งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 331
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายศศิศ    สร้อยสุวรรณ
1. นางสาวยุภา    ไตรทิพย์
9
2 2 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวพัณณิชา    โกสุขวัฒนะ
1. นางสาวศิรินภา    ทองดีนอก
12
3 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายปวิตร    กกอู่
1. นางจันทิรา    พนานุสรณ์ศิลป์
13
4 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเพ็ญศรี    คงคลัง
1. นางสาวสุจิตรา    ทนุวงษ์
6
5 7 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายวีระพงษ์    สาสิงห์
1. นางสาวอัจฉราภรณ์    บัวลังกา
24
6 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นายธนาธิป    บุญเรือง
1. นางสาวชนาบดี    เจริญยิ่ง
14
7 11 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายอัฟฟาน    ลีบำรุง
1. นางสาวสุกัญญา    ชินคำ
30
8 12 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายจำรัส    ออเขาย้อย
1. นายดังตะวัน    ขันธ์ศิรินุกูล
10
9 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณิชกานต์    โชติรัตน์
1. นางอรวรรณ์    นาคบำรุงศรี
18
10 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณนารา    สุวรรณนิกขะ
1. นายพงศ์ชาติ    อิ่มนุกูลกิจ
8
11 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายสาธิต    ดอกกะเบา
1. นางวาสนา    ไกรทองสุข
16
12 17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุธิมา    บริบูรณ์รัตน์
1. นายนักรบไทย    วงศณรัตน์
5
13 20 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญานุช    สายสุด
1. นางสาวพัณณ์ชิตา    หนูน้อย
14 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายวิชญ์พล    วงษ์เพิก
1. นางเรณู    อำพนธุ์
11
15 22 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐสุดา    พลดี
1. นางนงค์นุช    ถีระศิลป์
21
16 24 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายกิตติชัย    รื่นสม
1. นางบุญเลขา    ราชสุวรรณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายรัฐภูมิ    สิงห์บรรพต
1. นางสาวศศิธร    พรหมฉิน
17
18 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอรณิช    ถ้วยทอง
1. นางกันนิกา    อนุช
23
19 29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายทัตธน    สิงหวรวุฒิ
1. นางสาวพรรณี    ศรีสุระ
26
20 30 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวธนพร    ศิริวัฒนาพงศา
1. นางสาวบุษรินทร์    สว่างแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
21 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายดิเรก    สิทธิการ
1. นางนพวรรณ    กฤตยานวัช
22 33 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายวิศรุต    อริยขจร
1. นางสาวศันสนีย์    ศานติรัตนชัย
ชนะเลิศ
23 35 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวแพรพิไล    คำพะวงษ์
1. นายชูศักดิ์    ชิวปรีชา
27
24 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายวัชรพงษ์    เนื่องขจร
1. นายอรรณพ    จิวราห์ศรีสกุล
25
25 41 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายอับดุลราฮีม    ซาเลย์
1. นายมานพ    โพธาราเจริญ
7
26 42 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธินี    โพธิ์ตุ่น
1. นางสาวอารมณ์    ศรีนิล
22
27 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวสวาริน    ม่วงสุนทร
1. นางสาวผ่องศรี    หอธรรมกุล
20
28 45 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์นิภา    กกกลาง
1. นายเกษมกิตติ์    กูดซ้าย
19
29 46 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายณัฐพล    สว่างศรี
1. นางอภิรดี    ฟาน เดอ ปุท
14
30 47 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกรรณิกา    ล้อมวงค์
1. นางสาวนภาวรรณ    เหล่ารักผล
29
31 48 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายทิวากร    ม้าวิไล
1. นางสาวอาทิตยา    เนาว์ประดิษฐ์
32 49 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวอมรรักษ์    จันทร์สิริโชค
1. นายไชยยศ    แวววรรณจิตต์
4
33 51 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวสรารัตน์    สุขศรี
1. นางเพ็ชรินทร์    ตันธิกุล
28
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................