งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 335
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวช่อทิพย์    พัฒนะกุลกำจร
1. นางดวงแก้ว    พบสระบัว
8
2 2 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายวิชาญ    ทองสุก
1. นายภัทรวัฒน์    เขียวขจี
13
3 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกพรรณ    ซื่อตรง
1. นายอาทิตย์    สุวรรณสุข
24
4 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายนันทวัฒน์    ลีลาทิพย์
1. นางรัตนาภรณ์    ยุทธภัณฑ์
22
5 7 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐธิดา    พวงทอง
1. นางสาวจีระนันท์    จับใจ
9
6 8 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวเอื้อย    เจริญ
1. นางสาวพรภัทร์สร    แพงแก้ว
6
7 10 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวสิวพร    ศิริลักษณ์ศรัทธา
1. นางสาวพรพิมล    หงษ์น้อย
10
8 11 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริรักษ์    เริงฤทธิ์
1. นางสาวสุพัตรา    ทรัพย์เสถียร
11
9 12 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวอรอนงค์    ไชรถ
1. นางสาวสุภาพรรณ    สุขเกิด
10 13 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอุไรลักษณ์    ป้องกระโทก
1. นางสาวพิราพรรณ    แสงเย็นยิ่ง
17
11 14 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายณัฐพงศ์    แซ่โค้ว
1. นางสุจิตรา    ทัดวอน
14
12 15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธนพร    สมเจดีย์
1. นายธวัชชัย    สัสดีทอง
15
13 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายทวีศักดิ์    รักอิ่ม
1. นางวรลักษณ์    วุฒิปราณี
4
14 18 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวแพรวพรรณ    จันทร์บาง
1. นางสาวสมพิศ    สิทธิประเสริฐ
15 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาวดี    ละครบุญ
1. นางสาวนิดตะยา    สุขรี
5
16 22 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววัลภา    วรรณแก้ว
1. นางนิชาภา    จตุรพิธพร
7
17 24 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวรัตติยาพร    อยู่สุข
1. นางนรมน    หอมกลบ
ชนะเลิศ
18 25 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวน้ำฝน    กินนิคม
1. นางรุ่งนภา    พงษ์ประเสริฐ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกพร    อิสสะอาด
1. นางสาวนัทชลิดา    พุ่มก๋ง
23
20 30 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพาอร    ชัยพัฒนภินันท์
1. นางสาวศิริพร    แก้วพวง
21
21 35 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวฐิติกา    มะลิคง
1. นายอรรถพงษ์    ศรีท้าว
25
22 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญจพร    พงษ์สวรรค์
1. นางสาวนันทิยา    หมัดซัน
16
23 39 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวรัชนีกร    สำรวยรื่น
1. นางศิริรัตน์    อัตรังสรรค์
20
24 42 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวขนิษฐา    ตุ้มโท
1. นายศตวรรษ    ศรีภิรมย์
25 45 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพุธิตา    เกษมโอภาส
1. นางสาวเชษินีร์    แสวงสุข
12
26 46 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวมั่นใจ    ประเดิมชัยงานเอก
1. นายมาโนช    ประกอบแสง
18
27 47 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายวรานนท์    บุญช่วยเหลือ
1. นางสาวอนันต์    บุญชู
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
28 48 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญสินี    ขนันไพร
1. นางผานิต    ขนันไพร
29 49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายพีรพัฒน์    เพชราบรรพ์
1. นางสาวอัจฉรา    แดงอินทวัฒน์
30 51 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายณัฏฐ์ณภัทร์    มาลัยทอง
1. นางอุสามาศ    สิงห์ปาน
19
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................