งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 332
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุตะพนธ์    เฉลิมทอง
2. เด็กชายจิรัฐสกุล    ปงจันตา
1. นางสาวกันยา    ชูดำ
2. นายพชรวิทย์    รัตนเมธีรัตน์
2 2 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิมเฮง    สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายธีรวุฒิ    ศรีสัมพันธ์
1. นางสาวกัลยาณี    หนูพัด
2. นายวันชัย    พละราด
3 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายคุณาสิน    คงจิตร
2. เด็กหญิงกนกพร    ฮวดศรี
1. นางสาวณัฏฐนิช    วางที
4 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายทิวากร    คำจีน
2. เด็กชายจิราเมธ    ศรีดาชาติ
1. นายชวนัท    อัมพะเศวต
2. นางสาวสิริวิมล    ทะมาดี
5 6 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 0 1. นายนิวัฒน์    อัมพะลพ
1. นางกนกวรรณ    นาคไพบูลย์
6 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    สาวแสง
2. เด็กชายสุพมิตร    สุพบุตร
1. นางวรรณี    แก้วอุปการ
2. นางสาววิพาดา    พุทธา
7 8 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายวริศ    กลมเกลียว
2. นางสาวมินิสาร    ชัยสุภา
1. นางสาวสุพรรณนี    กุลโสภิส
2. นางสาวเปรมกมล    แก้วพิทักษ์คุณ
8 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิสรา    จันหอม
2. เด็กชายธนพนธ์    บุญญาติศัย
1. นางสาวฐิตารีย์    แหลมประเสริฐ
2. นางสาวทัศนา    จรจวบโชค
9 11 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนิดา    คุ้มสุวรรณ์
2. เด็กชายโชติพงษ์    มาลาอี
1. นางสาวศิรินภา    ปิดตาฝ้าย
2. นางสาวสุพัตรา    ทรัพย์เสถียร
10 12 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัทรพงศ์    จันทร์พิทักษ์
2. เด็กชายพงศ์ธร    รัตน์นุ่มน้อย
1. นายนิคม    พรมณี
2. นายเจษฎา    ดำรงค์สกุลไทย
11 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอนันทพร    สุวรรโณ
2. เด็กหญิงพิชญ์ชาภรณ์    โพนหนา
1. นางผึ้งทิพย์    สอนเมือง
12 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนาทิพย์    พันธ์มานะเจริญผล
2. เด็กหญิงสุนิกา    เผือกทุ่งใหญ่
1. นายกฤษฎากรณ์    แจ้งสว่าง
2. นายอำพล    ทรัพย์สมบูรณ์
13 15 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดาวรุณี    ลิดพันธ์
2. เด็กหญิงวรัญญา    พลูทอง
1. นางสาวอริศรา    อิ่มสอาด
14 17 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายเชน    สุรพันธนากร
2. เด็กชายเจษฎากร    จันทร์สุวรรณ์
1. นางนลินี    เอกพงษ์พันธุ์
2. นายไพฑูรย์    เอื้อบุญประดิษฐ์
15 18 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรลภัส    มาน้อย
2. เด็กหญิงธนิษฐา    พวงทอง
1. นางสาววิลาวรรณ    สุวันประเสริฐ
2. นายอัครพล    จ้อยทองมูล
16 21 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายชิษณุพงษ์    ทรัพย์อเนก
2. เด็กชายพัชรพล    ศาลารักษ์
1. นายศักดา    ยอดไฟอินทร์
17 22 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิรมล    วิงวน
2. เด็กหญิงพิชากร    จำปี
1. นางกรองทอง    ประสมสิน
2. นางสาลินี    เรืองจุ้ย
18 23 โรงเรียนสกลวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    ผ่องพุธ
2. เด็กหญิงภิญญา    ภรณ์ธัญญา
1. นายชวัลวิชญ์    เรืองจันทร์
2. นางสมวลี    สุธรรมพิทักษ์
19 24 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    เจริญศักดิ์
2. เด็กชายสารินทร์    ปิ่นแก้ว
1. นายชูศักดิ์    สำเภาเงิน
2. นางสร้อยระย้า    สำเภาเงิน
20 25 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายจิราวัฒน์    มณีวิหค
2. เด็กหญิงอารียา    แก้วโสนด
1. นายชัฎชยุต    บุตรผา
2. นายสุริยา    สุวรรณรัตน์
21 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกกร    วงศ์จุฑาวัฒน์
2. เด็กหญิงนฤสรณ์    บุญประกอบ
1. นางสาวสไบทิพย์    ปั้นหว่าง
22 27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายตะวัน    ลิ้มอุไร
2. เด็กชายพงศธร    พุฒซ้อน
1. นางสาวนัดธิดา    นวลศรี
2. นางสาวนาถพร    มูลจันทร์
23 29 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรชกร    สุขเทียบ
2. เด็กหญิงปรางค์ชมพู    อ่ำอุ่น
1. นางรัตนาภรณ์    หงษ์คำมี
24 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายวุฒิชัย    วงศ์รัศมีธรรม
2. เด็กชายคียภัทร    ทิพย์อุทัย
1. นางสาวจิตต์    แววตา
2. นายวรายุทธ    ทวีธรรม
25 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุวรรณา    ศรีอรุโนภาส
2. เด็กชายชาญยุทธ    พุฒพัน
1. นางสาวปรารถนา    ดาราย
2. นางสาวศิฬารัตน์    จันทร์สอน
26 33 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนสรณ์    เติมขวัญเจริญ
2. เด็กชายณัฐพร    เสาร์แก้ว
1. นางสาวจริยา    ทศพร
2. นางสาวอนุสรณ์    เด็ดขาด
27 35 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงทิวาวรรณ    จิตต์จันทร์
2. เด็กหญิงมณีกานต์    จันทรา
1. นายชินทัศ    เหลืองประมวล
2. นายธรรมนูญ    ทัดภู่
28 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐชยา    สัมมานุช
2. เด็กชายณัฐวัฒน์    เรือนเพ็ชร์
1. นางสาวปาณิสรา    ระษารักษ์
29 39 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายนัฏพล    ปัญญาคง
2. เด็กหญิงภัครภัสส์    โพธิ์สร้อยกนก
1. นายสุทธิพร    ทำพนม
30 40 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงลัทธวรรณ    นวมนิ่ม
2. เด็กชายอาทิตย์    อำมฤต
1. นางปัณณธร    เหลืองอร่าม
2. ดร.พรรณี    เทพสูตร
31 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอารีญา    ยอดดำเนิน
2. เด็กชายธนดล    ตรีนัย
1. นางสาวจิราพร    จึงสมเจตไพศาล
2. นางสาวสุกัญญา    ด้วงกลัด
32 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กชายอัษฎางค์    เหลืองมัณฑนา
2. เด็กหญิงภััทรกร    ศรีอรุณกนก
1. นางสาวผ่องศรี    หอธรรมกุล
2. นายภัทรชนนท์    ปิยะคำ
33 45 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายชัยวัฒน์    ชายเชิด
2. เด็กชายมนต์ชัย    เที่ยงประเทศ
1. นางสาวจิรัฏฐิกานต์    จันทร์แทน
2. นางพจมาลย์    วิเศษโวหาร
34 46 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์    ลาวัลย์
2. เด็กหญิงอินทรัตน์    ทิมพิทักษ์สกุล
1. นายคนอง    พิมศร
2. นางสาวจุฑาภร    เข็มทอง
35 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวันสิริ    สมารักษ์
2. เด็กหญิงบุญสิตา    บุญใบ
1. นางรุจิรา    เนตรสมานนท์
2. นายวัฒนา    หงษาพล
36 48 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปุถุชน    วงศ์วรกุล
2. เด็กชายภาตา    กุลจันทร์
1. นางสาวอรุณศรี    โทรเลข
37 49 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพงษ์    แซ่ฮึง
2. เด็กชายณภัทร    สุวรรณแสงชูโต
1. นางสาวกานต์ธนาภา    พัฒน์ธนเศรษฐ์
2. นายบัณฑิต    ขำพันดุง
38 51 โรงเรียนพวงคราม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายกรกฎ    ใจประเสริฐ
2. เด็กชายชลสิทธิ์    ลาภไธสง
1. นายวุฒินัย    ตัณฑสิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................