY  L.LAMOS
 
499 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงนธิศรา  คำมาทิตย์
 
1. นางสาวพัสณี  สุขสาโรจน์
 
500 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   มังคละวงศ์
 
1. นางพิศมัย   รุ่งโรจน์นิมิตชัย
 
501 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สัตยาธร
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วงษาลาภ
 
502 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายนำพล  ประทัยเทพ
 
1. นางดวงใจ  เอี่ยมศรีใส
 
503 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 5 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กชายศุทธวีร์  เสือเรือง
 
1. นางณัฐวดี  อมราพิทักษ์
 
504 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 36 เข้าร่วม 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงปริญาดา  มาตย์สาลี
 
1. นางสุวัลภา  เกิดมงคล
 
505 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงวลัยรักษ์  งามศรีขำ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ศรสุวรรณ
 
506 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 24 เข้าร่วม 8 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายวรัญญู   ยอดแย้ม
 
1. นางสาวพาสุข   เกียรติ์อนันต์ชัย
 
507 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายปัญญาวุฒิ  พุมิตรีภูมิ
 
1. นางสาวพัชรี  นิลแก้ว
 
508 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. นางสาวเหมือนตะวัน  จิวานนท์
 
1. นายจำลอง  บุดสา
 
509 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เฉิดฉาย
 
1. นางสาวดาราน้อย  จันดี
 
510 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 44 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. นางสาวปภาวดี  เอี่ยมกิจ
 
1. MissVill-Joy  L- Ramos
 
511 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงฐาธิรา  จันทร์อยู่
2. เด็กหญิงภัทรดา  แก้วผ่อง
 
1. นางสาวดาราน้อย  จันดี
 
512 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. นายชนน  วงศ์แห่งมิตร
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ฉิมแป้น
 
1. นายจำลอง  บุดสา
 
513 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วิประจง
2. เด็กชายเอกพันธ์  ทรงวิเชียร
 
1. นางสาวทิพย์วรินทร์  ยานเยื้อน
 
514 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกายหรือบกพร่องทางการเห็น (2 ประเภทความพิการแข่งร่วมกัน) ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 1. เด็กหญิงเมธาวลัย  เผื่อนละมุด
 
1. นางสาวพาสินี  สำราญเวทย์
 
515 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกายหรือบกพร่องทางการเห็น (2 ประเภทความพิการแข่งร่วมกัน) ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  นิติวีระกุล
 
1. นางสาวดาราน้อย  จันดี
 
516 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกายหรือบกพร่องทางการเห็น (2 ประเภทความพิการแข่งร่วมกัน) ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. เด็กหญิงอภิสรา  ขันทองดี
 
1. นางอัญชลิกา  ตนานนท์
 
517 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกายหรือบกพร่องทางการเห็น (2 ประเภทความพิการแข่งร่วมกัน) ม.1-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมิกวิทยา 1. นางสาวปภาวดี  เอี่ยมกิจ
 
1. MissWILLJOY   L.LAMOS
 
518 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกายหรือบกพร่องทางการเห็น (2 ประเภทความพิการแข่งร่วมกัน) ม.1-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายเอกพันธ์  ทรงวิเชียร
 
1. นางสาวทิพย์วรินทร์  ยานเยื้อน
 
519 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เชื้อเมฆ
2. เด็กชายปพน  คูเกียรติ
 
1. นางขนิษฐา  วุฒิพงศ์ปรีชา
 
520 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายคาร์บอน  งามพลกรัง
2. เด็กชายวงศกร  ขุราศรี
 
1. นางสาวลลิตา  วงทวี
 
521 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  พัฒนทรัพย์
2. เด็กชายพชรพล  เลี้ยงเลข
 
1. นายพจน์  คุ้มกลิ่นวงษ์
 
522 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 75.67 เงิน 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สร้อยสลับ
2. เด็กชายอชิรวัฒน์  มงคลประเสริฐ
 
1. นางรัญชน์วรัตถ์  ชินาวงศ์นปภา
 
523 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 64.98 ทองแดง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายศุภชัย  แซ่โท้
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ปานทอง
 
1. นายมานพ  จารีตนิเวศน์
 
524 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 60 ทองแดง 6 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนภิสา   บุญสุข
2. เด็กหญิงใจภักดิ์   หาสาสตร์ศิล
 
1. นางสาวพนิดา  แสงหิรัญ
 
525 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายณัฐพล  ทองสุขดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กาศสมบูรณ์
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  ชอมภูเขียว
 
1. นางสาวนวรัตน์  เอี่ยมวันทอง
2. นางสาวหวังถวิล  ชูดมวิโรจน์
 
526 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 84.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกาญจนพัฒน์  ภักดีรอด
2. เด็กชายณัฐชัย  เหลืองเรืองจรัส
3. เด็กหญิงนันทพร  นาคงาม
 
1. นางสาวปรัศนี  ฮองอุ้น
2. นายเชิดชัย  เกิดผล
 
527 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายกฤษดา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายธนกร  สุดา
3. เด็กชายวรัญญู  แสนสุข
 
1. นางสาวภาสวรรณ  จันทร์คำ
2. นางสาวกาญจนา  ดวงสำราญ
 
528 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 74.65 เงิน 4 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชลาลัย  สุขวีรกิจ
2. เด็กหญิงนุชสิรี  โมกขาว
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  ขำสวัสดิ์
 
1. นางสาววรรณพิมพ์  หนูมงกุฏ
2. นางสาววรรณวิภา  บัวไสว
 
529 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 71.65 เงิน 5 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายชโลธร   ธรรมะ
2. เด็กชายณัฐพงษ์   โมมะเกลือ
3. เด็กหญิงนฤมล   อ่างทอง
 
1. นางวิไลรัตน์   ศรีนวลเอียด
2. นางสุธารัตน์   หมื่นสิทธิแพร่
 
530 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 70.32 เงิน 6 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนกฤต  ศรวิชัย
2. เด็กชายพัสกร  สังข์แก้ว
3. เด็กชายไกรวัลย์  ตันต้าว
 
1. นางสาวพิมพา  ขวัญเมือง
2. นางสาววนิดา  ตรงตระกูลเจริญ
 
531 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ขำปั้น
2. เด็กหญิงอรรัมภา  มาลัยหวล
 
1. นางฐานิตารัชต์  พุ่มช่วย
 
532 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นวลหงษ์
2. เด็กหญิงญาณิสา  สุวรรณจิตต์
 
1. นางสาวบุศดี  คุ้มบล
 
533 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงภัสสร  ตะเพียนทอง
2. เด็กชายอนุชิต  วงไอยรา
 
1. นางสาวกาญจนา  ภุมมา
 
534 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 77 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงฐิติมา  วังคีรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สนนำพา
 
1. นายธรรศพล  เอกชัยวรวุฒิ
2. นายธรรศพล  เอกชัยวรวุฒิ
 
535 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 72 เงิน 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ผลทวี
2. เด็กชายพีรธณัฐ  ขำกล่อม
 
1. นางสาวนภาพร  เลิกนอก
 
536 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 70 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายคาร์บอน  งามพลกรัง
2. เด็กชายนพนันท์  โครตงาม
 
1. นางสาวลลิตา  วงทวี
 
537 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 65 ทองแดง 7 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรัติกาล   พลเดช
2. เด็กชายศักโชค   สังพรหม
 
1. นางวชิราภรณ์   เศรษฐผล
 
538 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 63 ทองแดง 8 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทอน
2. เด็กชายโชติวิชช์  ปัดถาวะโร
 
1. นางจินตนา  ชิณวงศ์
 
539 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย -1 - โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงกนกพร   โตวิจารย์
2. เด็กชายชานันท์  พวงทอง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  รัศมี
 
540 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกาญจนพัฒน์  ภักดีรอด
2. เด็กหญิงนันทพร  นาคงาม
3. เด็กหญิงวิรัญยุพา  ศรีออน
 
1. นางสาวปรัศนี  ฮองอุ้น
2. นางประยูน  ทับทิมอัด
 
541 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายชโยดม  โรจน์ธำรงค์
2. เด็กชายวรวิทย์  รุ่งเรืองศิล
3. เด็กชายอชิระ  ไตรอุโภค
 
1. นางสาวนภาพร  เลิกนอก
2. นางหวาน  พรมเกตุ
 
542 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนากร  วิเจียร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้ววิภา
3. เด็กชายแมทธิว แดเนียล  ทอร์คิงทัน
 
1. นางสาวเชนิยา  สิงห์สาร
2. นางสาววาสิฏฐี  มูลสุวรรณ
 
543 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 72 เงิน 4 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายจิรายุส   ปั้นเพ็ง
2. เด็กหญิงนฤมล   อ่างทอง
3. เด็กหญิงรมย์ธีรา   วรรณวิวรณ์
 
1. นางวิไลรัตน์   ศรีนวลเอียด
2. นางณัฐกุล    กาบตุ้ม
 
544 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 53 เข้าร่วม 5 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายกฤติกร  เพ็ญธิสาร
2. เด็กหญิงจิณัฐตา  รัตนพันธุ์
3. เด็กชายธนกฤต  ศรวิชัย
 
1. นางพัชรีวรรณ  พรมกุล
2. นายอำนาจ  ชอ้อนชม
 
545 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงชมพู  พิมพิสาร
2. เด็กหญิงบุญสิตา  งามขำ
3. เด็กชายพงศภัค  แพปาน
 
1. นางสาวพสชนันท์  ประจำทอง
2. นางสาวอารีรัตน์   รัศมี
 
546 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐพล  อุสาห์
2. เด็กชายอดิศร  สาหล้า
3. เด็กชายอาทิตย์  นาสวน
 
1. นางสาวยุพิน  แก้วกำจรจาย
2. นางสาวภาสวรรณ  จันทร์คำ
 
547 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงพนัชกร  มุ่งคู่กลาง
2. เด็กหญิงสุกานดา  รัตนทองมา
3. เด็กหญิงแจ่มจันทร์  ยะราษฎร์
 
1. นางสาวสุปราณี  ปิ่นทอง
2. นางประภัสสร  ศรีเกื้อกูล
 
548 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงนริศรา  พะโส
2. เด็กชายนฤวัต  สาระกูล
 
1. นางสาวนันทกา  ครุธฉ่ำ
2. นายวัชรพงศ์  หมื่นโฮ้ง
 
549 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงยุวรี  นิลประดับ
2. เด็กหญิงเด็กหญิงจิรประภา  แซ่อึ๊ง
 
1. นางประภัสสร  ศรีเกื้อกูล
2. นางสาวสุปราณี  ปิ่นทอง
 
550 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายภานุกร  มงคลพันธ์
2. เด็กหญิงสุปรียา  โมกข์มงคลกุล
 
1. นางเงิน  สุทธาวาศ
2. นางสาวสมพิศ  อินทร์ปรางค์
 
551 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายจักรพันธ์  พลายดี
 
1. นางสาวบุษบา  หอมจันทร์
 
552 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายกันจา  ศรีเจริญ
 
1. นางพิทยากร  โดดเจ็ดริ้ว
 
553 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงหยาดฟ้า  จาดสุข
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  แกมขุนทด
 
554 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 89 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. เด็กหญิงอรรัมภา  มาลัยหวล
 
1. นางฐานิตารัชต์  พุ่มช่วย
 
555 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 88 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายพชรพล  เลี้ยงเลข
 
1. นายพจน์  คุ้มกลิ่นวงษ์
 
556 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 81 ทอง 6 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐชยาน์  พรเทศเทียน
 
1. นางวชิราภรณ์   เศรษฐผล
 
557 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 79 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงภัสสร  ตะเพียนทอง
 
1. นางสาวกาญจนา  ภุมมา
 
558 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 79 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ปานน้อย
 
1. นางสาวภัทรินทร์  ธาตุไพบูลย์
 
559 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 78 เงิน 9 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กชายคาร์บอน  งามพลกรัง
 
1. นางสาวลลิตา  วงทวี
 
560 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 76 เงิน 10 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายอธิการ  สุจิณโณ
 
1. นางสาวอุตสาห์  เสมียะ
 
561 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงสุนิษา  กิจเจริญ
 
1. นางสาวหวังถวิล  ชูดมวิโรจน์
 
562 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงนัทนัน  พรมมนตรี
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  แกมขุนทด
 
563 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  พันธุ์แตง
 
1. นางสาวอนงค์  จำปานิล
 
564 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 78 เงิน 4 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐชัย  เหลืองเรืองจรัส
 
1. นางสาวปรัศนี  ฮองอุ้น
 
565 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 76 เงิน 5 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายวรัญญู  แสนสุข
 
1. นางสาวภาสวรรณ  จันทร์คำ
 
566 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 65 ทองแดง 6 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุระมณี
 
1. นางสาวจริญา  สุธรรมแจ่ม
 
567 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 61 ทองแดง 7 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงพรพิมล  แสนยะบุตร
 
1. นางสาวอารีรัตน์   รัศมี