งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 336
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ภาคาเดช
1. นางสาวจารินี    อิ่มด้วง
18
2 2 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดุจฤดี    สร้างวัด
1. นายวันชัย    พละราด
29
3 4 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐปธัญ    ดาวเรือง
1. นางสาวหทัยรัตน์    เมฆจินดา
7
4 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันฑ์พิตรา    วงค์สิงห์
1. นางโสภี    วงค์ราษฎร์
14
5 6 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมุทิตา    ศรีพันธ์วงษ์
1. นางสาวอุษา    สินตระกูลชัย
26
6 7 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอริสรา    ชินเจริญทรัพย์
1. นางสาววิพาดา    พุทธา
11
7 8 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายมานะ    โชคสิริมงคลกุล
1. นางลภัสรดา    ศิริเขตรกิจ
11
8 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชัญญาภัค    อุดมศิริ
1. นางสาวอุมาพร    สุนทรเสถียร
13
9 11 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิกานต์    ศรีทอง
1. นางสาวสุพัตรา    ทรัพย์เสถียร
21
10 12 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร    บุญเพ็ง
1. นางสาวศิริวรรณ    ปัญหา
24
11 13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรุตน์    สังขปรีชา
1. นายเรืองชัย    พจนี
18
12 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปกติยา    บุตรอ่ำ
1. นายอนุชา    ไกรงาม
4
13 15 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์    ผิวทองงาม
1. นางสาวกรวิภา    ดาวดี
21
14 17 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ    หลิว
1. นางประภาพรรณ    ลีลาวัฒน์ศรีชัย
8
15 18 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ์    วิเศษสิงห์
1. นางสาวณัฐธยาน์    นำพา
16 21 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสมพร    อินทศร
1. นางสาววิมล    โชคบวรไพศาล
20
17 22 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นายอภิเชษฐ์    ชนะชัย
1. นางกรองทอง    ประสมสิน
18 23 โรงเรียนบางหลวงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิไลรัตน์    น้อยพันธุ์
1. นางสาวสุพัตรา    จึงมีผลบุญ
25
19 24 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรมินทร์    อินพรม
1. นางกฤษณา    เนตินิยม
5
20 25 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิมาศ    เมืองอินทร์
1. นายชัฎชยุต    บุตรผา
26
21 26 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรณวษา    เหล็กดี
1. นายธนวัฒน์    นาคเอก
14
22 27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายชนกานต์    บุษบา
1. นางสาววิภาดา    คล้ายนิ่ม
23 29 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรนิชา    สังข์ทอง
1. นางสุภวรรณ    บุญประเสริฐ
6
24 30 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายชัชนันท์    เขียนปัญญา
1. ว่าที่ร้อยตรีเสมา    อยู่นุช
31
25 32 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปราญชลี    มณีพันธ์
1. นางภัสราภรณ์    สุดใจ
26 33 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิชญะ    อภิเชษฐโยธา
1. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์    ยอดภิญญาณี
ชนะเลิศ
27 37 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐภัทร    ปันฉิม
1. นางกาญจนี    เหลืองวัฒนนันท์
9
28 39 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรณฌิมาร์    ไพรัตน์
1. นายสุทธิพร    ทำพนม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
29 42 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรเมษฐ์    เฉลิมสุข
1. นางสาวมะยุรี    หอมเนียม
23
30 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กชายณััฐวุฒิ    แก้วคำ
1. นายภัทรชนนท์    ปิยะคำ
31 45 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายจีรศักดิ์    เนินหาด
1. นางสาวจิรัฏฐิกานต์    จันทร์แทน
29
32 46 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายชาญวุฒิ    กู้เกียรติกำธร
1. นางจุฑารัตน์    กรรณแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
33 47 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญญาลักษ์    ประทุมวี
1. นางนันทกานต์    สมันสุข
17
34 48 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพรรษพล    จึงจตุรพรชัย
1. นางสุนันท์    แสดขุนทด
26
35 49 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสริดา    ไชยวิภานนท์
1. นางสาวกาญจนา    คำรศ
14
36 51 โรงเรียนพวงคราม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมาริญวิษา    ทองโสภา
1. นายวุฒินัย    ตัณฑสิน
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................