งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 333
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายศรัณญ์    สุนทรศารทูล
1. นายวิทยา    แสนคำ
2 2 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวน้ำฝน    ลบแย้ม
1. นายวันชัย    พละราด
3 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวมัณฑนา    พุทธา
1. นางสาวพิชานันท์    จันทมัด
4 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายยูซึเกะ    มาซาโอกะ
1. นางสาวสิริยุพา    บุญเพิ่ม
5 6 โรงเรียนบางระจันวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวรุ่งรัศมี    รัตนภูมิ
1. นางสาวอัญชลี    แจ้งดี
6 7 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายบริพัตร    นิตย์ประเสริฐ
1. นายถาวร    กราบขุนทด
7 8 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายจิรพันธ์    โตเจริญทรัพย์
1. นางสาวปุณิกา    เทอดธรรมคุณ
8 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาววิชญาพร    วงศ์ษา
1. นางชมพูนุช    เคล้าจันทร์
9 11 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายวีรวัฒน์    มุ่งกสิกร
1. นางสาวสุพัตรา    ทรัพย์เสถียร
10 12 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวเกวรินทร์    ส่องแสง
1. นายเจษฎา    ดำรงค์สกุลไทย
11 13 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญชนก    จันทร์คล้าย
1. นางสาวธิดารัตน์    ทวีญาติ
12 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวนิศารัตน์    จันทร์มีทรัพย์
1. นายพงศ์ชาติ    อื่มนุกูลกิจ
13 15 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายธนวัฒน์    สุขศรีมงคล
1. นางสาวพัดชา    ศรีเหรา
14 17 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายนิรมิต    กับรัมย์
1. นายไพฑูรย์    เอื้อบุญประดิษฐ์
15 18 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นายศุภกร    นาคทับทิม
1. นางสาวศรัญญา    คำอ้อ
16 21 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายนิธิวัฒน์    เศษฐวงค์
1. นายชวัลวิทย์    จินดา
17 22 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นายวิทยา    แซ่ซื้อ
1. นางสาลินี    เรืองจุ้ย
18 23 โรงเรียนสกลวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายปราโมทย์    สิริสรรค์วาณิชย์
1. นางสมวลี    สุธรรมพิทักษ์
19 24 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญารัตน์    รอดราษฎร
1. นายชูศักดิ์    สำเภาเงิน
20 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายณัฐนันท์    สรรพกิจ
1. นางจิรนันท์    สีนอก
21 26 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอารยา    ค้ำชู
1. นางสาวกาญจนา    มิ่งโมรา
22 29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายปุณยวัจน์    จรูญเสถียรพงศ์
1. นายสมหมาย    ป้องสวย
23 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายณัฐภัทร    สุกิจพิริยพันธุ์
1. นายปัญญา    แซ่หลี้
24 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายเจนณรงค์    สิทธิศุภพงศ์
1. นางสาวศิฬารัตน์    จันทร์สอน
25 33 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายกฤษณะ    แก้วบุญไสย์
1. นายวิชัย    พรสิริโชคชัย
26 35 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นายกนกพล    สุวรรณสุทธิ์
1. นายนพพล    ใจดี
27 37 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐกฤตา    อยู่เย็น
1. นางปิ่นฤทัย    ศุกร์ฤกษ์
28 40 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวโสภิตา    เนียมศรี
1. นางปัณณธร    เหลืองอร่าม
29 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นายอภิวันท์    โพธิ์แก้ว
1. นางสาวจิราพร    จึงสมเจตไพศาล
30 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 4 1. นายศิริพงษ์    ไอศูรย์ภูดิท
1. นายภัทรชนนท์    ปิยะคำ
31 45 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวทิพย์รัตน์    ชูสุวรรณ
1. นางสาวจิรัฏฐิกานต์    จันทร์แทน
32 46 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวพุธิตา    ภูฆัง
1. นายธนากร    ภูฆัง
33 47 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายบัลลพ    โศจิศิริกุล
1. นางสาวสุภิญญา    สามารถ
34 48 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายวรมัน    นิมมานสมัย
1. นางศุภร    จันทนะชาติ
35 49 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายอุดมศักดิ์    ลีลาราษฎร์ไพบูลย์
1. นายบัณฑิต    ขำพันดุง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................