งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 334
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัตติกาล    นามจันทร์
2. เด็กหญิงชลดา    ชายพา
1. นายพชรวิษย์    รัตนเมธีรัตน์
2. นางสาวพิณทอง    นิเกตุน้อย
2 2 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวสรัลชนา    ปฏิโยเก
2. นายพีรพัฒน์    กายใส
1. นางมัณฑณา    ทวีผล
3 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    สมศรี
2. เด็กหญิงศิรินาถ    ตรีเหรา
1. นางรัตนาภรณ์    ยุทธภัณฑ์
4 6 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวริษา    เทพณรงค์
2. เด็กหญิงศิริพร    ท้วมสี
1. นางเนตรนารี    สุจริตจันทร์
5 7 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลทิชา    วงษ์ดารา
2. เด็กชายภนดล    จำรุญ
1. นางดุจดาว    นุชนุ่ม
2. นางสาวรัตนาภรณ์    ม่วงสวย
6 8 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายชาติชาย    วงเปา
2. เด็กหญิงธนาภา    ไชยดำ
1. นางสาวพรภัทร์สร    แพงแก้ว
2. นางสาวเกศรินทร์    หาญดำรงค์
7 10 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนฤมล    เทศพันธุ์
2. เด็กหญิงฐิตินาถ    พิมหะศิริ
1. นางสาวพรพิมล    หงษ์น้อย
8 11 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสโรชา    ศรีทอง
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์    มานะกุล
1. นางสาวศิรินภา    ปิดตาฝ้าย
2. นางสาวสุพัตรา    ทรัพย์เสถียร
9 12 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจตุพร    เจริญดง
2. เด็กหญิงจิตวจี    จ้อยสำเภา
1. นางสาวสุภาพรรณ    สุขเกิด
10 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโชติกา    วัฒนธัญกิจ
2. เด็กหญิงสุษมา    คุณวิเศษ
1. นายสถาพร    วัฒนธรรม
11 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กชายจักรพงศ์    ปิ่นทอง
2. เด็กชายอัษฎาวุธ    คล้ายเมือง
1. นางสาวกุลธิดา    สิทธิมงคล
12 15 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงดุสิตา    แย้มไสว
2. เด็กหญิงจิราวรรณ    ฉายอรุณ
1. นางกัลยา    มีแสง
2. นางปณิสรา    ชูศรีชัย
13 17 โรงเรียนระเบียบวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงษ์พันธ์    จินดานุกูล
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์    พึ่งเทพา
1. นางสาวบังอร    ทิมทอง
2. นางวิรัช    ไชยเขตต์
14 18 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนายุต    ภิรมย์เบี้ยว
2. เด็กชายสิริมงคล    จันทร์ดิษฐ์
1. นางสาวกัตติกา    จันทจิตร
2. นางสาวธิดานันทน์    บุญเพิ่ม
15 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนฤมล    ผาสุข
2. เด็กหญิงสุภาพร    แต้มสาระ
1. นางสาวนิดตะยา    สุขรี
16 22 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันทนา    กิ่งทอง
2. เด็กหญิงธิดา    ไม่มีนามสกุล
1. นางจิราภรณ์    ไผ่ทอง
2. นางนิชาภา    จตุรพิธพร
17 24 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลธิฌา    สังข์สินธุ์
2. เด็กหญิงอาทิตติญา    สว่างจิต
1. นางนรมน    หอมกลบ
18 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนภสินธ์    จิตวุฒิ
2. เด็กหญิงนันทรัตน์    ไชยสุริยงค์
1. นางสาวดารุณี    คำพันธ์
2. นางรุ่งนภา    พงษ์ประเสริฐ
19 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงตรีรัตน์    อินสว่าง
2. เด็กหญิงสุจิตรตรา    อินทร์บุญ
1. นางสาวนัทชลิดา    พุ่มก๋ง
2. นายอาทิตย์    เอกลาภ
20 29 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายพชร    เรืองฉาย
2. เด็กหญิงกฤติยา    นาครัตน์
1. นายยงยุทธ์    โพธิ์สระ
2. นางวัชรี    แสงกล้า
21 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกานต์พิสุทธิ์    เสวิสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุชานันท์    โพธิ์ป้อม
1. นายปัญญา    แซ่หลี้
2. นางสาววนิดา    เชื้อวงษ์
22 33 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายศักย์ศรณ์    เพ็ชรรัตน์
2. เด็กชายณัฐภัทร    รัศมีโสรัจ
1. นางสาวณภัทร    กุลจิตติธร
2. นายรัชต    เย็นตระกูล
23 35 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงน้ำฝน    หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงวิภา    เพชร์รัตน์
1. นายชูศักดิ์    ชิวปรีชา
2. นายอรรถพงษ์    ศรีท้าว
24 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัตนชัย    พรรณสาร
2. เด็กหญิงปัณณพร    จุ้ยสาย
1. นางบุนนาค    กีรติจินดา
2. นางศราพร    หาญยุทธกร
25 42 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรา    ทองหล่อ
2. เด็กหญิงดวงหทัย    พุฒหอม
1. นางสาวศศิธร    รอดย้อย
2. นางเนาวรัตน์    ศรีฉ่ำ
26 45 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายมกร    โคตรรักษา
2. เด็กชายธนาธร    แข้โส
1. นางสาวเชษินีร์    แสวงสุข
27 46 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอิสรีย์    เฟื่องอารมย์
2. เด็กหญิงโสรยา    ดวงจันทร์
1. นายมาโนช    ประกอบแสง
2. นางเสาวลักษณ์    ยิ้มยวน
28 47 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพนิดา    ทรัพย์เจริญ
2. เด็กหญิงสกุณา    ทรัพย์เจริญ
1. นางสาวนภาวรรณ    เหล่ารักผล
2. นางสาวอนันต์    บุญชู
29 48 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอชิญาณ์    ผึ้งทรัพย์
2. เด็กหญิงเจติยา    โคศิลา
1. นางศุภนันทา    บัวรัตนกาญจน์
2. นางสาวสายจิตรา    คงวิจิตร
30 49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัชรพงศ์    เนื้อไม้
2. เด็กชายสรณ์    กุลติยะรัตนะ
1. นางสาวธิดารัตน์    รุ่งเรือง
2. นายปกรกาญจน์    ลานรอบ
31 51 โรงเรียนพวงคราม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลลิตวดี    หันทยุง
2. เด็กหญิงคีตภัทร    ภิญโญมิตร
1. นางสาวกรุณา    อ่อนยิ้ม
2. นางสาวสกุณา    อ่อนยิ้ม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................