งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 330
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเสาวรัตน์    เปล่งศรี
2. เด็กหญิงสโรชา    รุ่งเจริญศรีชัย
1. นายกฤษฎา    ศรีรักษา
2. นางสาวจีรารัตน์    แท่นหิน
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายภานุวัฒน์    สิขเรศตระกูล
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    ธรรมนาวรรณ
1. นางสาวพิมพ์เพ็ญ    โล่กันภัย
2. นางอมรรัตน์    นัดดาหลง
3 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกนวรรธน์    ศุภกาญจนกันติ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    วงษ์น้อย
1. นางรวิสรา    ถินพะนา
2. นางอิสรีย์    จิตอมรพรรณา
4 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนะชล    บำเพ็ญวัฒนา
2. เด็กหญิงขนิษฐา    มงคลมาศ
1. นางสาวสุจิตรา    ทนุวงษ์
2. นางหรรษากาญจน์    อินกอ
5 6 โรงเรียนบางระจันวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเสาวรส    เผ่าพันธุ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    เผ่าพันธุ์
1. นายประมาณ    ภูลบศรี
2. นางศรีรัตนา    ตันอารีย์
6 10 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนพนันท์    น้อยสุววรณ
2. เด็กหญิงจิรัชญา    นาคบาง
1. นายติณณดิษย์    เกาะสมุทร
7 11 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดวงฤทัย    แก่นตะเคียน
2. เด็กชายอังกฤษ    เนื่องบุญมา
1. นางสาววีรยา    เย็นมาก
2. นางสาวสุกัญญา    ชินคำ
8 12 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรันธร    กาภูคำ
2. เด็กหญิงกวิสรา    ศรีคูณแสน
1. นายดังตะวัน    ขันธ์ศิรินุกูล
2. นางวชิรินทรา    พัฒนกุลเดช
9 13 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหทัยภัทร    สุภัทราธร
1. นายภาณุวิชญ์    อินปัญญา
10 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์    จันทร์ศร
1. นายพงศ์ชาติ    อิ่มนุกูลกิจ
11 15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายกอบกิจ    คำภา
2. เด็กชายธีรวัฒน์    ราตรี
1. นายมนะ    ทองกะไลย
12 17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปราญิชา    พัสดุ
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    แตงอ่อน
1. นายนักรบไทย    วงศณรัตน์
2. ดร.ประสิทธิ์    เผยกลิ่น
13 18 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายสุโชติ    ภักดีสวาท
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    ใจช่วง
1. นางสาวมัตติกา    สอนสอาด
2. นางรังษิยา    สดชื่น
14 20 โรงเรียนยางชุมวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    อยู่สุรินทร์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    แสงสาด
1. นางสาวถนอมศรี    สว่างแสง
2. นางสาวภุมริน    วงศ์เณร
15 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายนพวิชญ์    จิตต์วิบูลย์
2. เด็กชายทักษ์ดนัย    นาลา
1. นางเรณู    อำพันธุ์
16 22 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิดาการ    ขุ้ยสุข
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา    ปฏิรูปวาที
1. นายประพนธ์    ณ วังขนาย
17 24 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขวัญรัก    บริสุทธิ์
2. เด็กชายยศกร    คนบุญ
1. นางบุญเลขา    ราชสุวรรณ
18 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิริภรณ์    บุตรดี
2. เด็กชายธนากร    ํคำอ่วม
1. นายจรัญ    แสงประเสริฐ
2. นางสาวศศิธร    พรหมฉิน
19 26 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายคณวัฒน์    อยู่เพ็ชร
2. เด็กชายพีรวัส    สมวงศ์
1. นางบงกช    สนธิ
20 29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนัญญา    เจริญเปี่ยม
2. เด็กชายอัครินทร์    วัฒนโชติชวกิตติ์
1. นางสาวจุติมา    ศรีบัว
2. นางสาวพรรณี    ศรีสุระ
21 30 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทร์ทิพย์    สิทธแสงอำไพ
1. นางสาวพัชฏาภรณ์    บ่าพิมาย
2. นางสาวอุษา    คำมาลี
22 32 โรงเรียนองครักษ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภัสสร    พรมเสน
2. เด็กหญิงพัชรี    และคนาเว
1. นางพรพนา    เทียนทอง
23 33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนภณ    เขม่นกิจ
2. เด็กชายพุฒิพงศ์    วิโรจน์เตชะ
1. นางสาวมาลินี    รัตนมาลี
2. นางสาวรัศมี    มงคล
24 35 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนฤมล    เรือนแก้ว
2. เด็กชายไชยภัทร    พุ่มโยนก
1. นายชูศักดิ์    ชิวปรีชา
2. นายธรรมนูญ    ทัดภู่
25 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนวินท์    สีนวนสกุลณี
2. เด็กชายวิทวัส    ชัยชนะ
1. นายอรรณพ    จิวราห์ศรีสกุล
26 41 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขวัญรัก    บริสุทธิ์
2. เด็กชายยศกร    คนบุญ
1. นางบุญเลขา    ราชสุวรรณ์
27 42 โรงเรียนวัดสิงห์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริวรรณทนา    สดไทย
2. เด็กหญิงธิติมา    สงพูล
1. นางนงลักษณ์    ยศสมบัติ
28 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจุรารัตน์    แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ    นพศรี
1. นางทัศนา    นิลฟู
2. นางสาวผ่องศรี    หอธรรมกุล
29 45 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงขวัญเรือน    เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ป๊อกตัง
1. นางสาวทิพย์วัล    อุปวงษา
2. นางสาวธนวรรณ    ลิ้มพงษ์สวัสดิ์
30 46 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายอนุรักษ์    ธัญญเจริญ
2. เด็กชายพุฒิพงษ์    เรืองสันติกรกุล
1. นางสาวกาญจนา    เวชวิฐาน
2. นางสมพิศ    เจริญผล
31 47 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายภวัต    เตชะสมสุขดี
2. เด็กชายเด่นภูมิ    เศรษฐ์เวคิน
1. นางสาวนภาวรรณ    เหล่ารักผล
32 48 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายชาติชาย    ศรีตะปัญญะ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    จันทร์แจ่ม
1. นางสาวชุติพร    ชมถูคำ
2. นางสาวปัทมาภรณ์    บุดสี
33 51 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัทรศาสตร์    พันธุ์แตง
2. เด็กหญิงชนิสรา    ปานสุ่ม
1. นางสุกัญญา    เมฆสวัสดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................